Študijné materiály


Katarína Šarinová – Procesy na zemskom povrchu

Učebný text je venovaný študentom bakalárskeho stupňa geológie. Je určený pre predmet Exogénne geologické procesy a študentom so záujmom o sedimentológiu a sedimentárne horniny. Text tvorí úvod do základných procesov prebiehajúcich na povrchu Zeme a ich prejavov v sedimentárnom zázname.

Pavel Uher – Ťažké minerály

Minerály sú prírodné chemické zlúčeniny v tuhom (kryštalickom) stave, ktoré sú základnými stavebnými jednotkami hornín, tvoriacich podstatnú časť našej planéty, teda zemskú kôru, plášť aj jadro, ako aj ostatné planéty a pevné telesá v našej Slnečnej sústave a vo vesmíre. Sú to základné horninotvorné minerály. Na druhej strane existujú minerály, ktoré sa síce môžu nachádzať vo viacerých druhoch hornín, ale obyčajne sú tu zriedkavé a vytvárajú len ich malú časť, hoci v špecifických prípadoch sa môžu akumulovať a vytvárať aj podstatnú časť horniny. Takéto minerály označujeme ako akcesorické minerály alebo ťažké minerály.

Pavel Uher – Kozmogénna geológia

Všetci žijeme na Zemi, tretej najbližšej planéte našej hviezdy – Slnka. Zem je vesmírne teleso, tak ako miliardy miliárd iných, rôzne veľkých telies vo vesmíre. Naša planéta sa riadi tými istými univerzálnymi fyzikálnymi zákonmi, ako ostané hviezdy, planéty, mesiace, kométy, asteroidy a iné telesá v nami poznanom vesmíre a v našej Galaxií (Miečnej ceste). Planéta Zem vznikla spolu s ostatnými telesami našej Slnečnej sústavy asi pred 4,6 miliardami rokov (Ga) a od svojho vzniku až dodnes, ba dokonca až do svojho prirodzeného zániku (pri premene Slnka na hviezdu typu červeného obra, za ďalších cca 6-7 Ga) zdieľa ich spoločné osudy. Aj planéta Zem ako každé vesmírne teleso je v neustálej interakcií s ostatnými, najmä susednými vesmírnymi objektami.


Otília Lintnerová – Geológia kaustobiolitov. Uhlie a uhľovodíky.

Učebný text  bol napísaný pre študentov bakalárskeho stupňa geológii. Text je označený ako súboru prednášok  a je odporúčaný  k predmetu/kurzu  “Ložiská fosílnych palív a energetických surovín”. Uvedený  kurz  poskytuje poznatky aj o  ďalších energetických surovinách a tieto časti – napr. ložiská uránu na nachádzajú  v učebných textoch “Nerastné suroviny”.  Text môže slúžiť aj študentom so záujmom o premenu organickej hmoty v sedimentárnych panvách, prípadne ako úvod do geochémie organickej hmoty.  

Otília Lintnerová, Stanislav Šoltés, Peter Šottník – Environmentále riziká tvorby kyslých banských vôd na opustenom ložisku Smolník

Publikácia sumarizuje výsledky výskumu negatívnych dopadov tvorby kyslých banských vôd na opustenom ložisku Smolník, ako modelového územia pre typ znečistenia, charakteristický pre ložiská  nerastný surovín s obsahom sulfidov, najmä pyritu. Tento typ znečistenia je pozorovaný v mnohých častiach sveta a spôsobuje dlhodobé poškodenie prostredia, najmä vôd a pôd. Okrem poznatkov z monitoringu historického banského územia, v práci sú  objasnené procesy tvorby kyslých banských vôd a opísané spôsoby ich čistenia a revitalizácie územia.