Zobrazujú sa: 1 - 9 z 9 VÝSLEDKOV
Baner

Bol schválený nový minerál parahibbingit

Nový minerál parahibbingit s Bushveldského komplexu (JAR) opísaný prof. Petrom Koděrom, PhD a kolegami bol schválený IMA (Medzinárodnou Mineralogickou Asociáciou).

Publikácia s názvom:

Ferrous hydroxychlorides hibbingite (γ-Fe2(OH)3Cl) and parahibbingite (β-Fe2(OH)3Cl) as a 1 concealed sink of Cl and H2O in ultrabasic and granitic systems

American Mineralogist 2022, Vol. 7, 826-841 – Link

Peter Koděra, Juraj Majzlan, Kilian Pollok, Stefan Kiefer, František Šimko, Eva Scholtzová, Jarmila Luptáková a Grant Cawthorn

Publikácia prináša mineralogickú charakteristiku železnatých hydroxychloridov, o ktorých predpokladáme, že sú geochemicky veľmi významné minerály. Sú však veľmi zriedkavo popisované v dôsledku ich extrémnej citlivosti na oxidáciu a hydratáciu pri kontakte so vzduchom. Potvrdená bola prítomnosť dvoch chemicky identických, ale štruktúrne odlišných modifikácií železnatých hydroxychloridov. Ortorombická modifikácia bola už skôr známa ako minerál hibbingit, ktorý bol zistený napríklad v inklúziách horúcich slaných roztokov a soľných tavenín magmatického pôvodu. Trigonálnu modifikáciu poznali dosiaľ len chemici a archeológovia, ako produkt korózie železa v slanej vode bez prístupu kyslíka, pričom v tejto práci ho opisujeme ako nový minerál parahibbingit. Opisujeme tiež ramanove spektrá, ktoré umožnia rýchlo a jednoducho rozlíšíť obe modifikácie. Vďaka spolupráci s profesorom z Johanessburgu sme parahibbingit objavili v ultrabázickej hornine z Južnej Afriky, kde reprezentuje produkt hydrotermálnej premeny horninotvorných minerálov. Význam objavu podčiarkuje to, že opisovaný minerál môže reprezentovať dosiaľ nepoznanú fázu, ktorá umožňuje akumulovať významné množstvá vody a chlóru v ultrabázických a bázických horninách a pri subdukcii litosférických dosiek sa môžu tieto minerály podieľať na transporte Cl a vody do hlbších častí Zeme. Tieto minerálne fázy však dosiaľ unikali pozornosti v dôsledku ich nestability v oxidačnej atmosfére.

Hibbingit (Hib) a parahibbingit v obrázkoch skenovacom elektrónovom mikroskope (Phb). A. Hibbingit v rozrezanej inklúzii soľnej taveniny (Biely Vrch, Slovensko). B. Parahibbingit vo vzorke pyroxenitu z Bushveldského komplexu (JAR)

Predložená práca je so série prác, ktoré vznikli v podstate ako sekundárne výstupy pri štúdiu prírodných soľných tavenín. Soľné taveniny boli objavené Petrom Koděrom pri štúdiu procesov vedúcich k vzniku ložísk zlata na Slovensku. Petrovi sa podarilo zostaviť medzinárodný tím odborníkov, ktorý pod jeho vedením objavil a opísal nový minerál – parahibbingit. Za posledných 5 rokov je to už jeho druhý novo objavený minerál. Parahibbingit je železnatý hydroxychlorid, ktorý bol vďaka spolupráci s profesorom Cawthornom z Johanessburgu objavený ultrabázickej hornine z Južnej Afriky pri hľadaní analogického minerálu zo soľných tavenin. Význam objavu podčiarkuje to, že opisovaný minerál môže reprezentovať dosiaľ nepoznanú fázu, ktorá umožňuje akumulovať významné množstvá vody a chlóru v ultrabázických a bázických horninách a pri subdukcii litosférických dosiek sa môžu tieto minerály podieľať na transporte Cl a vody do hlbších častí Zeme. Tieto minerálne fázy však dosiaľ unikali pozornosti v dôsledku ich nestability pri kontakte so vzduchom.

Baner Oznamy

Podpora Ukrajine

Katedra mineralógie, petrológie a ložiskovej geológie vyjadruje podporu a solidaritu ľuďom na Ukrajine. Želáme si čo najskoršie opätovné nastolenie mieru. 

Fotografia zo začiatku mierového sviečkového pochodu, ktorý sa uskutočnil 24.2.2022 od 18.00 v Bratislave a na ktorom sa zúčastnili tisícky ľudí. 

Baner Novinky

Minerály vo vesmíre, v Zemi, na Slovensku a v nás

Minerály sú všade – v pôde, skalných útvaroch, štítoch, pohoriach, ľadovcoch, snehu. Sú však aj súčasťou tela človeka a živočíchov. Prof. RNDr. Pavel Uher, CSc. z Katedry mineralógie petrológie a ložiskovej geológie PriF-UK vysvetľuje v článku pre rubriku „Veda, výskum – naša šanca“ na portáli aktuality.sk čo je vlastne minerál, kde sa s nimi môžme stretnúť, aké sú najstaršie existujúce minerály a veľa ďaľšieho…

Baner Novinky

Vyšla nová vysokoškolská učebnica

Laboratórne postupy úpravy a metódy výskumu nerudných surovín

M. Osacký, V. Šucha, P. Uhlík, J. Majzlan, J. Madejová, P. Komadel, P. Šimon, J. Bujdák
Vydavateľstvo UK, Bratislava, ISBN 978-80-223-5285-7, 156 strán, rok 2021

Hlavným cieľom tejto vysokoškolskej učebnice je poskytnúť základné informácie o spracovaní vzoriek v laboratóriu po ich prinesení z terénu a o vybraných metódach výskumu nerudných surovín. Oproti starším vysokoškolským skriptám z roku 1996 s názvom Laboratórne metódy výskumu nerudných surovín od Vladimíra Šuchu a kolektívu sme učebnicu rozšírili o kapitolu zameranú na spracovanie a úpravu vzoriek v laboratóriu, aktualizovali sme informácie o jednotlivých metódach a pridali sme ďalšie metódy, ktoré vo vyššie uvedených skriptách neboli uvedené. Učebnica je určená pre študentov všetkých stupňov vysokoškolského štúdia, primárne magisterského a doktorandského stupňa. Spracovanie a úprava vzoriek v laboratóriu sú vo všeobecnosti veľmi podceňované činnosti, často sa im nevenuje dostatočná pozornosť a taktiež je veľmi ťažké nájsť o jednotlivých laboratórnych postupoch relevantné a podrobné informácie v slovenskom jazyku. Túto kapitolu sme pripravili na základe metodík a postupov prevzatých zo zahraničných zdrojov, niektoré postupy boli modifikované, aby vyhovovali študovanému typu vzoriek (nerudné suroviny, najmä íly a ílové minerály) a aby bolo možné použiť naše dostupné laboratórne vybavenie. V jednotlivých kapitolách uvádzame aj užitočne rady, rôzne vylepšenia a zjednodušenia niektorých postupov, ku ktorým sme dospeli na základe našich osobných skúseností. Hlavný dôraz sme kládli na prezentáciu praktických informácií, preto sú v učebnici často opísané aj detailné postupy a návody, ktoré sú doplnené početnými obrázkami a príkladmi z praxe. Text obsahuje aj základné teoretické poznatky o jednotlivých metódach.

Baner Oznamy

Prečo študovať geológiu

Vážené študentky a študenti,

Máte radi prírodu? Páčia sa Vám kamene? Chcete spoznávať ešte nepoznané? Chceli by ste odhaľovať procesy, ktoré sa odohrali pred stovkami miliónov rokov alebo študovať procesy, ktoré ovplyvňujú dnešný svet? Ak ste odpovedali aspoň raz kladne, ste na správnej adrese.

Čítaj viac

Geológia je vzrušujúca, rozmanitá veda o Zemi, ktorá pomáha človeku k lepšiemu životu. V mnohých prípadoch sú poznatky geológie, hoci si to veľa ľudí neuvedomuje, nevyhnutnou súčasťou nášho života. Štúdium geológie Vás môže priviesť k objavovaniu nových minerálov alebo fosílií, naučiť Vás nachádzať zdroj pitnej vody, identifikovať a sanovať zosuv pôdy, určiť vek a pôvod horniny, naučiť Vás nachádzať zdroje nerastných surovín od stavebných surovín cez zlato a energetické suroviny až po kritické suroviny nevyhnutné pre najnovšie technológie, vrátane tých pre získavanie obnoviteľných zdrojov energie. Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave poskytuje plnohodnotné geologické vzdelanie. Zároveň menší počet študentov umožňuje individuálny prístup a priame zapojenie študentov do výskumných projektov a do medzinárodných spoluprác v rámci európskeho vzdelávacieho systému. Našim cieľom je vychovávať všestranných odborníkov, ktorí zvládnu prácu v terénne, v laboratóriách na moderných prístrojoch, ale i prácu s aktuálnym geologickým softvérom a syntézu a interpretáciu výsledkov.

Pozývame Vás študovať geológiu k nám na Prírodovedeckú fakultu UK v Bratislave. Katedra mineralógie, petrológie a ložiskovej geológie sa podiela spolu s ďalšími katedrami na vzdelávaní v bakalárskom programe geológia. Zároveň KMPG poskytuje vlastný magisterský program mineralógia, petrológia a ložisková geológia a dva programy doktorandského štúdia: ložisková geológia a mineralógia a petrológia.

Prečo študovať na Katedre mineralógie, petrológie a ložiskovej geológie

Naučíme Vás pracovať v teréne

Náučíme vás správne analyzovať geologický materál

Kontakt s praxou

Naučíme Vás spoznávať minerály a horniny

Internacionálne prostredie

Budete analyzovať vlastné vzorky v našich laboratóriách

Dozviete sa ako geológ prispieva k ochrane životného prostredia

Baner Udalosti

Seminár KMPLG 2021

V dňoch 11. a 12. 11. 2021 sa uskutočnil seminár Katedry mineralógie, petrológie a ložiskovej geológie, kde sme si medzi sebou porozprávali o tom kto čo robí, pre lepšiu spoluprácu v rámci katedry, ale aj mimo nej, keďže sme využili aj možnosť online prezentázie. Pre tých, ktorí sa nemohli seminára zúčastniť, vrátane študentov, pre ktorých to môže byť inšpirácia, čo by na našej katedre mohli robiť v rámci záverečných prác, zverejňujeme prezentácie:

Katedra mineralógie, petrológie a ložiskovej geológie (2021): na fotografii zvrchu zľava – Pavel Uher, Peter Sečkár, Peter Ružička, Katarína Šarinová, Matej Rybárik, Gabika Kučerová, Daniel Ozdín, Peter Šottník, Peter Uhlík, Otília Lintnerová, Gréta Gregáňová, Martin Ondrejka, Peter Bačík, Marek Osacký, Olena Rybníková, Jana Fridrichová, Diego Delgado, Yuqing Bai (chýbajúci členovia: Marian Putiš, Monika Huraiová, Peter Koděra, Ondrej Nemec, Jana Brčeková, Luca Reato, Petra Kardošová, Alexandra Molnárová, Samir Ustalic, Anna Vozárová, Martin Chovan, Ivan Kraus). Foto – Mgr. Maroš Ondrejka – Referát propagácie PriF-UK.

Zoznam prednášok:

Baner Novinky

Vyšla nová vysokoškolská učebnica

Vulkanológia

Konečný V., Huraiová, M.
Vydavateľstvo UK, Bratislava, 340 s., 2020

Cieľom vysokoškolskej učebnice je sprostredkovať študentom prírodovedného zamerania na jednom mieste informácie týkajúce sa vulkanizmu a súvisiacich geologických procesov. S termínmi z vulkanológie sa študenti stretávajú v mnohých predmetoch, no ucelený študijný materiál nebol doposiaľ v slovenskom jazyku k dispozícii. Ambíciou učebnice je vzbudiť záujem o štúdium vulkanológie a poukázať na to, že vulkanológia je pri súčasnom stave poznania veľmi komplexná s dynamická vedná disciplína. Učebnica prináša aj podrobnú charakteristiku stavby vulkanických pohorí na Slovensku. Je vhodná pre odbornú ale aj laickú verejnosť, ktorá sa chce zoznámiť s takým atraktívnym prírodným fenoménom, akým vulkanizmus nepochybne je. Učebnica obsahuje veľké množstvo autorských kresieb Vlastimila Konečného, ktorý v nich skĺbil svoju lásku k výtvarnému umeniu a geológii. Preto je učebnica zároveň aj spomienkou na neopakovateľný odborný a kresliarsky štýl človeka, ktorý bol celý život zapáleným vulkanológom a zaslúžil sa o rozvoj vulkanológie na Slovensku. Na obálke učebnice je fúzia jesennej fotografie a jedného z jeho mnohých obrazov znázorňujúcich dominantu Banskej Štiavnice, ktorá ho inšpirovala po geologickej aj umeleckej stránke.

Baner Galéria hornín

Švédska žula

Rapakivi granit z centrálneho Švédska, je špeciálny typ žuly s typickou červenou farbou. Známe sú dve lokálne variety tohto amfibolovo-biotitového granitu. Ak sú megakrysty ružového K-živca (väčšinou resorbované ovoidy) obrastané plagioklasovým lemom (oligoklas An10-30), ide o tzv. vyborgit. Druhou varietou je pyterlit, kde nie sú megakryštály K-živca obrastané plagioklasom a kremeň je prítomný vo forme kvapôčkových zhlukov. Tento textúrne zriedkavý typ granitoidnej horniny sa typicky vyskytuje v archaických a proterozoických komplexoch v asociácii s anortozitmi a charnockitmi. Slovo rapakivi pochádza z fínčiny a znamená drobivá hornina, keďže v dôsledku rozdielnej tepelnej rozťažnosti horninotvorných minerálov ľahšie podlieha erózii a rozpadu. Vzorku daroval D. Hovorka.

Baner Exkurzie

Bazaltový lom Čamovce na južnom Slovensku

Bazaltový lom Čamovce naLokalita Čamovce (N48°14’9.99”, E19°51’43.18”) je významnou geologickou lokalitou situovanou v prednej časti bazaltového lávového prúdu Belinský vrch v Cerovej vrchovine, okres Lučenec (Obr.1).

Obr.1. (A) Schéma stavby alkalického bazaltového vulkanizmu na južnom Slovensku (Konečný et al., upravené). (B) Detailný pohľad na lávový prúd Belinský vrch,  lávový nek a troskový kužeľ Monica. Medzi číslami 1 – 2 je rez bazaltovým lomom situovaným v závere lávového prúdu so znázornením inverzie reliéfu.

Pomenovaná je podľa blízkej dediny Čamovce. Lávový prúd Belinský vrch eruptoval z vulkanického centra Monica (troskový kužeľ) a tiekol smerom na severozápad, kedy vyplnil paleodolinu dlhú asi 4 km. Lávový prúd je súčasťou rozsiahleho areálu mladého alkalického bazaltového vulkanizmu na južnom Slovensku. K-Ar rádiometrický vek lávového prúdu je 5,18 + 0,02 miliónov rokov (Konečný 2007). V súčasnosti tvorí lávový prúd horský chrbát s nadmorskou výškou 425 m.n.m. Tento morfologický jav je inverzia reliéfu, pretože v dávnej minulosti došlo k intenzívnej denudácii (zvetrávaniu) a odstraňovaniu okolitých, menej odolných Miocénnych sedimentov a k výzdvihu celej oblasti. V podloží lávového prúdu sa nachádzajú štrky a piesky tvoriace belinské vrstvy, ktoré sú dôkazom existencie starého vodného koryta (Obr. 2).

Obr. 2. Severný okraj lávového prúdu Belinský vrch otvorený lomom. Lávový prúd leží na svetlých miocénnych pieskoch a štrkoch.

V spodnej časti lávového prúdu má bazalt typickú doskovitú odlučnosť, vyššie blokovitú odlučnosť poukazujúcu na chladnutie prúdu počas jeho pohybu (Obr. 3). V lokálnych depresiách, kde sa pohyb lávového prúdu spomalil, sa vyvinula aj stĺpcová odlučnosť (Obr. 4).

Obr. 3.  Tri typy odlučnosti bazaltu. V spodnej časti je zreteľná doskovitá odlučnosť, nad ňou sa nachádza bazalt s blokovitou odlučnosťou a vo vrchnej časti stĺpcová odlučnosť.
Obr. 4. Lokálne vyvinutá stĺpcová odlučnosť, v depresii pri spomalení pohybu lávového prúdu.

Bazalt na lokalite Čamovce má porfyrickú štruktúru s veľkými fenokryštálmi olivínu a diopsidu do veľkosti 1 cm. Jemozrnná matrix je zložená z olivínu, diopsidu, labradoritu a zriedkavo nefelínu a sodalitu (Obr.5). Z geochemického hľadiska je bazalt z lokality Čamovce – nefelín normatívny bazalt až trachybazalt, typický pre vnútrokontinentálne platňové prostredie. Na lokalite boli opísané aj xenolity exotických A1-typových granitov (Obr. 6) a mafické gabroidné kumulátové xenolity zložené z diopsidu, olivínu a bázického plagioklasu (Huraiová et al., 2017; 2019). Novým objavom sú Ca-silikátové xenolity s netradičným mineralogickým zložením (Reato et al., 2022).   

Obr. 5. Mikrofotografia bazaltu zloženého z fenokryštálov olivínu (fialovo – modrý) v jemnozrnnej základnej hmote tvorenej prevažne plagioklasom (sivý), olivínom a klinopyroxénom (pestrý). 
Obr. 6. Svetlý granitový xenolit uzavretý v bazalte zložený z plagioklasu, alkalického živca a kremeňa. Akcesorické minerály, pozorovateľné len v mikroskope, sú Fe-Ti oxidy – magnetit a ulöspinel, apatit, a minerály s vysokým obsahom HFS prvkov (Zr, Nb, Ta, Ti) ako zirkón, columbit-Mn, oxykalciopyrochlór a fergusonit-Y. V spodnej časti vzorky je prerušovanou čiarou ohraničený Ca-silikátový xenolit zložený z anortitu, klinopyroxénu, olivínu a spinelu.  

Kameňolom bol založený pravdepodobne na konci 19. storočia pre ťažbu kameniva pre domy a cesty. V prevádzke bol takmer nepretržite dodnes s rôznou intenzitou ťažby a obdobiami úplného kľudu. Posledných päť rokov sa bazalt intenzívne ťaží a drví na makadam potrebný pre výstavbu rýchlostných ciest (Obr. 7). Môžeme len dúfať, že postupne celý lom, ktorý navštevovali početné geologické exkurzie nezanikne. Niekoľko stoviek metrov od neho sa nachádza aj významná prírodná pamiatka Belinské skaly, ktorá je súčasťou CHKO Cerová vrchovina. Táto lokalita je navštevovaná pre skalné steny, výbežky, vežičky, okná a malé jaskyne, ktoré vznikli pôsobením svahových pohybov, gravitácie a zvetrávania lávového prúdu Belinský vrch.   

Obr. 7. V súčasnosti je lom Čamovce opäť činný. Vyťažený bazalt sa priamo v lome drví na makadam, používaný najmä ako podklad pre výstavbu ciest.