Vedecká činnosť

OKRUHY VEDECKEJ ČINNOSTI KATEDRY

 • systematický mineralogický a metalogenetický výskum hydrotermálnych mineralizácií v Západných Karpatoch (zdroje fluíd, minerálne paragenézy, riešenie mineralogicko-ložiskovej problematiky)
 • kryštalochemický a kryštalografický výskum minerálov
 • štúdium fluidných inklúzií v mineráloch
 • izotopový výskum minerálov a hornín
 • regionálna mineralogická prospekcia (distribúcia ekonomicky využiteľných prvkov)
 • štúdium typológie a morfológie minerálov
 • štúdium akcesorických minerálov a prvkov skupiny vzácnych zemín
 • elektrónovo-optická identifikácia nových slovenských minerálov
 • využívanie moderných analytických metód výskumu minerálov a hornín;
 • výskum kontaminovaného odkaliskového materiálu po banskej činnosti (transport a väzba toxických prvkov v životnom prostredí, návrh geochemických bariér zabraňujúcich šíreniu znečistenia do okolitého prostredia)
 • petrologický výskum orientovaný na riešenie genézy hornín
 • termodynamické modelovanie v petrológii (geotermobarometria – stanovenie tlakovo-teplotných podmienok metamorfózy, štúdium fázových vzťahov v metamorfovaných a magmatických horninách);
 • geodynamické modely vývoja horninových komplexov Západných Karpát
 • identifikácia proveniencie a sedimentačných podmienok vzniku hornín vrátane modelovania vývoja bazénov
 • terénne mapovanie a petrografický opis litologických komplexov
 • rekonštrukcia zdrojových oblastí hornín z hľadiska ich geologickej pozície a  tektonického prepracovania
 • výskum ekonomickej využiteľnosti hornín (priemysel a stavebníctvo)
 • štúdium xenolitov a kumulátových magmatických hornín
 • výskum fluidných inklúzií v horninách a xenolitoch zemskej kôry a plášťa
 • metódy petrotektonického výskumu aplikované pri riešení tektonometamorfného a geodynamického vývoja fundamentu Západných Karpát a Východných Álp (modely prednostnej orientácie mechanicky aktívnych minerálov strižných zón)
 • petroarcheologický výskum kamenných a keramických artefaktov (identifikácia proveniencie horninového materiálu); 
 • petrografický opis prírodných kameňov a kameniva podľa požiadaviek európskych noriem