Témy záverečných prác

Zvoľ typ záverečnej práce


Bakalárske práce

2019/2020

Mineralogická a genetická charakteristika mineralizácií v pohorí Tribeč – školiteľ Daniel Ozdín Klikni pre viac informácií

Cieľom práce je zosumarizovať poznatky o všetkých typoch najmä hydrotermálnych mineralizácií v pohorí Tribeč – mineralogická charakteristika a genetické podmienky vzniku. Práca je zameraná najmä na alpinotypné mineralizácie.

Metodické postupy a procesy mechanickej úpravy, čistenia, stabilizácie a konzervácie minerálov pri mineralogickom výskume a depozícii v muzeálnych zbierkach – školiteľ Daniel Ozdín Klikni pre viac informácií

Cieľom práce je komplexné kryštalochemické štúdium experimentálnych úprav berylu. Študované budú prevažne drahokamové berylové variety – akvamarín, heliodor, morganit. Experimentálne úpravy zahŕňajú zahrievanie na teploty na stovky stupňov Celzia a ožarovanie. Praktickým výstupom je odhaľovanie úprav drahokamových variet berylu v rámci forenznej gemológie.

Kryštalochemické štúdium experimentálnych úprav berylu – školiteľ Jana Fridrichová Klikni pre viac informácií

Cieľom práce je zhrnúť doterajšie poznatky z analytických metód, procesov čistenia, mechanickej úpravy vzoriek a konzervácie minerálov a charakteristika metodických postupov používaných pri mineralogickom výskume a finálnej úprave vzoriek na výskumné, expozičné a depozičné účely.

2020/2021

Karbonatity – mineralógia, petrológia a ložiská – školiteľ Monika Huraiová Klikni pre viac informácií

Karbonatit – exotická magmatická hornina, jej minerálne zloženie, petrológia, výskyt a ložiská.

Ložiská volfrámu vo svete a na Slovensku a ich genéza – školiteľ Peter Koděra Klikni pre viac informácií

Zhrnutie vlastnosti, zdrojov a súčasných perspektív využitia kritickej suroviny kobaltu, genetické typy ložísk kobaltu a ich distribúcia vo svete. Príklady významných svetových a slovenských ložísk kobaltu a ich postavenie v metalogenéze Slovenska. Praktický výskum paleofluid na ložisku Hnúšťa-Mútnik

Ložiská kobaltu vo svete a na Slovensku a ich genéza – školiteľ Peter Koděra Klikni pre viac informácií

Zhrnutie vlastnosti, zdrojov a súčasných perspektív využitia kritickej suroviny kobaltu, genetické typy ložísk kobaltu a ich distribúcia vo svete. Príklady významných svetových a slovenských ložísk kobaltu a ich postavenie v metalogenéze Slovenska. Praktický výskum paleofluid na ložisku Hnúšťa-Mútnik

2021/2022

Vzácne litofilné prvky (Li, Be, B, REE, Zr-Hf, Nb-Ta) v biomineráloch – školiteľ Pavel Uher Klikni pre viac informácií

Zhrnutie súčasných poznatkov o distribúcii vzácnych litofilných prvkov v rôznych typoch fosílnych aj recentných biominerálov, ich minerálne formy a mechanizmus vzniku

Ľahké litofilné prvky (Li, Be, B) vo vybraných horninotvorných a akcesorických mineráloch – školiteľ Pavel Uher Klikni pre viac informácií

Zhrnutie súčasných poznatkov o distribúcii vzácnych litofilných prvkov (Li, Be, B) v niketorých petrogeneticky dôležitých minerálov (kremeň, živce, granáty, spinelidy, skupina epidotu a vesuvianitu)

Relikty oceánskej kôry paleozoika a mezozoika Západných Karpát: geológia a petrografia – školiteľ Marián Putiš Klikni pre viac informácií

Geologický prehľad výskytov reliktov oceánskej kôry; petrografický opis meta-ofiolitov; zostava litologických profilov z literatúry; základné petrologicko-geochemické charakteristiky; prehľad vekov (geochronológia). Výber ofiolitického komplexu na pokračovanie v diplomovej práci.

Kontaminácia riečnych sedimentov v oblastiach ovplyvnených ťažbou nerastných surovín. – školiteľ Peter Šottník Klikni pre viac informácií

Cieľom práce bude získanie poznatkov o: všeobecnom minerálnom zložení riečnych sedimentov, špecifikách kontaminácie riečnych sedimentov v oblastiach ovplyvnených ťažbou nerastných surovín, formách vystupovania jednotlivých kontaminujúcich látok v riečnych sedimentoch

Porovnanie mobility As a Sb v prírodnom prostredí – školiteľ Peter Šottník Klikni pre viac informácií

Mobilita arzénu a antiónu v jednotlivých zložkách životného prostredia. Definovanie rozdielov v správaní As a Sb v životnom prostredí.

Íly na biomedicínske, liečebné a farmaceutické použitie – školiteľ Peter Uhlík Klikni pre viac informácií

Zvládnuť základnú charakteristiku štruktúry vrstevnatých silikátov a ich vlastností. Vyčleniť oblasti kde ílové minerály pôsobia pozitívne pri liečbe a pokúsiť sa špecifikovať ich význam. Zadefinovať ich funkciu pri perorálnej a dermálnej aplikácii.

Možnosti využitia TEM v geovedách – školiteľ Peter Uhlík Klikni pre viac informácií

Stručná charakteristika základných princípov transmisnej elektrónovej mikroskopie. Prehľad metodík prípravy vzoriek, ich možnosti pozorovania TEM a možné výstupy Perspektívne oblasti využitia TEM (vybrať zaujímavé príklady aplikácie TEM v pedológii, environmentalistike, mineralógii, v oblasti spracovania nerastných surovín atď.; prípadne navrhnúť vlastné nápady)

Bentonit – školiteľ Peter Uhlík Klikni pre viac informácií

Charakterizovať smektit ako hlavný minerál bentonitov. Charakterizovať vznik ložísk bentonitu. Zozbierať poznatky o ťažbe bentonitu doma i v zahraničí. Uviesť užitkové vlastnosti a využitie prírodného a upraveného bentonitu. Čo ovplyvňuje cenu bentonitu?

Geológia a enológia – školiteľ Peter Uhlík Klikni pre viac informácií

Vymenovať faktory ovplyvňujúce kvalitu viniča hroznorodého. Úloha geológie vo vinárstve. Definovať terroir a faktory, ktoré ho ovplyvňujú. Charakterizovať vplyv horninového substrátu na kvalitu viniča hroznorodého. Úloha geochémie pri určovaní pôvodu vína.

Aplikácia 3D modelovania vo výskume ložísk nerastných surovín – školiteľ Jana Brčeková Klikni pre viac informácií

Zhrnúť súčasné trendy v problematike 3D modelovania ložísk nerastných surovín, výhody a nevýhody používaných metodických postupov. Charakterizovať vstupné údaje z ložiskového prieskumu a spôsob ich spracovania. Charakterizovať údaje z vedeckého výskumu a hlavné metódy mineralogického a geochemického výskumu zohrávajúce úlohu pri modelovaní parametrov vnútornej stavby ložísk. Zhrnutie akým spôsobom sú údaje včlenené do 3D modelovania. Charakterizovanie postupov pri zhotovovaní ložiskovo-geologických a geochemnických modelov ložísk nerastných surovín s ohľadom na typ ložísk nerastných surovín.


Diplomové práce

2020/2021

Kryštalochemické a spektroskopické štúdium farebných variet turmalínov – školiteľ Bačík Peter

3D modelovanie vybraných parametrov ložiska bentonitu v stredoslovenských neovulkanitoch – školiteľ Brčeková Jana Klikni pre viac informácií

Cieľom práce bude vizualizácia a 3D modelovanie ložiskových parametrov na základe údajov získaných s ložiskovo-geolického prieskumu. Súčasťou práce bude aj mineralogická a geochemická charakteristika bentonitu vybraných vzoriek vrtného jadra. Na základe korelácie výsledkov ložiskovo-geologických údajov a mineralogicko – geochemického výskumu budú upresnené hrance zonálnosti bentonitu a následne modelované a vizualizované v GIS a 3D geologickom softvéry Leapfrog Geo.

Experimentálne, kryštalochemické a spektroskopické štúdium farebných variet berylu – školiteľ Fridrichová Jana

Kôrové xenolity v alkalických bazaltoch južného Slovenska – školiteľ Monika Huraiová Klikni pre viac informácií

Mineralogická a petrografická charakteristika xenolitov kôry v alkalických bazaltoch južného Slovenska.

Charakteristika fluíd súvisiacich s Co-Cu mineralizáciou na na magnezitovo-mastencovom ložisku Hnúšťa-Mútnik – školiteľ Peter Koděra Klikni pre viac informácií

Štúdium mikrouzavrenín paleofluíd mikrotermometrickými metódami a interpretácia údajov z hľadiska vývoja paleofluíd. Štúdium bude previazané s aktuálnym vyhľadávacím prieskumom ložiska a téma bude riešená v úzkej spolupráci s prieskumnou firmou.

Hodnotenie dlhodobých environmentálnych rizík v opustených banských lokalitách , najmä vplyv kyslých banských vôd na prostredie. – školiteľ Lintnerová Otília

Počítačové modelovanie geologických procesov a jeho využitie v petrológii na príklade metamafitov veporika Západných Karpát – školiteľ Ondrej Nemec

Remobilizácia a frakcionácia HFS prvkov v granitovom telese Hlohovec-Soroš v Považskom Inovci – školiteľ Martin Ondrejka Klikni pre viac informácií

Výskum granitoidných hornín bratislavského hradného brala s ohľadom na jeho tektonickú minulosť. Podrobné mapovanie textúrnych fenoménov pegmatitových a aplitových dajok, tektonických porúch. Mineralógia a petrológia magmatických hornín hradného brala a ich vzťah k S-typovým granitoidom Bratislavského masívu.

Petrologicko-tektonický výskum bratislavského hradného brala – školiteľ Martin Ondrejka Klikni pre viac informácií

Mineralógia a geochémia granitov Považského Inovca v oblasti Hlohovca. Akcesorické minerály prvkov REE, Zr, Hf, Nb, Ta, Th, U a ich alteračné produkty. Mobilita a frakcionácia prvkov HFS v prostredí nízkych P-T podmienok.

Ílové minerály v ropných pieskoch z provincie Alberta v Kanade – školiteľ Osacký Marek Klikni pre viac informácií

Charakterizácia ropných pieskov z Alberty v Kanade z pohľadu mineralógie, chemizmu a povrchových vlastností. Dôraz bude kladený na štúdium ílov a ílových minerálov prítomných v ropných pieskoch s cieľom lepšie pochopiť ich (negatívny) vplyv na extrakciu bitumenu. Je možná spolupráca s University of Alberta (Edmonton, Kanada). Pri excelentných výsledkoch študenta, môže byť študent teoreticky vyslaný na študijný pobyt do Kanady (napr. Erasmus?).

Experimentálne štúdium, možnosti úprav, stabilizácie a konzervácie minerálov a meteoritov v zbierkach múzeí – školiteľ Ozdín Daniel

Petrografia magmatitov a metamorfitov kriedových zlepencov – školiteľ Putiš Marián

Mramory a lydity holeckých vrstiev betliarskeho súvrstvia gelnickej skupiny južného gemerika – školiteľ Ružička Peter

Petrografia vulkanického materiálu vo výplni Dunajskej panvy – školiteľ Šarinová Katarína

Možnosti využitia odkaliskového materiálu ako sekundárneho zdroja antimónu – školiteľ Uhlík Peter

Nb-Ta minerály v leukogranitoch gemerika – školiteľ Uher Pavel

Distribúcia prvkov vzácnych zemín (REE) vo vybraných fosfátových biomineráloch – školiteľ Pavel Uher Klikni pre viac informácií

Štúdium koncentrácie prvkov vzácnych zemín (REE) a ďalších prvkov na príkladoch fosílnych bioapatitov (najmä fosilizované kosti rôznych foriem Vertebrata) z rôznych geologických období (paleozoikum až pleistocén) s využitím mikroanalytických in-situ metód (EPMA, LA ICP MS). Interpretácia mechanizmu vstupu REE do fosílnych bioapatitov.

Petrológia meta-magmatitov staršieho paleozoika veporika alebo gemerika – školiteľ Marián Putiš Klikni pre viac informácií

Charakteristika magmatizmu a metamorfózy; rekoštrukcia vývoja (terén, mikroskopia, príprava vzoriek na petrologicko-geochemický výskum, príp. geochronologiu; aplikácia EPMA, LA-ICP-MS, ICP-MS)

Mineralógia, hydrotermálne premeny a vlastnosti paleofluíd Au-Ag epitermálnych žíl v prieskumných vrtoch v Andrej štôlni v Kremnici – školiteľ Koděra Peter Klikni pre viac informácií

Komplexná charakterizácia drahokovovej žilnej mineralizácie vo vrtoch aktuálneho vrtného prieskumu firmy Metaltech, realizovanom v Andrej štôlni v Kremnici


Dizertačné práce

2021/2022

Študijný program Petrológia

Petrológia a geodynamický vývoj ofiolitového komplexu Ozren v Bosne-Herzegovine – školiteľ Marián Putiš Klikni pre viac informácií

Petrológia, geochémia a geochronológia ultra-/mafických a kyslých hornín, štruktúrne vzťahy, geodynamický vývoj.

Petrológia a geochronológia metamagmatitov klátovskej a rakoveckej jednotky severného gemerika v Západných Karpatoch – školiteľ Marián Putiš Klikni pre viac informácií

Petrológia, geochémia a datovanie metamagmatitov klátovskej a rakoveckej jednotky, štruktúrna pozícia, P/T podmienky, geodynamický vývoj.

Petrológia a geochronológia metamorfitov v obliakoch kriedových zlepencov klapského flyša (Považie, Jasenov) v Z. Karpatoch – školiteľ Marián Putiš Klikni pre viac informácií

Petrológia, geochémia a datovanie metamorfitov z obliakov kriedových konglomerátov, P/T podmienky, geodynamický vývoj.