Magisterské štúdium

Akreditovaný Mgr. program: Mineralógia, petrológia a ložisková geológia

Garant: prof. RNDr. Monika Huraiová, PhD.

Magisterský program Mineralógia, petrológia a ložisková geológia je novým študijným programom, ktorý vzniká spojením magisterského programu Mineralógia a petrológia a magisterského programu Ložisková geológia. Dôvodom zlúčenia bola veľká obsahová príbuznosť oboch doterajších magisterských študijných programov, keďže ložiská nerastných surovín sú uložené v horninovom prostredí a objektom ťažby sú ekonomicky využiteľné minerály alebo horniny. Spojený magisterský program koncentruje dlhoročné skúsenosti s výukou mineralógie, petrológie, ložiskovej a environmenálnej geológie. Základom programu sú predmety mineralógie (Kryštalochémia minerálov, Genetická mineralógia nerastných surovín, Kryštalochemický seminár, Systematická gemológia a Akcesorické minerály), petrológie (Petrológia 1, Petrológia 2, Aplikovaná mineralógia a petrológia, Geochémia geologických prostredí) a ložiskovej geológie (Ložiská rudných surovín, Ložiská nerudných surovín, Ložiská nerastných surovín Slovenska, Ekonomika nerastných surovín a Aplikácia GIS v ložiskovej a environmentálnej geológii). V predkladanom študijnom programe Mineralógia, petrológia a ložisková geológia sa absolvent naučí analyzovať a klasifikovať minerály a horniny na základe terénnych a laboratórnych výsledkov. Oboznámi sa s najnovšími metódami ich výskumu, ktorých výsledky vie interpretovať a tvorivo aplikovať s cieľom získať údaje o podmienkach vzniku minerálov,  hornín a ložísk nerastných surovín. Absolventi tohto študijného programu budú schopní pochopiť a overiť si poznatky o geologickej stavbe, potenciálnej prítomnosti ložísk nerastných surovín v študovanom území a vypočítať zásoby nerastnej suroviny s využitím geoinformačných systémov. Absolventi sa oboznámia so základnou legislatívou týkajúcej sa vyhľadávania a ťažby nerastných surovín, nástrojmi surovinovej politiky štátu a základmi určovania kritických surovín EU. Absolventi programu budú vedieť posúdiť environmentálne riziká ťažby a úpravy nerastných surovín na životné prostredie (predmet Vplyv ťažby a úpravy nerastných surovín na životné prostredie). Dokážu zhodnotiť environmentálnu záťaž aktívnych a opustených banských diel, ťažobných skládok a odpadov, určiť spôsob rekultivácie (predmet Metódy sanácie environmentálnych záťaží) a určiť spôsob ich ďalšieho využitia (napr. sekundárne využitie banských odpadov alebo banských diel v edukácii a geoturistike) v súlade s platnou legislatívou. Absolvent získa informácie o ložiskách nerastných surovín, ich genéze a environmentálnych aspektoch nielen z oblasti Západných Karpát, ale aj zo sveta (predmet Ložiská sveta) a preto bude schopný uplatniť sa nielen doma, ale aj v zahraničných prospekčných a ťažobných spoločnostiach. Absolvent sa naučí interpretovať analytické údaje (Laboratórne metódy v mineralógii, petrológii a ložiskovej geológii, Moderné metódy experimentálneho výskumu, Meranie a interpretácia fluidných inklúzií) a obsluhovať analytické prístroje laboratórií na školiacom pracovisku, ako sú dve laboratóriá na výskum fluidných inklúzií (Laboratórium fluidných inklúzií a novšie Laboratórium optickej mikroskopie a mikrotermometrie fluidných inklúzií), Laboratórium výskumu nerastných surovín, Gemologické laboratórium a Laboratórium RTG difrakcie vybudované v rámci Centra excelentnosti výskumu tuhej fázy a nanomateriálov (SOLIPHA). Absolvent bude schopný realizovať základný aj aplikovaný výskum v mineralógii, petrológii, ložiskovej a environmentálnej geológii podľa zamerania diplomovej práce s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti, analyzovať získané údaje a na ich podklade formulovať a overovať hypotézy. Absolvent bude vedený tak, aby mohol v budúcnosti riadiť pracovné tímy, samostatne viesť projekty a prevziať zodpovednosť za komplexné riešenia aj v rámci medziodborovej problematiky.

Absolvent magisterského študijného programu Mineralógia, petrológia a ložisková geológia má uplatnenie v základnom aj aplikovanom výskume zaoberajúcom sa mineralógiou, petrológiou, nerastnými surovinami a environmentálnou problematikou, v štátnych aj súkromných organizáciách zaoberajúcich sa vyhľadávaním a ťažbou nerastných surovín, nakladaním s banským odpadom, zhodnocovaním rizika banských i priemyselných odpadov doma i v zahraničí. Absolventi sú uplatniteľní aj v územných samosprávach riešiacich problémy spojené s historickou, súčasnou aj budúcou ťažbou nerastných surovín. Absolventi tohto študijného programu sa môžu zamestnať najmä ako mineralóg, petrológ, ložisková geológ (banský geológ), environmentálny geológ, vedecký pracovník v geológii alebo kurátor zbierok. Mineralóg a petrológ študuje, hodnotí, klasifikuje a študuje minerály a horniny. Sleduje ich genetické vzťahy, zaoberá sa spôsobom ich vzniku a premien. Využíva pri tom najnovšie analytické metódy a rieši širšie súvislosti ich vzniku a veku v kontexte stavby litosféry a jej geodynamického vývoja. Mineralóg a petrológ prináša aj základné informácie potrebné k vyhľadávaniu rudných i nerudných nerastných surovín. Uplatňuje sa v hlavne v organizáciách zaoberajúcich sa vedeckým výskumom a vývojom a v ťažobných a banských spoločnostiach zameraných na získavanie a spracovanie nerastných surovín. Ložiskový geológ sa zaoberá procesmi vedúcimi k vzniku a akumulácii nerastných surovín vo vrchnej kôre, ich vyhľadávaním, ťažbou, využitím a spracovaním. Vykonáva geologicko-prieskumné a geologicko-výskumné činnosti v banských hlbinných a povrchových podmienkach rudných, nerudných a fosílnych ložísk. Stanovuje a upresňuje geologické pomery ložiska,  vypočítava stav ekonomicky využiteľných zásob. Ložiskový geológ sa priamo podieľa na vyhľadávaní a využívaní nerastných surovín potrebných pre rozvoj spoločnosti.

Mineralóg a petrológ sa môže uplatniť aj ako kurátor zbierkového fondu, ktorý fond buduje, spravuje, vedecky spracováva a sprístupňuje verejnosti. Kurátor vie ohodnotiť význam a kvalitu vystavovaných prírodnín a sprostredkovať ich širokej verejnosti, čím prispieva k budovaniu kultúrneho a prírodného dedičstva. Environmentálny geológ vykonáva odbornú prácu súvisiacu s ochranou životného prostredia najmä v blízkosti aktívnych i neaktívnych banských diel, podnikov zaoberajúcich sa úpravou surovín. Hodnotí riziká vyplývajúce z konkrétnej výrobnej a prevádzkovej činnosti podniku a navrhuje opatrenia na minimalizáciu týchto rizík. Vie odhaliť skryté environmentálne riziká po bývalej ťažbe či historickej priemyselnej výrobe. Vedie aj environmentálnu agendu v zmysle platnej legislatívy. Poznajúc horninové prostredie okolia ložísk nerastných surovín vie posúdiť či sa jedná o prirodzene zvýšenú koncentráciu sledovaných prvkov,  alebo o koncentráciu spôsobenú ľudským faktorom. Pri navrhovaní sanačných technológií environmentálnych záťaží využijú naši absolventi hlavne znalosti stability primárnych a sekundárnych minerálnych fáz a prehľad o sorpčných vlastnostiach nerastných surovín. Absolvent študijného programu Mineralógia, petrológia a ložisková geológia má vedomosti aj o možnosti využitia poznatkov mineralogicko-petrologického a ložiskového štúdia v aplikovanom technologickom výskume materiálov vyrábaných v rôznych priemyselných odvetviach z primárnych prírodných surovín, ale aj odpadového materiálu. Môže sa preto uplatniť v nasledovných organizáciách a oblastiach doma aj v zahraničí:

 • štátne a súkromné výskumné organizácie geologického a technického zamerania zaoberajúcich sa kvalitou nerastných surovín a prípravou technických geomateriálov a syntetických materiálov
 • vysokoškolské vzdelávacie inštitúcie, ako sú univerzity, ústavy SAV a iné rezortné výskumné organizácie prírodovedného aj technického zamerania
 • geologické a geotechnické firmy zamerané na vyhľadávanie a prieskum prírodných surovinových zdrojov a vyhodnotenie ich kvality
 • banské a ťažobné spoločnosti
 • súkromná podnikateľská činnosť v národných aj nadnárodných geologických a príbuzných technických (geotechnika, vodohospodárstvo) organizáciách
 • environmentálno-ekologická, územno – projekčná
 • organizácie zamerané na ochranu prírody
 • ministerstvá a orgány štátnej správy
 • organizácie zamerané na činnosti v oblasti gemológie pri posudzovaní kvality polodrahokamov a drahokamov, ich výskumu a  laboratórno-technickej úprave
 • regionálna a lokálna samospráva
 • prírodovedné a vlastivedné múzeá
 • cestovný ruch, geoparky, geoturistika a muzeológia
 • štátne aj súkromné organizácie zaoberajúce sa reštaurovaním a ochranou kultúrneho dedičstva.

Nižšie si môžte stiahnuť Informačné listy predmetov a odporúčaný študijný plán programu.