Zobrazujú sa: 1 - 7 z 7 VÝSLEDKOV
Baner Novinky

Vyšla nová vysokoškolská učebnica

Vplyv ťažby nerastných surovín na životné prostredie

O. Lintnerová, P. Šottník
Vydavateľstvo UK, Bratislava, rok 2023

Cieľom učebnice je sumarizovať poznatky o vplyvoch činností človeka – túžby nerastných surovín – na životné prostredie. V rámci geologického univerzitného vzdelávania je potrebné otázku ťažby nerastných surovín ako negatívneho faktora v životnom prostredí nielen vysvetliť na základe vedecky akceptovaných poznatkov, ale aj ukázať principiálne riešenia v kontexte s aktuálnymi ekonomickými, sociálnymi a environmentálnymi predpokladmi udržateľného rozvoja spoločnosti. V úvodnej časti tejto učebnice sú definované základné kritériá predpovedania a hodnotenia rizík ťažby surovín. Cieľom je, aby absolvent štúdia geológie principiálne vedel čo je nebezpečný odpad, ako sa môže tvoriť pri ťažbe surovín a akými metódami sa má hodnotiť. Posudzovanie v zmysle európskych politík a legislatívy je pomerne komplikované a niekedy aj nejednoznačné. Preto aj základné protokoly hodnotenia environmentálnych rizík sú priblížené prostredníctvom poznatkov z realizovaných projektov zo slovenských banských lokalít. V druhej časti sú zhrnuté poznatky pre skupiny surovín, pre fosílne palivá, industriálne suroviny a suroviny kovov. Zvýšená pozornosť sa venuje sulfidickým ložiskám a negatívnym dopadom oxidácie sulfidov a tvorbe kyslých banských vôd na prírodné prostredie a mobilizáciu prvkov. Principiálne riešenia pre rekultiváciu banských území, vrátane banských vôd a ťažobných odpadov sú uvedené v samostatnej kapitole. Okrem environmentálnych hodnotení učebnica upozorňuje na potenciálny ekonomický význam minerálnych odpadov z ťažby. Záverečná kapitola je venovaná princípom kyanidovej technológie separácie kovov. Priebežné poznámky v textoch by mali pomôcť zorientovať v problematike aj študentom z iných, negeologických programov.

Baner Novinky

Minerály vo vesmíre, v Zemi, na Slovensku a v nás

Minerály sú všade – v pôde, skalných útvaroch, štítoch, pohoriach, ľadovcoch, snehu. Sú však aj súčasťou tela človeka a živočíchov. Prof. RNDr. Pavel Uher, CSc. z Katedry mineralógie petrológie a ložiskovej geológie PriF-UK vysvetľuje v článku pre rubriku „Veda, výskum – naša šanca“ na portáli aktuality.sk čo je vlastne minerál, kde sa s nimi môžme stretnúť, aké sú najstaršie existujúce minerály a veľa ďaľšieho…

Baner Novinky

Vyšla nová vysokoškolská učebnica

Laboratórne postupy úpravy a metódy výskumu nerudných surovín

M. Osacký, V. Šucha, P. Uhlík, J. Majzlan, J. Madejová, P. Komadel, P. Šimon, J. Bujdák
Vydavateľstvo UK, Bratislava, ISBN 978-80-223-5285-7, 156 strán, rok 2021

Hlavným cieľom tejto vysokoškolskej učebnice je poskytnúť základné informácie o spracovaní vzoriek v laboratóriu po ich prinesení z terénu a o vybraných metódach výskumu nerudných surovín. Oproti starším vysokoškolským skriptám z roku 1996 s názvom Laboratórne metódy výskumu nerudných surovín od Vladimíra Šuchu a kolektívu sme učebnicu rozšírili o kapitolu zameranú na spracovanie a úpravu vzoriek v laboratóriu, aktualizovali sme informácie o jednotlivých metódach a pridali sme ďalšie metódy, ktoré vo vyššie uvedených skriptách neboli uvedené. Učebnica je určená pre študentov všetkých stupňov vysokoškolského štúdia, primárne magisterského a doktorandského stupňa. Spracovanie a úprava vzoriek v laboratóriu sú vo všeobecnosti veľmi podceňované činnosti, často sa im nevenuje dostatočná pozornosť a taktiež je veľmi ťažké nájsť o jednotlivých laboratórnych postupoch relevantné a podrobné informácie v slovenskom jazyku. Túto kapitolu sme pripravili na základe metodík a postupov prevzatých zo zahraničných zdrojov, niektoré postupy boli modifikované, aby vyhovovali študovanému typu vzoriek (nerudné suroviny, najmä íly a ílové minerály) a aby bolo možné použiť naše dostupné laboratórne vybavenie. V jednotlivých kapitolách uvádzame aj užitočne rady, rôzne vylepšenia a zjednodušenia niektorých postupov, ku ktorým sme dospeli na základe našich osobných skúseností. Hlavný dôraz sme kládli na prezentáciu praktických informácií, preto sú v učebnici často opísané aj detailné postupy a návody, ktoré sú doplnené početnými obrázkami a príkladmi z praxe. Text obsahuje aj základné teoretické poznatky o jednotlivých metódach.

Baner Novinky

Vyšla nová vysokoškolská učebnica

Vulkanológia

Konečný V., Huraiová, M.
Vydavateľstvo UK, Bratislava, 340 s., 2020

Cieľom vysokoškolskej učebnice je sprostredkovať študentom prírodovedného zamerania na jednom mieste informácie týkajúce sa vulkanizmu a súvisiacich geologických procesov. S termínmi z vulkanológie sa študenti stretávajú v mnohých predmetoch, no ucelený študijný materiál nebol doposiaľ v slovenskom jazyku k dispozícii. Ambíciou učebnice je vzbudiť záujem o štúdium vulkanológie a poukázať na to, že vulkanológia je pri súčasnom stave poznania veľmi komplexná s dynamická vedná disciplína. Učebnica prináša aj podrobnú charakteristiku stavby vulkanických pohorí na Slovensku. Je vhodná pre odbornú ale aj laickú verejnosť, ktorá sa chce zoznámiť s takým atraktívnym prírodným fenoménom, akým vulkanizmus nepochybne je. Učebnica obsahuje veľké množstvo autorských kresieb Vlastimila Konečného, ktorý v nich skĺbil svoju lásku k výtvarnému umeniu a geológii. Preto je učebnica zároveň aj spomienkou na neopakovateľný odborný a kresliarsky štýl človeka, ktorý bol celý život zapáleným vulkanológom a zaslúžil sa o rozvoj vulkanológie na Slovensku. Na obálke učebnice je fúzia jesennej fotografie a jedného z jeho mnohých obrazov znázorňujúcich dominantu Banskej Štiavnice, ktorá ho inšpirovala po geologickej aj umeleckej stránke.