Dňa 28.11.2023 odovzdal zhotoviteľ v rámci projektu ACCORD PriF UK tri novo zrekonštruované priestory Katedre mineralógie, petrológie a ložiskovej geológie. Projekt ACCORD (Advancing University Capacity and Competence in Research, Development and Innovation) – Zlepšenie univerzitných kapacít a kompetencií vo výskume, vývoji a inováciách je spoločným projektom Univerzity Komenského v Bratislave a Slovenskej technickej univerzity (ACCORD STU) spolufinancovaný Európskou úniou. Cieľom veľkého projektu ACCORD je podpora spolupráce STU v Bratislave a UK v Bratislave vo výskume a inováciách prostredníctvom koordinovaných investícií do výskumných a inovačných kapacít a súvisiacej infraštruktúry vysokoškolského vzdelávania. Medzi hlavné aktivity projektu patrí aj zvyšovanie atraktívnosti vzdelávacieho prostredia, modernizácia IT infraštruktúry a obnova výskumnej infraštruktúry. Naše dve nové laboratória na katedre prinesú väčší komfort a bezpečnosť pri realizácií výskumných projektov katedry (G-311 a G-429-430) a mikroskopická učebňa (G-314) bude predovšetkým slúžiť študentom, kde sa oboznamujú s mikroskopickými technikami potrebnými v geologických vedách a realizujú si výsledky do svojich postupových prác.