Témy záverečných prác

Zvoľ typ záverečnej práce


Bakalárske práce

2019/2020

Mineralogická a genetická charakteristika mineralizácií v pohorí Tribeč – školiteľ Daniel Ozdín Klikni pre viac informácií

Cieľom práce je zosumarizovať poznatky o všetkých typoch najmä hydrotermálnych mineralizácií v pohorí Tribeč – mineralogická charakteristika a genetické podmienky vzniku. Práca je zameraná najmä na alpinotypné mineralizácie.

Metodické postupy a procesy mechanickej úpravy, čistenia, stabilizácie a konzervácie minerálov pri mineralogickom výskume a depozícii v muzeálnych zbierkach – školiteľ Daniel Ozdín Klikni pre viac informácií

Cieľom práce je komplexné kryštalochemické štúdium experimentálnych úprav berylu. Študované budú prevažne drahokamové berylové variety – akvamarín, heliodor, morganit. Experimentálne úpravy zahŕňajú zahrievanie na teploty na stovky stupňov Celzia a ožarovanie. Praktickým výstupom je odhaľovanie úprav drahokamových variet berylu v rámci forenznej gemológie.

Kryštalochemické štúdium experimentálnych úprav berylu – školiteľ Jana Fridrichová Klikni pre viac informácií

Cieľom práce je zhrnúť doterajšie poznatky z analytických metód, procesov čistenia, mechanickej úpravy vzoriek a konzervácie minerálov a charakteristika metodických postupov používaných pri mineralogickom výskume a finálnej úprave vzoriek na výskumné, expozičné a depozičné účely.

2020/2021

Karbonatity – mineralógia, petrológia a ložiská – školiteľ Monika Huraiová Klikni pre viac informácií

Karbonatit – exotická magmatická hornina, jej minerálne zloženie, petrológia, výskyt a ložiská.

Ložiská volfrámu vo svete a na Slovensku a ich genéza – školiteľ Peter Koděra Klikni pre viac informácií

Zhrnutie vlastnosti, zdrojov a súčasných perspektív využitia kritickej suroviny kobaltu, genetické typy ložísk kobaltu a ich distribúcia vo svete. Príklady významných svetových a slovenských ložísk kobaltu a ich postavenie v metalogenéze Slovenska. Praktický výskum paleofluid na ložisku Hnúšťa-Mútnik

Ložiská kobaltu vo svete a na Slovensku a ich genéza – školiteľ Peter Koděra Klikni pre viac informácií

Zhrnutie vlastnosti, zdrojov a súčasných perspektív využitia kritickej suroviny kobaltu, genetické typy ložísk kobaltu a ich distribúcia vo svete. Príklady významných svetových a slovenských ložísk kobaltu a ich postavenie v metalogenéze Slovenska. Praktický výskum paleofluid na ložisku Hnúšťa-Mútnik

2021/2022

Vzácne litofilné prvky (Li, Be, B, REE, Zr-Hf, Nb-Ta) v biomineráloch – školiteľ Pavel Uher Klikni pre viac informácií

Zhrnutie súčasných poznatkov o distribúcii vzácnych litofilných prvkov v rôznych typoch fosílnych aj recentných biominerálov, ich minerálne formy a mechanizmus vzniku

Ľahké litofilné prvky (Li, Be, B) vo vybraných horninotvorných a akcesorických mineráloch – školiteľ Pavel Uher Klikni pre viac informácií

Zhrnutie súčasných poznatkov o distribúcii vzácnych litofilných prvkov (Li, Be, B) v niketorých petrogeneticky dôležitých minerálov (kremeň, živce, granáty, spinelidy, skupina epidotu a vesuvianitu)

Relikty oceánskej kôry paleozoika a mezozoika Západných Karpát: geológia a petrografia – školiteľ Marián Putiš Klikni pre viac informácií

Geologický prehľad výskytov reliktov oceánskej kôry; petrografický opis meta-ofiolitov; zostava litologických profilov z literatúry; základné petrologicko-geochemické charakteristiky; prehľad vekov (geochronológia). Výber ofiolitického komplexu na pokračovanie v diplomovej práci.

Kontaminácia riečnych sedimentov v oblastiach ovplyvnených ťažbou nerastných surovín. – školiteľ Peter Šottník Klikni pre viac informácií

Cieľom práce bude získanie poznatkov o: všeobecnom minerálnom zložení riečnych sedimentov, špecifikách kontaminácie riečnych sedimentov v oblastiach ovplyvnených ťažbou nerastných surovín, formách vystupovania jednotlivých kontaminujúcich látok v riečnych sedimentoch

Porovnanie mobility As a Sb v prírodnom prostredí – školiteľ Peter Šottník Klikni pre viac informácií

Mobilita arzénu a antiónu v jednotlivých zložkách životného prostredia. Definovanie rozdielov v správaní As a Sb v životnom prostredí.

Íly na biomedicínske, liečebné a farmaceutické použitie – školiteľ Peter Uhlík Klikni pre viac informácií

Zvládnuť základnú charakteristiku štruktúry vrstevnatých silikátov a ich vlastností. Vyčleniť oblasti kde ílové minerály pôsobia pozitívne pri liečbe a pokúsiť sa špecifikovať ich význam. Zadefinovať ich funkciu pri perorálnej a dermálnej aplikácii.

Možnosti využitia TEM v geovedách – školiteľ Peter Uhlík Klikni pre viac informácií

Stručná charakteristika základných princípov transmisnej elektrónovej mikroskopie. Prehľad metodík prípravy vzoriek, ich možnosti pozorovania TEM a možné výstupy Perspektívne oblasti využitia TEM (vybrať zaujímavé príklady aplikácie TEM v pedológii, environmentalistike, mineralógii, v oblasti spracovania nerastných surovín atď.; prípadne navrhnúť vlastné nápady)

Bentonit – školiteľ Peter Uhlík Klikni pre viac informácií

Charakterizovať smektit ako hlavný minerál bentonitov. Charakterizovať vznik ložísk bentonitu. Zozbierať poznatky o ťažbe bentonitu doma i v zahraničí. Uviesť užitkové vlastnosti a využitie prírodného a upraveného bentonitu. Čo ovplyvňuje cenu bentonitu?

Geológia a enológia – školiteľ Peter Uhlík Klikni pre viac informácií

Vymenovať faktory ovplyvňujúce kvalitu viniča hroznorodého. Úloha geológie vo vinárstve. Definovať terroir a faktory, ktoré ho ovplyvňujú. Charakterizovať vplyv horninového substrátu na kvalitu viniča hroznorodého. Úloha geochémie pri určovaní pôvodu vína.

Aplikácia 3D modelovania vo výskume ložísk nerastných surovín – školiteľ Jana Brčeková Klikni pre viac informácií

Zhrnúť súčasné trendy v problematike 3D modelovania ložísk nerastných surovín, výhody a nevýhody používaných metodických postupov. Charakterizovať vstupné údaje z ložiskového prieskumu a spôsob ich spracovania. Charakterizovať údaje z vedeckého výskumu a hlavné metódy mineralogického a geochemického výskumu zohrávajúce úlohu pri modelovaní parametrov vnútornej stavby ložísk. Zhrnutie akým spôsobom sú údaje včlenené do 3D modelovania. Charakterizovanie postupov pri zhotovovaní ložiskovo-geologických a geochemnických modelov ložísk nerastných surovín s ohľadom na typ ložísk nerastných surovín.


Diplomové práce

2020/2021

Kryštalochemické a spektroskopické štúdium farebných variet turmalínov – školiteľ Bačík Peter

3D modelovanie vybraných parametrov ložiska bentonitu v stredoslovenských neovulkanitoch – školiteľ Brčeková Jana Klikni pre viac informácií

Cieľom práce bude vizualizácia a 3D modelovanie ložiskových parametrov na základe údajov získaných s ložiskovo-geolického prieskumu. Súčasťou práce bude aj mineralogická a geochemická charakteristika bentonitu vybraných vzoriek vrtného jadra. Na základe korelácie výsledkov ložiskovo-geologických údajov a mineralogicko – geochemického výskumu budú upresnené hrance zonálnosti bentonitu a následne modelované a vizualizované v GIS a 3D geologickom softvéry Leapfrog Geo.

Experimentálne, kryštalochemické a spektroskopické štúdium farebných variet berylu – školiteľ Fridrichová Jana

Kôrové xenolity v alkalických bazaltoch južného Slovenska – školiteľ Monika Huraiová Klikni pre viac informácií

Mineralogická a petrografická charakteristika xenolitov kôry v alkalických bazaltoch južného Slovenska.

Charakteristika fluíd súvisiacich s Co-Cu mineralizáciou na na magnezitovo-mastencovom ložisku Hnúšťa-Mútnik – školiteľ Peter Koděra Klikni pre viac informácií

Štúdium mikrouzavrenín paleofluíd mikrotermometrickými metódami a interpretácia údajov z hľadiska vývoja paleofluíd. Štúdium bude previazané s aktuálnym vyhľadávacím prieskumom ložiska a téma bude riešená v úzkej spolupráci s prieskumnou firmou.

Hodnotenie dlhodobých environmentálnych rizík v opustených banských lokalitách , najmä vplyv kyslých banských vôd na prostredie. – školiteľ Lintnerová Otília

Počítačové modelovanie geologických procesov a jeho využitie v petrológii na príklade metamafitov veporika Západných Karpát – školiteľ Ondrej Nemec

Remobilizácia a frakcionácia HFS prvkov v granitovom telese Hlohovec-Soroš v Považskom Inovci – školiteľ Martin Ondrejka Klikni pre viac informácií

Výskum granitoidných hornín bratislavského hradného brala s ohľadom na jeho tektonickú minulosť. Podrobné mapovanie textúrnych fenoménov pegmatitových a aplitových dajok, tektonických porúch. Mineralógia a petrológia magmatických hornín hradného brala a ich vzťah k S-typovým granitoidom Bratislavského masívu.

Petrologicko-tektonický výskum bratislavského hradného brala – školiteľ Martin Ondrejka Klikni pre viac informácií

Mineralógia a geochémia granitov Považského Inovca v oblasti Hlohovca. Akcesorické minerály prvkov REE, Zr, Hf, Nb, Ta, Th, U a ich alteračné produkty. Mobilita a frakcionácia prvkov HFS v prostredí nízkych P-T podmienok.

Ílové minerály v ropných pieskoch z provincie Alberta v Kanade – školiteľ Osacký Marek Klikni pre viac informácií

Charakterizácia ropných pieskov z Alberty v Kanade z pohľadu mineralógie, chemizmu a povrchových vlastností. Dôraz bude kladený na štúdium ílov a ílových minerálov prítomných v ropných pieskoch s cieľom lepšie pochopiť ich (negatívny) vplyv na extrakciu bitumenu. Je možná spolupráca s University of Alberta (Edmonton, Kanada). Pri excelentných výsledkoch študenta, môže byť študent teoreticky vyslaný na študijný pobyt do Kanady (napr. Erasmus?).

Experimentálne štúdium, možnosti úprav, stabilizácie a konzervácie minerálov a meteoritov v zbierkach múzeí – školiteľ Ozdín Daniel

Petrografia magmatitov a metamorfitov kriedových zlepencov – školiteľ Putiš Marián

Mramory a lydity holeckých vrstiev betliarskeho súvrstvia gelnickej skupiny južného gemerika – školiteľ Ružička Peter

Petrografia vulkanického materiálu vo výplni Dunajskej panvy – školiteľ Šarinová Katarína

Možnosti využitia odkaliskového materiálu ako sekundárneho zdroja antimónu – školiteľ Uhlík Peter

Nb-Ta minerály v leukogranitoch gemerika – školiteľ Uher Pavel

Distribúcia prvkov vzácnych zemín (REE) vo vybraných fosfátových biomineráloch – školiteľ Pavel Uher Klikni pre viac informácií

Štúdium koncentrácie prvkov vzácnych zemín (REE) a ďalších prvkov na príkladoch fosílnych bioapatitov (najmä fosilizované kosti rôznych foriem Vertebrata) z rôznych geologických období (paleozoikum až pleistocén) s využitím mikroanalytických in-situ metód (EPMA, LA ICP MS). Interpretácia mechanizmu vstupu REE do fosílnych bioapatitov.

Petrológia meta-magmatitov staršieho paleozoika veporika alebo gemerika – školiteľ Marián Putiš Klikni pre viac informácií

Charakteristika magmatizmu a metamorfózy; rekoštrukcia vývoja (terén, mikroskopia, príprava vzoriek na petrologicko-geochemický výskum, príp. geochronologiu; aplikácia EPMA, LA-ICP-MS, ICP-MS)

Mineralógia, hydrotermálne premeny a vlastnosti paleofluíd Au-Ag epitermálnych žíl v prieskumných vrtoch v Andrej štôlni v Kremnici – školiteľ Koděra Peter Klikni pre viac informácií

Komplexná charakterizácia drahokovovej žilnej mineralizácie vo vrtoch aktuálneho vrtného prieskumu firmy Metaltech, realizovanom v Andrej štôlni v Kremnici


Dizertačné práce

Ložiskový geológia

Školiteľ/KonzultantJazykNázov práceAnotáciaPracoviskoTyp
Peter KoděraEN/SKSledovanie vývoja fluid porfýrových a asociujúcich mineralizácií kombináciou štúdia chemického zloženia rudných minerálov a fluidných inklúziíLožiská porfýrového typu sú na Slovensku významným potenciálnym zdrojom kritických a strategických surovín (W-Mo – Ochtiná-Rochovce, Au – Biely Vrch, Cu-Au – Vysoká-Zlatno). Tieto ložiská boli v nedávnej dobe podrobené intenzívnemu prieskumu a výskumu, avšak nebol na nich dosiaľ podrobnejšie aplikovaný výskum chemického zloženia rôznych generácií rudných minerálov pomocou elektrónovej mikroanalýzy a LA ICMPS. Navrhovaný výskum by bol realizovaný súčasne s komplexným výskumom fluidných inklúzií (mikrotermometria, Ramanova spektroskopia, LA ICPMS), minerálnou termometriou a izotopovou analýzou. Kombinovanie týchto metód má potenciál priniesť nové poznatky o genéze a vývoji týchto dôležitých rudných ložísk.PriF UKdenné
Peter KoděraEN/SK Charakteristika satelitných mineralizácií v okolí intrúzie Rochovského granituLožiská a výskyty rudnej mineralizácie (najmä Pb, Zn, As a Sb) v styčnej zóne gemerika a veporika severne od Rochoviec boli v minulosti predmetom historickej ťažby, ako aj novších vyhľadávacích prieskumov zameraných najmä na zlato a polymetalické rudy. Potenciálny zdroj zrudňovacích fluid v tejto oblasti by mohol predstavovať Rochovský granit, s ktorým geneticky a priestorovo asociuje porfýrová W-Mo mineralizácia. Cieľom dizertačnej práce je najmä minerálna charakteristika jednotlivých rudných výskytov v okolí Rochovského granitu a asociujúcich premien, ako aj objasnenie ich genézy a vzťahu k tektonickému a magmaticko-hydrotermálnemu vývoju v tejto oblasti. PriF UK denné
Marek OsackýEN/SK Vplyv jednotlivých vlastností ropných pieskov na extrakciu bituménuLožisko ropných pieskov v Alberte predstavuje významný zdroj ropy na planéte. Hoci je známych veľa faktorov ovplyvňujúcich extrakciu bitumenu, stále nie je jasné, ktoré faktory sú kľúčové a ktoré sú menej dôležité. Skúmať sa budú umelo pripravené minerálne zmesi, ktoré svojim zložením budú simulovať zloženie prírodných ropných pieskov. Nadobudnuté výsledky umožnia lepšie pochopiť mieru vplyvu jednotlivých parametrov ropných pieskov (mineralógia, chemizmus, povrchové vlastnosti) na extrakciu bitumenu. Jedným z dôležitých výstupov pre ropné spoločnosti bude lepšia predikcia množstva extrahovaného bitumenu z rôznych typov ropných pieskov. PriF UK denné
Peter UhlíkEN/SK Potenciál vybraných nerudných surovín ako doplnkového cementového materiáluVýrobky na báze cementu sú najviac vyrábaným materiálom na svete. Táto enormná produkcia však spôsobuje, že cementový priemysel v súčasnosti predstavuje približne 7 % celosvetových emisií CO2 a globálny dopyt sa bude zvyšovať. Jedným z dôležitých spôsobov, ako znížiť vplyv výroby cementu na životné prostredie, je čiastočné nahradenie slinku alebo cementu inými materiálmi (doplnkové cementové materiály, DCM). Téma sa preto zameria na posúdenie vhodnosti nerudných surovín, z vybraných ložísk, pre ich využitie ako DCM.
Ciele práce
Výber surovín pre ich posúdenie vhodnosti ako DCM. Bude zameraný na menej kvalitné nerudné suroviny najmä zo Západných Karpát (napr. bentonity, íly, perlity či zeolity), ktoré sa v súčasnosti nevyužívajú.
Posúdenie puzolánovej aktivity prírodných nerudných surovín a v prípade potreby aj po ich úprave (tepelná a mechanická)
Porovnanie vhodnosti študovaných materiálov z už overenými puzolánovými prímesami do cementov
PriF UK denné
Peter UhlíkEN/SK Geochémia fylosilikátov ako indikátor hydrotermálnych procesovVrstevnaté silikáty relatívne citlivo reagujú na zmenu chemizmu prostredia, preto je snaha ich využívať ako indikátor geologických procesov. Z pokročilými analytickými metódami sa rozširujú možnosti využiť viac aj stopové prvky. Cieľom predkladanej PhD témy je využiť aktuálne pokročilé geochemické metodiky (napr. Ti/Sr indikátor teploty fluid v porfýrových systémoch od Wilkinsona et al., 2015) a zároveň hladať nové možnosti využitia fylosilikátov (hlavne chlority a sľudy) ako indikátora hydrotermálnych procesov na vybraných rudných ložiskách Západných Karpát (porfýrové a epitermálne systémy). Výhodou témy je, že sa bude pracovať s dobre definovanými ložiskámi, kde nebude problém porovnávať získané údaje s inými nezávislými metódami resp. ložiskami, na ktorých prebieha aktuálny prieskum a výskum, kde bude možné porovnácie dáta doplniť. PriF UK denné

Mineralógia a petrológia

Školiteľ/KonzultantJazykNázov práceAnotáciaPracoviskoTyp
Pavel UherEN/SK Minerály vzácnych litofilných prvkov v leukogranitoch a pegmatitoch veporika: chemické zloženie a evolúciaDetailná charakteristika akcesorických minerálov vzácnych litofilných prvkov (REE, Zr-Hf, Nb-Ta, Th-U, Be, B): zirkón, monazit, allanit, xenotím, columbit-tantalit, beryl, turmalín atď. (interná zonalita, variácie chemického zloženia, vek, P-T podmienky) v paleozoických vysoko frakcionovaných leukogranitoch a granitových pegmatitov ako nástroje pre dešifrovanie ich evolúciePriF UK denné
Pavel UherEN/SK Minerály skupiny titanitu: indikátory magmatických a metamorfných procesovŠtúdium variácii chemického zloženia, vnútorných textúr a paragenetických asociácii minerálov skupiny titanitu v kontrastných magmatických a metamorfovaných horninách (napr. granity, pegmatity, skarny, metabáziká) v rôznom geologickom kontexte ako kľúč k pochopeniu primárnych a sekundárnych procesov a zodpovedajúcich P-T-X podmienokPriF UK denné
Pavel UherEN/SK Skarny v oblasti štiavnického stratovulkánu: minerálne zloženie a petrogenetická evolúciaPodrobné textúrne a chemické štúdium minerálov skarnov na kontakte miocénnych granitických a dioritických hornín štiavnického stratovulkánu a okolitých mezozoických karbonátových sedimentárnych hornín ako nástroje pre pochopenie podmienok vzniku minerálov a P-T-X podmienok a evolúcie skarnovPriF UK denné
Pavel Uher EN/SK Biogénny apatit vo fosílnych kostiach a zuboch: koncentrátor prvkov vzácnych zemínBiogénny apatit vo fosílnych kostiach a zuboch má vysoké obsahy prvkov vzácnych zemín (často 0,1 až 3 hm. % sumy REE: La až Lu a Y). Štúdium je zamerané na distribúciu REE, ostatných stopových a hlavných prvkov v apatitovom fosílmom materiáli rôzneho veku a geologickej pozície ako nástroje na pochopenie paleoprostredia, fosilizačného procesu a substitutučných mechanizmov v biogénnom apatitePriF UK denné
Jana FridrichováKryštalochemické, spektroskopické a gemologické štúdium vybraných variet beryluCieľom práce je kryštalochemické, spektroskopické a gemologické štúdium rôznych variet berylu (akvamarín, heliodor, morganit atď.) z rôznych svetových lokalít. Na vedecký výskum použijeme metodiky na identifikáciu minerálov (XRD, Ramanova spektroskopia), stanovenie chemického zloženia (XRF, EMPA, LA-ICP-MS), stanovenie volatílií (FTIR, Raman), determináciu chromoforov (OAS), rozlíšenie Fe2+ a Fe3+ (Mössbauerova spektroskopia) na objasnenie procesov a mechanizmov sfarbenia variet berylu. Vedecké výstupy budú aplikované do gemologickej praxe. Sučasťou výskumu bude aj experimentálne štúdium (tepelný experiment) na vybraných vzorkách.PriF UK denné
Peter BačíkEN/SK Kryštalochemické a gemologické štúdium farebných variet turmalínov bez obsahu LiCieľom práce je kryštalochemické a gemologické štúdium rôznofarebných turmalínov bez Li (dravit, uvit, buergerit, V a Cr bohaté turmalíny atď.) z rôznych svetových lokalít. V rámci štúdia budú využité metodiky na stanovenie chemického zloženia (EMPA, LA-ICP-MS) a štruktúry (PXRD, SREF), a spektroskopické metódy (FTIR, Raman, OAS, Mössbauer) na objasnenie kryštalochemických procesov zafarbenia turmalínov. Tiež budú skúmané gemologické vlastnosti bezlítnych turmalínov na určenie potenciálnej komerčnej využiteľnosti týchto minerálov ako drahých kameňov.PriF UK denné
Peter BačíkEN/SK Mineralogický výskum minerálov turmalínovej superskupiny v pegmatitoch Krušných Hor (Česká republika)Mineralogický výskum minerálov turmalínovej superskupiny sa bude skladať s kryštalochemického a genetického výskumu rôznych typov a zložení turmalínov na pegmatitoch Krušných Hor (napr. lokalita Smolné Pece) prostredníctvom pestrého spektra analytických metód (EMPA, LA-ICP-MS, PXRD, SREF, FTIR, Raman, OAS, Mössbauer).PriF UK denné
Peter BačíkEN/SK Využitie väzbovej topológie na riešenie štruktúrnych efektov substitúcií v silikátochTento výskum sa pokúsi využiť väzbový topologický model na predpovedanie štrukturálnej stability silikátov, odhaľovanie a interpretáciu kryštalochemických procesov vyskytujúcich sa v reálnych štruktúrach a navrhovanie možných zmien minerálnej štruktúry a zloženia.PriF UK denné
Marián Putiš/Ondrej NemecEN/SK Petrológia a geochémia mafických a ultramafických hornín v suturných zónach orogénovTerénne štúdium suturných zón. Petrografia, chemizmus minerálov a hornín, izotopické štúdium, geochronológia, P-T-X podmienky magmatickej a metamorfnej etapy vývoja, spracovanie dát a petrogenetická interpretácia.PriF UK denné
Monika HuraiováEN/SK Megakryštály v alkalických bazaltoch južného Slovenska: mineralógia a pôvodSystematický mineralogický vyskum megakryštálov so zameraním na genézu klinopyroxénu. Stanovenie obsahu vody pomocou infračervenej spektroskopie. Izotopové zloženie O, Sm, Nd. Interakcia s bazaltom.PriF UK denné
Martin OndrejkaEN/SK Systematika stopových prvkov v mineráloch skupiny xenotímu z kontrastných protolitovŠtúdium akumulácie, distribúcie a substitučných mechanizmov stopových prvkov v rôznych genetických typoch xenotímu z kontrastných protolitov, napr. magmatický xenotím v granitoidoch a iných felzických horninách (peraluminóznych až peralkalických), špecializovaných vzácnoprvkových granitoch, (meta)pegmatitoch, karbonatitoch, metamorfný xenotím v metapelitoch, žilách alpského typu, hydrotermálny xenotím v rôznych REE hydrotermálnych systémoch, autigénny xenotím. Používané metódy budú LA-ICP a in-situ RTG kompozičné mapovanie, EPMA. Hypotézou je, že distribúcia bóru bude závislá od zloženia protolitu, paragenézy (napr. výskyt a stabilita iných borosilikátov, minerálov bohatých na B), P-T podmienok.PriF UK denné
Martin OndrejkaEN/SK Petrogeneza rochoveckej granitovej intrúzie s Mo-W mineralizáciouGeochemické modelovanie z celohorninových analýz a izotopov, EPMA, a distribucia stopových prvkov v mineráloch, najmä pomocou LA-ICP.PriF UK denné
Šarinová Katarína /Dominika Oravkinová/Peter UhlíkEN/SK Petroarcheologická analýza keramiky obdobia mladšieho praveku z oblasti Rimavskej kotlinyCieľom multidisciplinárnej PhD práce je charakterizovať vybrané súbory keramiky z opevneného tellového sídliska vo Včelinciach, ktoré bolo osídlené v neolite, eneolite a kontinuálne v priebehu celej doby bronzovej. Vzorky z rôznych období budú analyzované z pohľadu ich zloženia a textúry pomocou mineralogicko-petrologických metód (rtg. prášková difrakčná analýza, optická a elektrónová mikroskopia, ramanová spektroskopia atď). Na základe týchto zistení a dostupnej literatúry sa študent pokúsi o rekonštrukciu vývoja výrobných technológií keramiky (predovšetkým metóda tvarovania a podmienky výpalu). Výsledky práce by mali vyústiť k diskusii o možnej proveniencii keramiky resp. zdrojových surovín pre ich výrobu, podložené aj geochemickými metódami. Predpoklad lokálnych zdrojov produkčných skupín bude overovaný mineralogicko-petrologickými metódami, vrátane zrnitostnej analýzy a štúdiom termických zmien pri predpokladaných teplotách výpalu keramiky, ako aj vyhodnotením výsledkov v kontexte geologických pomerov mikroregiónu Rimavskej kotliny a povodia rieky Slanej. PriF UK denné
Daniel OzdínSKChemické zloženie a genetické interpretácie textúr prvkov a sulfidov v meteoritochCieľom práce je charakterizovať minerálne zloženie (prvky a sulfidy) časti medziplanetárnej hmoty, najmä kamenných meteoritov, charakterizovať hranice medzi Fe-Ni železami, geneticky interpretovať rôzne textúry najmä Fe-Ni zliatín a troilitu ako nájsť súvislosť medzi výskytom a zložením týchto fáz v chondrulách a základnej hmote najmä chondritov. PriF UK denné/externé
Rastislav MilovskýEN/SK Kryštalochémia a stopové prvky v speleotémach a ich paleoklimatický význam.Výskum kryštalochémie karbonátov a stopových prvkov (obsah, forma vystupovania, distribúcia) v jaskynných kryogénnych karbonátoch a kvapľoch s ohľadom na ich paleoklimatický význam a potenciál.SAVdenné/externé
Júlia KotulováSKZdroje prírodného vodíka na SlovenskuCieľom práce je dentifikácia vodíkových systémov na základe genetických vzťahov, ktoré spájajú výskyt prírodného vodíka s jeho vznikom, ako aj s geologickými prvkami a procesmi nevyhnutnými pre jeho tvorbu a akumuláciu.SAVexterné
Martin ŠtevkoEN/SK Zvetrávanie minerálov tetraedritovej skupiny: mobilita prvkov a supergénne produktyDetailné štúdium chemického zloženia primárnych/nealterovaných minerálov tetraedritovej skupiny, identifikáciu a pokročilý kryštalochemický výskum všetkých supergénnych produktov zvetrávania a stanovenie geochemického správania a mobility toxických prvkov počas zvetrávania minerálov tetraedritovej skupinySAVdenné