SEG Bratislava, Student Chapter

SEG Bratislava je slovenská organizácia združujúca prednostne študentov geologických vied na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ale aj ostatných odborníkov a sympatizantov geovied. Organizácia vznikla na podnet Doc. Petra Koděru, PhD. a študentov doktorandského štúdia odborov geológia a environmentalistika. Slovenská SEG, student chapter sa formovala počas roku 2011 a na jej chode sa podieľajú študenti ako aj  vedecko-pedagogickí pracovníci katedier ložiskovej geológie, mineralógie a petrológie a environmentálnej geochémie. 

SEG Bratislava je od 13. januára 2012  oficiálne súčasťou celosvetovej organizácie Society of Economic Geologists. Táto spoločnosť pôsobí na pôde aplikovanej geológie so záujmom zameraným na ložiská nerastných surovín. V súčasnej dobe organizácia zoskupuje viac ako 5000 profesionálnych členov z 90-tich krajín sveta. Jej členovia pôsobia na popredných svetových univerzitách, vo významných priemyselných koncernoch a v štátnej správe. Každoročne organizuje konferencie, kurzy, výročné správy, či sympóziá. Vydáva prestížny vedecký časopis Economic Geology (IF 2.021, 2010) a množstvo ďalších odborných publikácií. Jednotlivé pobočky z rôznych krajín sú usporiadateľmi exkurzií po celom svete a tak prispievajú k prepracovanému systému zaistenia kontinuálnej komunikácie medzi odborníkmi z rôznych oblastí geologického sveta.

Hlavným cieľom našej organizácie je podávať informácie z oblastí ložiskovej geológie, aplikovanej mineralógie a environmentálnej geochémie možným uchádzačom o zamestnanie v tomto odbore. Chceme prispieť k zvyšovaniu odborných znalostí a komunikačných schopností v oblasti geologických vied so zameraním na aplikáciu v praxi a priblížiť študentom trendy geológie u nás a vo svete.

Členom SEG Bratislava, student chapter sa môže stať každý študent alebo mladý vedecký pracovník Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, alebo inej inštitúcie s primárnym zameraním na geológiu.

e-mail: seg.bratislava@gmail.com