Pozývame Vás na verejnú časť obhajoby doktorandskej práce 23.08.2023 od 10:00:


MSc. Olena Rybnikova„Beryllium minerals in granitic pegmatites: indicators of metamorphic and hydrothermal overprint“

23.08. 2023 (streda) o 10:00 v miestnosti G-427


Oponenti: doc. Mgr. Jan Cempírek, Ph.D., RNDr. Igor Petrík, DrSc., RNDr. Igor Broska, DrSc
Školiteľ: prof. RNDr. Pavel Uher, CSc – PriF UK

S dizertačnou prácou sa možno oboznámiť na Študijnom oddelení (referát doktorandského štúdia), Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina, CH-1, č. dv. 101/a.