Doktorandské štúdium

Akreditovaný PhD. program: Mineralógia a petrológia

Stupeň a forma štúdia: 3., denná/externá forma
Udeľovaný akademický titul: doktor („philosophiae doctor“, v skratke „PhD.“
Garant: prof. RNDr. Monika Huraiová, PhD.

Predkladaný študijný program Mineralógia a petrológia je novým študijných programom, ktorý spája v sebe dva doposiaľ existujúce a úspešné študijné programy doktorandského stupňa s dlhou tradíciou – Mineralógia a Petrológia. Dôvodom na spojenie oboch programov je značná obsahová príbuznosť oboch doterajších programov tretieho stupňa vzdelávania, pretože petrológia  je založená na štúdiu minerálov, z ktorých je zložená každá hornina. V rámci predkladaného, spojeného programu Mineralógia a petrológia zostáva priestor pre budúceho absolventa venovať sa v rámci dizertačnej práci viac mineralogicky, alebo petrologicky orientovanej téme. Absolvent doktorandského študijného programu Mineralógia a petrológia dokáže analyzovať a klasifikovať horniny, stanoviť ich minerálne a chemické zloženie na základe terénnych a laboratórnych výsledkov a interpretovať podmienky ich vzniku v litosfére, ktorá zahŕňa kôru  a vrchnú, rigidnú časť plášťa. Absolvent dokáže aplikovať najnovšie mineralogicko-petrologické a geochemické metódy výskumu, tvorivo aplikovať výsledky experimentálneho a termodynamického modelovania na genetickú interpretáciu hornín v rôznych geotektonických prostrediach a geodynamickom vývoji. Základom tohto študijného programu sú profilové predmety: Magmatická petrológia, Metamorfná petrológia, Sedimentárna petrológia, Mineralógia hornín, Geochémia hornín, Kryštalochémia silikátových a nesilikátových minerálov a Odborná angličtina. Pre interpretáciu genézy hornín je potrebná podrobná analýza ich minerálneho zloženia. Preto absolvent doktorandského štúdia Mineralógia a petrológia vie minerály identifikovať, určiť ich chemické zloženie, klasifikovať, charakterizovať izomorfné minerály, prípadne odhaliť substitučné mechanizmy prvkov. Na základe detailnej mineralogickej charakteristiky vie odvodiť genézu hornín a minerálov. Na získanie týchto vedomostí slúžia ďalšie povinné predmety: Laboratórne metódy výskumu minerálov a Kryštalochémia silikátových a nesilikátových minerálov. Absolvent je schopný navrhovať projekty základného výskumu zameraného na identifikáciu chemického zloženia, štruktúry, veku a pôvodu hornín terestrického aj mimozemského pôvodu. Neoddeliteľnou súčasťou profilu absolventa je jeho schopnosť preniesť výsledky základného výskumu do praxe. Sú to problémy udržateľnosti kvality životného prostredia, ale aj technologické postupy pri výrobe geomateriálov a rekonštrukcii stavebných objektov. Absolvent má skúsenosti s metamorfnými a metasomatickými premenami hornín ako významného indikátora akumulácií prírodných zdrojov. Významnou mierou sa môže podieľať na vyhľadávacom prieskumeoverovaní nerastných surovinových zdrojov. Je schopný riešiť zložité úlohy minerogenézy petrogenézy v základnom aj aplikovanom výskume. Absolvent je schopný realizovať výskum s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti, formulovať a overovať hypotézy na základe analýzy získaných údajov. Absolvent je vedený tak, aby mohol riadiť tímy pracovníkov, samostatne viesť projekty a prevziať zodpovednosť za komplexné riešenia aj v rámci medziodborovej problematiky (geochémia, ložisková geológia, petrofyzika, petrotektonika, geotechnika a i.) v štátnej aj súkromnej sfére.

Absolvent doktorandského študijného programu Mineralógia a petrológia má uplatnenie v základnom aj aplikovanom výskume, v štátnych organizáciách aj súkromnom sektore. Absolventi študijného programu nachádzajú svoje uplatnenie v organizáciách zameraných na geologický prieskum a výskum, ako aj vo firmách a inštitúciách zameraných na stavebno-technickú, environmentálno-ekologickú a územno – projekčnú činnosť. Znalosti z mineralógie a petrológie umožnia absolventom uplatniť sa aj v štátnych a súkromných organizáciách zaoberajúcich sa vyhľadávaním a ťažbou nerastných surovín. Taktiež môžu absolventi nájsť uplatnenie aj v akademickej sfére doma i v zahraničí:

  • štátne a súkromné výskumné organizácie geologického a technického zamerania zaoberajúce sa testovaním kvality surovín a technických geomateriálov
  • vysokoškolské vzdelávacie inštitúcie, ústavy SAV a iné výskumné organizácie prírodovedného zamerania
  • geologické a geotechnické firmy na národnej a nadnárodnej úrovni zamerané na vyhľadávanie a prieskum prírodných surovinových zdrojov
  • banské a ťažobné spoločnosti
  • súkromná podnikateľská činnosť v národných aj nadnárodných geologických a príbuzných technických organizáciách (geotechnika, vodohospodárstvo)
  • environmentálno-ekologické organizácie a firmy
  • inštitúcie a súkromné firmy zamerané na identifikáciu, spracovanie a určovanie pravosti drahokamov a polodrahokamov
  • organizácie zamerané na ochranu prírody
  • ministerstvá a orgány štátnej správy
  • regionálna a lokálna samospráva

Nižšie si môžte stiahnuť Informačné listy predmetov a odporúčaný študijný plán programu.