pozývam Vás na obhajobu dizertačnej práce Mgr. Alexandry Molnárovej, ktorá sa uskutoční dňa 30.11.2023 o 14.00 hod v CPS+ B1-322 na PriF UK. :


Mge. Alexandra Molnárová Petrológia granitoidov veporského plutónu v oblasti Fabovej hole“

30.11. 2023 (štvrtok) o 14:00 v miestnosti CPS+ B1-322


Oponenti: RNDr. Igor Broska, DrSc., RNDr. Milan Kohút, CSc., RNDr. Ľubomír Hraško, PhD
Školiteľ: doc. Mgr. Martin Ondrejka, PhD – PriF UK

S dizertačnou prácou sa možno oboznámiť na Študijnom oddelení (referát doktorandského štúdia), Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina, CH-1, č. dv. 101/a.