Prečo študovať na našej katedre

Katedra Mineralogie, petrológie a ložiskovej geológie ponúka ako jediná katedra na Slovensku magisterské štúdium zamerané na komplexný mineralogicko-petrologický výskum prepojený na nerastné suroviny, ich vyhľadávanie, hodnotenie a využitie v praxi. Suroviny sú tie, čo dnes hýbu svetom, bez ktorých by sme si nemohli užívať každodenný život taký aký ho poznáme dnes. Ložiská nerastných surovín sú uložené v horninovom prostredí a objektom ťažby sú ekonomicky využiteľné minerály alebo horniny. Bez toho, aby sme dobre poznali zákonitosti stavby Zeme a jej zloženie, neboli by sme schopní nájsť potrebné surovinové zdroje. A táto spätosť sa odzrkadľuje aj v úplne novom dvojročnom magisterskom programe, ktorý logicky spája poznatky základného aj aplikovaného výskumu v mineralógi, petrológii, ložiskovej a environmentálnej geológii. K študentom pristupujeme individuálne, učíme ich pracovať tvorivo, analyticky aj synteticky, v teréne aj v laboratóriu, tak aby mohli v budúcnosti projekty samostatne navrhovať a viesť, prípadne riadiť pracovné tímy, a vedeli sa zapojiť aj do zložitejších medziodborových úloh. Máme bohaté skúsenosti s vedením projektov a disponujeme vlastnými laboratóriami, ktoré sú súčasťou výuky. Naši absolventi nachádzajú široké uplatnenie v štátnej aj súkromnej sfére doma aj v zahraničí. Pracujú vo vedeckých a výskumných organizáciách geologického, technického aj technologického zamerania, vo firmách orientovaných na vyhľadávanie, sanáciu a prieskum prírodných surovinových zdrojov, v banských ťažobných spoločnostiach, environmentálnych organizáciách, v štátnej správe, prírodovedných múzeách, v cestovnom ruchu aj geoturistike. Okrem magisterského programu ponúkame tiež štúdium v dvoch doktorandských programoch – Mineralógia a petrológia a Ložisková geológia. Neoddeliteľnou súčasťou štúdia je práca v teréne a početné exkurzie doma aj v zahraničí. Študenti sa môžu zapojiť do činnosti slovenskej organizácie SEG Bratislava – Society of Economic Geologists , ktorá je súčasťou celosvetovej organizácie Society of Economic  Geologists a Slovenskej mineralogickej spoločnosti (SMS), ktorá je dobrovoľným občianskym združením profesionálnych a amatérskych záujemcov o mineralógiu a príbuzné vedecké odbory s celoslovenskou pôsobnosťou. Študenti sa tiež môžu zúčastniť zahraničných pobytov na partnerských univerzitách cez program Erasmus+.