Oznamy

XXII International Conference of Young Geologists

We are glad to announce that the XXII International Conference of Young Geologists will be organized in Smolenice (Slovakia) on April 20-22 2023.

The yearly international conference is organised mainly for master’s and PhD students, and, more in general, all young scientific workers from all fields of geology and geosciences, focused on (but not limited to) general geology, sedimentology, structural geology, geomorphology, mineralogy, geochemistry, economic geology, petrology, palaeontology, geophysics, hydrogeology, engineering geology, geoinformatics, geoengineering, and environmental sciences.

This conference is a place to present your results and achievements, receive feedback from professionals and expand the international collaboration in a friendly environment. It is a great start for students presenting their research for the first time.

WEB: https://herlandia.webnode.sk/

Important Deadlines:

February 03, 2023 – Online registration
February 24, 2023 – Abstract submission (see abstracts instructions)
March 24, 2023 – Abstract acceptance
March 30, 2023 – Conference, excursion, and extra fees payment

Oznamy

Bentonitový seminár (26.10.)

Milé kolegyne, milí kolegovia,

dovoľte mi pozvať Vás na seminár o bentonite. Bentonit je ílová surovina s unikátnymi vlastnosťami, ktoré sa využívajú v mnohých oblastiach, vrátane ochrany životného prostredia. Slovensko má významné ložiská bentonitu a patrí do prvej päťky ťažby bentonitu v Európe. Stále je tu však značný nevyužitý potenciál pre jeho využívanie s vyššou pridanou hodnotou na Slovensku. Budeme radi, ak Vás budeme môcť viac informovať o tejto zaujímavej nerudnej surovine, už 26.10. 2022 v prezentačnom centre AMOS od 13.00. Program je priložený.

V mene KMPLG a SÍS

Peter Uhlík

Oznamy

Obhajoby minimových prác – 11.4.2022

Pozývame Vás na verejnú časť obhajoby minimových prác 11.04.2022 od 9:00:


MSc. Luca ReatoPetrological and thermobarometric characterization of calc-silicate xenoliths from Southern Slovakia

11.4. 2022 (pondelok) o 9:00 v miestnosti G-301

Predseda komisie: prof. RNDr. Marián Putiš, DrSc. – PriF UK
Členovia komisie: doc. Mgr. Martin Ondrejka, PhD. – PriF UK, prof. RNDr. Pavel Uher, CSc. – PriF UK, doc. RNDr. Katarína Šarinová, PhD. – PriF UK, RNDr. Igor Broska,  DrSc. – ÚVoZ SAV
Oponent: RNDr. Marian Janák, DrSc. – ÚVoZ SAV
Školiteľ: prof. RNDr. Monika Huraiová, PhD. – PriF UK


Mgr. Petra Kardošová Analytické experimentálne štúdium minerálov turmalínovej skupiny

11.4. 2022 (pondelok) o 11.00 v miestnosti G-301

Predseda komisie: prof. P. Uher, CSc.
Členovia komisie: doc. M. Ondrejka, PhD., RNDr. J. Fridrichová, PhD., RNDr. I. Broska, DrSc.
Školiteľ: prof. Peter. Koděra, PhD. – PriF UK
Oponent: RNDR. Jaroslav Lexa, DrSc. – ÚVoZ SAV


MSc. Diego Sebastián Delgado Yanez – W-Mo porphyry deposit Ochtinná – Rochovce and its comparison to similar deposit in the world.

 11.4. 2022 (pondelok) o 13.00 v miestnosti G-427

Predseda komisie: prof. O. Lintnerová, CSc.
Členovia komisie: doc. Peter Uhlík, PhD. , Doc. P. Šottník PhD,  Mgr. Marek Osacký, PhD.
Školiteľ: prof. Peter. Koděra, PhD. – PriF UK
Oponent: RNDR. Jaroslav Lexa, DrSc. – ÚVoZ SAV

Oznamy

Prednáška – Introduction to Data Analysis in Geosciences

We are pleased to announce a series of seminars on data analysis in geosciences. The duration will be approximately 30-45 min. and the tutor is Liubomyr Gavryliv, PhD. from the Department of Mineralogy, Petrology and Economic Geology, FNS CU. Liubomyr currently works as a MarieSkłodowska-Curie research fellow in the UK and develops a multidimensional relational data model for mineralogical data analysis.

The seminar will go into the fundamentals of data analysis and its practical implications in mineralogy and geology
with a few examples from the tutor’s experience. We will discuss the following topics:

(1) What is data analysis and is it important in mineralogy?
(2) Most popular programming languages and tools for data analysis: Python and R
(3) Data collection: principal methods and drawbacks
(4) Data cleaning and transformation
(5) Data warehouse: databases vs temporary data storages
(6) Important resources for making data analysis

A short discussion will take place about the general improvement of research quality by the employment of
data analysis techniques with key examples.

Venue:
Faculty of Natural Sciences, Comenius University, Ilkovičova 6, Bratislava
Date and time: March 24, 2022 at 15:00
Room: AMOS

Oznamy

Podpora Ukrajine

Katedra mineralógie, petrológie a ložiskovej geológie vyjadruje podporu a solidaritu ľuďom na Ukrajine. Želáme si čo najskoršie opätovné nastolenie mieru. 

Fotografia zo začiatku mierového sviečkového pochodu, ktorý sa uskutočnil 24.2.2022 od 18.00 v Bratislave a na ktorom sa zúčastnili tisícky ľudí. 

Udalosti

Prednáška Antimón – kritický prvok pre EÚ, alebo nebezpečný kontaminant?

Pozývame Vás na prednášku

16. 2. 2022 16:00 – 18:00 h

Dištančne – cez aplikáciu MS Teams
Prístupové údaje prihláseným budú zaslané najneskôr 1 hodinu pred prednáškou

Prihláste sa na: https://lnk.sk/po49

doc. Mgr. Peter Šottník, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra mineralógie, petrológie a ložiskovej geológie

Suroviny sú základom fungovania pre európsku ekonomiku a majú vysoký hospodársky význam pre Európsku úniu v kombinácii s vysokým rizikom spojených s ich ponukou. Už v prvej štúdii z roku 2010 bol medzi kritické suroviny pre EÚ zaradený antimón. Široké praktické uplatnenie majú zlúčeniny antimónu, ktoré sa používajú pri výrobe ohňovzdorných chemických zlúčenín, keramických skiel, plastov, pri výrobe farieb, ako aj pri vulkanizácii kaučuku a v humánnej a veterinárnej medicíne. V roku 2011 predstavoval globálny trh s antimónom zhruba 150 000 ton. Najväčším výrobcom antimónu je Čína s podielom 86 % svetovej produkcie v roku 2011. V súčasnosti neexistuje žiadny primárny zdroj produkcie antimónu v EÚ. Na Slovensku bolo niekoľko významných nálezísk antimónových rúd. Vyskytovali sa predovšetkým v troch metalogenetických oblastiach: jadrové pohoria (Malé Karpaty, Nízke Tatry), Slovenské rudohorie a stredoslovenské a východoslovenské neovulkanity. Základným minerálom uvedených lokalít je antimonit, ktorý je často sprevádzaný zlatom a striebrom. Antimón však zároveň predstavuje významný toxický kontaminant vyskytujúci sa na Slovensku vo všetkých zložkách životného prostredia. Význam antimónu v hydrogeológii a vodnom hospodárstve na Slovensku vzrástol po tom, čo bolo sledovanie antimónu zaradené do hodnotenia kvality pitnej vody.

Klub učiteľov geovied, odborná skupina pri Slovenskej geologickej spoločnosti SAV

V rámci aktivít projektu KEGA č. 065UK-4/2021
a s podporou Katedry fyzickej geografie a geoinformatiky PriF UK v Bratislave     
                  
https://fyzgis.fns.uniba.sk/

Oznamy

10.1.2022 – Habilitačná prednáška – RNDr. Peter Ružička, PhD.

Katedra mineralógie, petrológie a ložiskovej geológie Vás pozýva na verejnú habilitačnú prednášku RNDr. Petra Ružičku, PhD., ktoré sa budú konať dňa 10.2.2022 o 10:00. Prednáška sa uskutoční ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams – Linka na pripojenie.

Téma habilitačnej prednášky:

Mineralogická charakteristika metakarbonátov a špecifických skarnov z vybraných lokalít“

Téma habilitačnej práce:

Metakarbonáty a skarny z vybraných lokalít Slovenska“

Oznamy

19.1.2022 – Obhajoba Dizertačnej práce – Mgr. Iveta Malíčková

Katedra mineralógie, petrológie a ložiskovej geológie Vás pozýva na verejné online obhajoby Dizertačnej práce Mgr. Ivet Malíčkovej, ktoré sa budú konať dňa 19.1.2022 o 11:00. Témou práce je

„Kryštalochémia prechodných prvkov vo vybraných oxidoch a silikátoch“

Nižšie nájdete verejné linky na pripojenie cez aplikáciu MS Teams.

Mgr. Iveta Malíčková – 19.1.2022 o 11:00
Téma: Kryštalochémia prechodných prvkov vo vybraných oxidoch a silikátoch
Link na pripojene cez MS Teams

Udalosti

Športový deň PriF-UK 2021

Naša katedra sa zúčastnila a na Športovom dni PriF-UK 2021, organizovanom Katedru telesnej výchovy UK, odkiaľ si naši reprezentanti odniesli cenné miesta vo viacerých disciplínach. Všetkým zúčastneným členom gratulujeme k úspechu a prajeme veľa chuti ďalej neúnavne trénovať, motivovať ďalších nadšencov v ich zápale pre šport a prinášať katedre nové ocenenia.

Za katedru sa zúčastnili : Daniel Ozdín, Gabriela Kučerová, Luca Reato, Diego Delgado Yáñez, Samir Ustalić a Daniel Gonos.

Získané ocenenia:

2. miesto vo futbale – Tím katedry mineralógie, petrológie a ložiskovej geológie
1. miesto v streľbe zo vzduchovky – Daniel Ozdín
2. miesto v hode na cieľ – Daniel Ozdín
2. miesto v lukostreľbe – Daniel Gonos

Zdroj pre foto: fns.uniba.sk

Oznamy

25.8.2021 – Obhajoba Dizertačnej práce – RNDr. Matúš Račko

Katedra mineralógie, petrológie a ložiskovej geológie Vás pozýva na verejné online obhajoby Dizertačnej práce RNDr. Matúša Račka, ktoré sa budú konať dňa 25.8.2021. Témou práce je Vplyv antropogénneho geologického prostredia na rozšírenie taxónov z čeľade vstavačovité na haldách hydrotermálnych mineralizácií na Slovensku.. Nižšie nájdete verejné linky na pripojenie cez aplikáciu MS Teams.

RNDr. Matúš Račko – 25.8.2021 o 12:30
Téma: Vplyv antropogénneho geologického prostredia na rozšírenie taxónov z čeľade vstavačovité na haldách hydrotermálnych mineralizácií na Slovensku.
Link na pripojene cez MS Teams