Základné údaje o programe CEEPUS

(prevzaté zo stránky NCO pre Slovensko SAIA: https://ceepus.saia.sk/sk/main/co-je-program-ceepus)

Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá (CEEPUS) podporuje akademické mobility v strednej, východnej a juhovýchodnej Európe, prispieva k európskej integrácii a zdôrazňuje regionálne špecifiká. Program umožňuje rozvíjať spoluprácu slovenských a zahraničných vysokých škôl pomocou vytvárania akademických sietí, v rámci ktorých sa uskutočňuje vedecko-výskumná spolupráca a realizujú sa mobility študentov, doktorandov a vysokoškolských učiteľov. Prioritou je rozvoj spoločných študijných programov vedúcich k dvojitým alebo spoločným diplomom a k spoločnému vedeniu diplomových a dizertačných prác. V rámci programu CEEPUS je takisto možné realizovať exkurzie a letné školy, koordinačné stretnutia a jazykové kurzy, ktoré dopĺňajú odbornú a vedeckú spoluprácu medzi partnerskými univerzitami.

V súčasnosti sa programu aktívne zúčastňujú Albánsko, Bosna a  Hercegovina,  Bulharsko, Česká republika, Čierna Hora, Chorvátsko, Maďarsko, Moldavsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Severné Macedónsko, Slovenská republika, Slovinsko a Srbsko a univerzity v Prištine, Prizren, Peja a i.

História vzniku programu

Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá sa začal realizovať na základe Dohody o programe CEEPUS, ktorá vstúpila do platnosti 1. decembra 1994. Slovensko patrí k zakladajúcim členom programu.

Riadenie programu CEEPUS

Program CEEPUS sa vyznačuje pomerne nízkou administratívnou náročnosťou, má vytvorený funkčný a efektívny systém riadenia a podávania informácií. Orgány, ktoré sú zodpovedné za koordináciu a riadenie, spolupracujú prostredníctvom elektronických aj klasických médií. Pre šírenie informácií je vytvorená webstránka vedená rakúskou stranou: www.ceepus.info. Každá národná kancelária môže šíriť všeobecné informácie pre záujemcov prostredníctvom svojich webstránok. Národná kancelária CEEPUS – Slovensko informuje záujemcov o program CEEPUS na webstránke www.ceepus.saia.sk.

Národná kancelária programu CEEPUS (National CEEPUS Office – NCO) je založená v každej členskej krajine. Každá krajina rozhoduje o rozpočte, ktorý prideľuje na fungovanie kancelárie, ako aj na financovanie mobilít. Úlohou kancelárie je:

 • propagovať program vo svojej krajine v úzkej spolupráci s centrálnou kanceláriou a ostatnými národnými kanceláriami členských krajín,
 • prijímať prihlášky,
 • pripravovať stretnutia národnej komisie,
 • pripravovať výberové konanie pre prihlášky do sietí na národnej úrovni,
 • udeľovať štipendiá,
 • zabezpečovať prijatie zahraničných štipendistov v koordinácií s prijímajúcimi univerzitami,
 • zabezpečovať platby štipendií prichádzajúcim zahraničným štipendistom,·
 • zabezpečovať refundáciu cestovného pre odchádzajúcich slovenských štipendistov,
 • prijímať správy z mobilít – štipendijných pobytov slovenských štipendistov,·
 • pripravovať národné správy,
 • zabezpečovať hodnotenie programu na národnej úrovni.

Na Slovensku je Národná kancelária programu CEEPUS v SAIA, n. o.

CEEPUS na Prírodovedeckej fakulte UK

Sieť CEEPUS má na PRIF-UK v sekcii vied o Zemi jednu sieť: M-RS-0038-18-2223-M „Earth Science Studies in Central and South-Eastern Europe“, ktorá je určená ako študentom tak pedagógom zaoberajúcim sa základnou a aplikovanou geológiou.

Spôsob použitia sietí je nasledujúci:

Študenti bakalárskych študijných programov využívajú sieť obvykle v rozsahu jedného semestra. Počas semestra sa normálne zúčastňujú výučby na hosťujúcej univerzite, ktoré ukončia skúškou. Do istej miery je potom možné absolvované predmety uznať na domácej univerzite. To však musí byť dopredu naplánované a prekonzultované s koordinátorom a pedagógmi ako na strane domácej tak na strane hosťujúcej univerzity.

Študenti magisterského a doktorandského štúdia môžu využiť sieť aj na kratšie študijné pobyty (najčastejšie mesačné, vo výnimočných prípadoch aj dvojmesačné) za účelom konzultácie svojej diplomovej/dizertačnej práce/výskumu. Ak sa chce študent magisterského alebo doktorandského štúdia zúčastniť (a absolvovať) určitého predmetu na hosťujúcej univerzite, musí to náležite prekonzultovať pred podaním žiadosti s koordinátormi siete (koordinátormi na vysielacej a prijímacej univerzite).

Učitelia, ktorí využívajú sieť CEEPUS, sú povinní pripraviť si a viesť prednášky na hosťujúcej univerzite vo svojom profesijnom zameraní v rozsahu minimálne 6 hodín týždenne. Pripravený výučbový kurz by mal pedagóg pred prihlásením sa na mobilitu prekonzultovať s koordinátorom na hosťujúcej univerzite.

Využitie siete CEEPUS je vhodné aj pri príprave diplomových a doktorandských prác, na ktorých študent pracuje s pedagógmi z dvoch alebo viacerých univerzít v rámci siete.

Sieť CEEPUS nepokrýva náklady na prácu v laboratóriu.

Sieť CEEPUS nepokrýva cestovné náklady (prepravné lístky). Tie však môžu byť po splnení podmienok refundované prostredníctvom NCO SAIA (viac informácií na https://ceepus.saia.sk/sk/main/cestovny-prispevok-podmienky)

Registrácia pre používanie siete CEEPUS sa vykonáva výlučne prostredníctvom webovej stránky siete: www.ceepus.info po dohode s miestnym koordinátorom.

Žiadosť o študijný pobyt CEEPUS a jeho realizácia má niekoľko krokov:

1. Miestny koordinátor zverejňuje na webovej stránke ústavu ponúkané inštitúcie z iných krajín (kde by kandidát chcel svoj pobyt realizovať); Záujemcovia kontaktujú miestneho koordinátora, ktorý s kandidátmi uskutoční pohovor (študenti), v ktorom sa hodnotí kvalita kandidáta, dôvod prečo chce využiť sieť atď.;

2. miestny koordinátor zašle predložené návrhy hlavnému koordinátorovi siete, ktorý schváli žiadosť o prihlášku;

3. po schválení pobytu hlavným koordinátorom – miestny koordinátor úspešných žiadateľov kontaktuje a presmeruje ich na hlavnú stránku siete CEEPUS (www.ceepus.info) kde si vytvoria účet a vyplnia formálnu žiadosť o pobyt na schválenie;

4. miestny koordinátor automaticky dostane e-mail o tom, že sa kandidát prihlásil na pobyt. Túto žiadosť buď prijme alebo zamietne v závislosti od predošlých podmienok;

5. národný koordinátor prijme alebo zamietne žiadosť, ktorú potom automaticky odošle miestnemu (univerzitnému) a národnému koordinátorovi štátu, kde si žiadateľ podáva žiadosť;

6. keď koordinátori (národný a miestny koordinátor) hostiteľskej univerzity potvrdia prijatie prihlášky, kandidát dostane e-mail s pokynmi na prihlásenie sa do svojho účtu CEEPUS, kde si potvrdí prijatie svojho štipendia.

DÔLEŽITÉ: Ak kandidát dostane štipendium, ktoré požaduje, štipendijného pobytu sa MUSÍ zúčastniť. Akýkoľvek nerealizovaný štipendijný pobyt, znižuje počet prijatých štipendií na nasledujúci akademický rok, čo výrazne poškodzuje celú sieť.

Pre ďalšie informácie kontaktujte miestneho koordinátora RNDr. Ondreja Nemca, PhD. (ondrej.nemec@uniba.sk)

Univerzity a koordinátori siete participujúci na programe CEEPUS v rámci siete M-RS-0038-18-2223-M „Earth Science Studies in Central and South-Eastern Europe“

UNIVERSITY OF BELGRADE Faculty of Mining and Geology Devision of Geology Dr. Kristina ŠarićEÖTVÖS LORÁND UNIVERSITY Institute of Geology Dr. Miklos Kazmer
POLYTECHNIC UNIVERSITY OF TIRANA Faculty of Geology and Mining Dr. Ana FociroJAGIELLONIAN UNIVERSITY IN CRACOW Institute of Geological Sciences Dr. Elzbieta Machaniec
UNIVERSITY OF VIENNA Faculty of Earth Sciences, Geography and Astronomy Dr. Michael WagreichUNIVERSITY OF SILESIA IN KATOWICE Faculty of Earth Sciences Dr. Jolanta Burda
UNIVERSITY OF INNSBRUCK Inst. für Mineralogie & Petrographie Universität Innsbruck Dr. Yuri DublyanskyUNIVERSITY OF WROCLAW Institute of Geological Sciences Dr. Adriana Trojanowska Olichwer
UNIVERSITY OF LEOBEN – MONTANUNIVERSITÄT Department of Applied Geosciences and Geophysics Dr. Hans-Jürgen Gawlick“BABES BOLYAI” UNIVERSITY OF CLUJNAPOCA Department of Mineralogy Dr. Agnes Gal
UNIVERSITY OF SALZBURG Department of Environment and Biodiversity Dr. Christoph von Hagke“ALEXANDRU IOAN CUZA” UNIVERSITY OF IASI Department of Geology and Geochemistry Dr. Paul Tibuleac
UNIVERISTY OF TUZLA Faculty of Mining, Geology and Civil Engineering Dr. Elvir BabajićUNIVERSITY OF LJUBLJANA Faculty of Natural Sciences and Engineering, Department of Geology Dr. Luka Gale
MASARYK UNIVERSITY IN BRNO Department of Geological Sciences Dr. Eva GerlšováCOMENIUS UNIVERSITY IN BRATISLAVA Department of Mineralogy and Petrology Dr. Ondrej Nemec
UNIVERSITY OF ZAGREB (ZAG 1) Faculty of Science Dr. Katarina GoboTECHNICAL UNIVERSITY IN KOŠICE FBERG Faculty, Department Geosciences Dr. Igor Duriška
UNIVERSITY OF ZAGREB (ZAG 2) Faculty of Mining, Geology and Petroleum Engineering Dr. Sibila Borojević Šoštarić 

Profesné zameranie jednotlivých inštitúcii v rámci siete M-RS-0038-18-2223-M „Earth Science Studies in Central and South-Eastern Europe“

Belgrade: Applied mineralogy and petrology, Mineral deposits, Geochemistry, Stratigraphy, Hydrogeology, Geophysics, Archaeometry;

Tirana: Stratigraphy, Geophysics, Environmental geology, Mineral deposits;

Vienna: Sedimentology, Stratigraphy, Environmental and applied geosciences, Structural geology, Experimental petrology, Mineralogy, Geochronology, Geophysics, Anthropocene and Sustainable geology;

Innsbruck: Regional geology, Sedimentology, Quaternary geology, Palaeoenviromental research, Modern field work techniques and mapping, Geophysics;

Salzburg: Hydrogeology, Quaternary geology, Structural geology, Geochronology, Archaeometry;

Leoben: Mineral deposits, Petroleum geology, Engineering geology, Geophysics;

Tuzla, Faculty of Mining, Geology and Civil Engineering: Regional geology, Mineralogy and petrology, Hydrogeology, Engineering geology

Brno: Stratigraphy, Sedimentology, Environmental geology;

Zagreb 1, Faculty of Sciences: Sedimentology, Geochemistry, Marine studies, Mineral deposits;

Zagreb 2, Faculty of Mining, Geology and Petroleum Engineering: Mineral deposits; Petroleum geology; Environmental geology; Hydrogeology; Geological engineering; Geophysics

Budapest: Sedimentology, Geophysics, Structural geology, Hydrogeology, Archaeometry;

Sosnowiec: Quaternary geology, Stratigraphy, Environmental geology, Geophysics, Hydrogeology;

Cracow: Sedimentology, Micropaleontology, Mineral deposits, Geodynamics, Applied mineralogy;

Wroclaw: Stratigraphy, Structural geology, Geochemistry, Archaeometry, Hydrogeology, Environmental geology;

Cluj: Ophiolites, Stratigraphy, Micropalaeontology, Archaeometry;

Iasi: Stratigraphy, Geochemistry, Planetary geology, Environmental geology;

Ljubljana: Sedimentology, Structural geology, Stratigraphy, Hydrogeology, Archaeometry;

Bratislava: Sedimentology, Structural geology, Stratigraphy, Hydrogeology, Engineering geology, Geophysics;

Košice: Sedimentology, Structural geology, Mineral deposits, Hydrogeology, Geophysics