Pozývame Vás na verejnú časť obhajoby minimových prác 11.04.2022 od 9:00:


MSc. Luca ReatoPetrological and thermobarometric characterization of calc-silicate xenoliths from Southern Slovakia

11.4. 2022 (pondelok) o 9:00 v miestnosti G-301

Predseda komisie: prof. RNDr. Marián Putiš, DrSc. – PriF UK
Členovia komisie: doc. Mgr. Martin Ondrejka, PhD. – PriF UK, prof. RNDr. Pavel Uher, CSc. – PriF UK, doc. RNDr. Katarína Šarinová, PhD. – PriF UK, RNDr. Igor Broska,  DrSc. – ÚVoZ SAV
Oponent: RNDr. Marian Janák, DrSc. – ÚVoZ SAV
Školiteľ: prof. RNDr. Monika Huraiová, PhD. – PriF UK


Mgr. Petra Kardošová Analytické experimentálne štúdium minerálov turmalínovej skupiny

11.4. 2022 (pondelok) o 11.00 v miestnosti G-301

Predseda komisie: prof. P. Uher, CSc.
Členovia komisie: doc. M. Ondrejka, PhD., RNDr. J. Fridrichová, PhD., RNDr. I. Broska, DrSc.
Školiteľ: prof. Peter. Koděra, PhD. – PriF UK
Oponent: RNDR. Jaroslav Lexa, DrSc. – ÚVoZ SAV


MSc. Diego Sebastián Delgado Yanez – W-Mo porphyry deposit Ochtinná – Rochovce and its comparison to similar deposit in the world.

 11.4. 2022 (pondelok) o 13.00 v miestnosti G-427

Predseda komisie: prof. O. Lintnerová, CSc.
Členovia komisie: doc. Peter Uhlík, PhD. , Doc. P. Šottník PhD,  Mgr. Marek Osacký, PhD.
Školiteľ: prof. Peter. Koděra, PhD. – PriF UK
Oponent: RNDR. Jaroslav Lexa, DrSc. – ÚVoZ SAV