Laboratóriá

Klikni na obrázok pre viac informácii


Geofluidné laboratórium a laboratórium mikrotermometrickej analýzy

Zodpovedný vedúci: prof. RNDr. Monika Huraiová, PhD.

Kontakt: miestnosť G-322, monika.huraiova@uniba.sk, +421 2 9014 9365

HISTÓRIA:

  • 1995: založenie laboratória na katedre
  • 2004: modernizácia z finančných prostriedkov Humboldtovej nadácie

CHARAKTERISTIKA:

výskum fluidných inklúzií (v priemere veľkosti 5-50 mm) zachytených v mineráloch počas ich rastu v zemskej kôre a vrchnom plášti. Na základe chemického zloženia sa inklúzie zachytené v mineráloch delia na tuhé inklúzie, fluidné inklúzie a inklúzie tavenín. Najdôležitejšími z hľadiska genézy minerálov a hornín sú fluidné inklúzie, pretože ich hustota závisí od tlaku a teploty ich vzniku. Fluidné inklúzie sa pri izbovej teplote skladajú z rozličných fáz (plyn, kvapalina, pevná fáza), hoci boli počas svojho vzniku zachytávané v homogénnom stave. K ich heterogenizácii dochádzalo pri meniacich sa pT podmienkach počas výstupu minerálu zo zemského vnútra na povrch. Pomocou teplôt fázových prechodov v inklúziách možno stanoviť chemické zloženie a hustotu fluidných inklúzií. Tieto parametre spolu s ďalšími analytickými postupmi sú základom pre výpočet teploty, tlaku, hĺbky vzniku a ďalších fyzikálno-chemických parametrov.

Laboratórium fluidných inklúzií

Fluidné inklúzie sú vynikajúcim indikátorom termodynamických podmienok panujúcich v zemskom vnútri a meniacich sa počas geologickej minulosti. Poskytujú unikátne informácie o genéze ich hostiteľských fáz a pomáhajú objasňovať podmienky vzniku hornín a ložísk nerastných surovín. Laboratórium svojím prístrojovým vybavením je jediným svojho druhu na Slovensku.

PRÍSTROJOVÉ VYBAVENIE

Polarizačný mikroskop Olympus BH-2 pre polarizované a odrazené svetlo s dlhofokusovými objektívmi Olympus ULCWD Plan 40x a S Plan 10x.

Polarizačný mikroskop Olympus BX-51 s dlhofokusovými objektívmi SLCPlan FI 40x, 100x a UPlan FI 10x. CCD kamery pre viditeľnú, infračervenú a ultrafialovú oblasť spektra.

Mikrotermometrické zariadenie LINKAM THMSG-600 s počítačovým rozhraním CI-93 a PVTX softwarom pre Windows 98. Chladiaca pumpa na kvapalný dusík LNP-92 na meranie fázových prechodov v inklúziách v teplotnom rozsahu od –196 do +600°C a chladiaca pumpa na vodu. 

Čierno-biela CCD kamera OS-45D so softwarom Fotostylus a počítačovým rozhraním AVer-EZ Capture. 

Infračervená CCD kamera Hitachi s vlnovou dĺžkou do 2,5 nm pre pozorovanie fluidných inklúzií v niektorých rudných mineráloch (antimonit, sfalerit, bournonit, enargit a wolframit).

Ortuťová lampa na pozorovanie v ultrafialovom svetle.


Laboratórium RTG. difrakcie

Zodpovedný vedúci: doc. Mgr. Peter Bačík, PhD.

Kontakt: miestnosť G-349 a G-346, peter.bacik@uniba.sk, +421 2 9014 9294

HISTÓRIA:

  • 2008: založenie Výskumno-vzdelávacieho centra excelentnosti SOLIPHA pre výskum pevnej fázy so zameraním na nanomateriály, environmentálnu mineralógiu a materiálovú technológiu.  Centrum spája pracoviská geologickej, environmentálnej a chemickej sekcie PriF UK, Ústav anorganickej chémie a Geologický ústav SAV.

CHARAKTERISTIKA:

PRÍSTROJOVÉ VYBAVENIE:

Difraktometer BRUKER D8 ADVANCE:  v konfigurácii Theta-2Theta s možnosťou merania v geometrii Bragg-Brentano na odraz a v geometrii s paralelným lúčom. Na meranie sa v súčasnosti používa žiarenie Cu Kα. Vertikálne uložený goniometer s predefinovanými pozíciami 435, 500 (štandardne používaná) a 600 mm má minimálny krok – 0.0001° a uhlovú presnosť ± 0.0001°. Goniometer v tomto nastavení umožňuje merať uhlový rozsah od -10 do 160° 2Θ, pričom efektívne meranie sa dá vykonávať od 2° 2Θ. Veľkou výhodou pri obsluhe je automatizovaný multinosič vzoriek FLIP-STICK SAMPLE STAGE pre deväť vzoriek.

Softvérový balík DIFFRACplus:  slúži na obsluhu prístroja a vyhodnocovanie práškových röntgenových difrakčných záznamov.

DIFFRACplus EVA je program na spracovanie XRD záznamov s grafickým užívateľským rozhraním. Umožňuje vyhľadávanie difrakčných maxím a tvorbu d/I-súborov, ale tiež odčítanie pozadia, vyhladzovanie dát (metóda Savitzky-Golay alebo Fourierovo filtrovanie), odstraňovanie Kα2 (Rachingerova metóda), výpočet parametrov záznamu (pozícia maxím, integrovaná plocha, šírky), grafickú semikvantitatívnu analýzu, grafickú adjustáciu mriežkových parametrov, sčítavanie, odčítavanie, spájanie skenov a ich 3D prezentáciu. DIFFRACplus SEARCH – vyhľadávací (search/match) modul v programe DIFFRACplus EVA s plnou podporou databázy RTG záznamov PDF-4+, ktorá je tiež k dispozícii.

Databáza PDF-4 285 402 záznamov (256 934 záznamov anorganických látok, 32 408 záznamov organických látok, 29 607 záznamov minerálov, 114 630 záznamov so súradnicami atómov).

DIFFRACplus TOPAS je špičkový program na profilovú a štruktúrnu analýzu. Umožňuje spresňovanie jednotlivých maxím, rozklad práškového záznamu (metódy Pawleyho a Le Bailova), Rietveldovské spresňovanie štruktúry, kvantitatívna Rietveldovskú analýza.


Optické laboratórium

Zodpovedný vedúci: Mgr. Daniel Ozdín, PhD.

Kontakt: miestnosť G-324 a G-361, daniel.ozdin@uniba.sk, +421 2 9014 9366

PRÍSTROJOVÉ VYBAVENIE:

Trinokulárny stereomikroskop Olympus SZ 61 so CCD kamerou Infinity 2.5, osvetľovacím zariadením Olympus KL 1500 LCD s 3 svetlometmi, ovládacím softvérom QuickPHOTO MICRO 3.0 a softvérom na skladanie obrázkov Deep Focus 3.3.

Polarizačný mikroskop Leica DM2500 P so CCD kamerou: umožňuje pozorovanie a digitálnu dokumentáciu vzoriek v prechádzajúcom aj odrazenom polarizovanom svetle.