Rapakivi granit z centrálneho Švédska, je špeciálny typ žuly s typickou červenou farbou. Známe sú dve lokálne variety tohto amfibolovo-biotitového granitu. Ak sú megakrysty ružového K-živca (väčšinou resorbované ovoidy) obrastané plagioklasovým lemom (oligoklas An10-30), ide o tzv. vyborgit. Druhou varietou je pyterlit, kde nie sú megakryštály K-živca obrastané plagioklasom a kremeň je prítomný vo forme kvapôčkových zhlukov. Tento textúrne zriedkavý typ granitoidnej horniny sa typicky vyskytuje v archaických a proterozoických komplexoch v asociácii s anortozitmi a charnockitmi. Slovo rapakivi pochádza z fínčiny a znamená drobivá hornina, keďže v dôsledku rozdielnej tepelnej rozťažnosti horninotvorných minerálov ľahšie podlieha erózii a rozpadu. Vzorku daroval D. Hovorka.