Vplyv ťažby nerastných surovín na životné prostredie

O. Lintnerová, P. Šottník
Vydavateľstvo UK, Bratislava, rok 2023

Cieľom učebnice je sumarizovať poznatky o vplyvoch činností človeka – túžby nerastných surovín – na životné prostredie. V rámci geologického univerzitného vzdelávania je potrebné otázku ťažby nerastných surovín ako negatívneho faktora v životnom prostredí nielen vysvetliť na základe vedecky akceptovaných poznatkov, ale aj ukázať principiálne riešenia v kontexte s aktuálnymi ekonomickými, sociálnymi a environmentálnymi predpokladmi udržateľného rozvoja spoločnosti. V úvodnej časti tejto učebnice sú definované základné kritériá predpovedania a hodnotenia rizík ťažby surovín. Cieľom je, aby absolvent štúdia geológie principiálne vedel čo je nebezpečný odpad, ako sa môže tvoriť pri ťažbe surovín a akými metódami sa má hodnotiť. Posudzovanie v zmysle európskych politík a legislatívy je pomerne komplikované a niekedy aj nejednoznačné. Preto aj základné protokoly hodnotenia environmentálnych rizík sú priblížené prostredníctvom poznatkov z realizovaných projektov zo slovenských banských lokalít. V druhej časti sú zhrnuté poznatky pre skupiny surovín, pre fosílne palivá, industriálne suroviny a suroviny kovov. Zvýšená pozornosť sa venuje sulfidickým ložiskám a negatívnym dopadom oxidácie sulfidov a tvorbe kyslých banských vôd na prírodné prostredie a mobilizáciu prvkov. Principiálne riešenia pre rekultiváciu banských území, vrátane banských vôd a ťažobných odpadov sú uvedené v samostatnej kapitole. Okrem environmentálnych hodnotení učebnica upozorňuje na potenciálny ekonomický význam minerálnych odpadov z ťažby. Záverečná kapitola je venovaná princípom kyanidovej technológie separácie kovov. Priebežné poznámky v textoch by mali pomôcť zorientovať v problematike aj študentom z iných, negeologických programov.