doc. Mgr. Martin Ondrejka, PhD

pozícia:docent
miestnosť:G-317
telefón:+421 2 9014 9296
e-mail:martin.ondrejka@uniba.sk
publikáciezoznam publikácií
Oddelenie petrológie

Vedecký profil

 • Procesy interakcie fluida a horniny, stabilita a alterácia akcesorických minerálov (napr. monazit, xenotím, apatit, allanit, titanit), post-magmatická až nízkotermálna (supergénna) remobilizácia a frakcionácia vzácnych litofilných prvkov (REE, Zr, Hf, Nb, Ta, U, Th, Rb, Be, F, B).
 • Petrológia, mineralógia, geochémia, geochronológia granitoidov a felzických vulkanitov (najmä A-typov).
 • Člen Mineralogicko-petrologického špičkového tímu PriF UK
 • Recenzent karentovaných vedeckých časopisov: Mineralogical Magazine, Canadian Mineralogist, Mineralogy and Petrology, Geologica Carpathica
 • Recenzent scopusovaných vedeckých časopisov: Zeitschrift für Geologische Wissenschaften, Bulletin Mineralogie a Petrologie, Acta Geologica Slovaca, Mineralia Slovaca
 • Editor časopisu Acta Geologica Slovaca

Pedagogická činnosť

Zameriava sa hlavne na výuku petrografie a petrológie magmatických hornín a genetickej mineralógie.

Výuka v predmetoch na Bc. stupni

 • Petrografia magmatických hornín
 • Mikroskopia hornín
 • Laboratórne metódy v geológii
 • Mikroskopia horninotvorných minerálov
 • Terénne cvičenie z mineralógie a petrológie

Výuka v predmetoch na Mgr. stupni

 • Petrológia magmatických hornín
 • Termodynamika a fázové rovnováhy
 • Alteračné procesy v horninách
 • Genetická mineralógia horninových systémov
 • Genetická mineralógia prírodných zdrojov
 • Mikroskopická petrológia

Výuka v predmetoch na PhD. stupni

 • Magmatická petrológia
 • Genetická petrológia
 • Geochémia hornín
 • Izotopová geológia a geochronológia

Vybrané najvýznamnejšie publikácie

 • Ondrejka M., Uher P., Pršek J., Ozdín D. (2007) Arsenian monazite-(Ce) and xenotime-(Y), REE arsenates and carbonates from the Tisovec-Rejkovo rhyolite, Western Carpathians, Slovakia: Composition and substitutions in the (REE,Y)XO4 system (X = P, As, Si, Nb, S). Lithos 95, 1-2, 116-129
 • Uher P., Ondrejka M., Konečný P. (2009) Magmatic and post-magmatic Y-REE-Th phosphate, silicate and Nb-Ta-Y-REE oxide minerals in A-type metagranite: an example from the Turčok massif, the Western Carpathians, Slovakia. Mineralogical Magazine 73, 6, 1009-1025.
 • Pršek J., Ondrejka M., Bačík P., Budzyń B., Uher P. (2010) Metamorphic-hydrothermal REE minerals in the Bacúch magnetite deposit, Western Carpathians, Slovakia: (Sr,S)-rich monazite-(Ce) and Nd-dominant hingganite. Canadian Mineralogist 48, 1, 81-94.
 • Förster H.-J., Ondrejka M., Uher P. (2011) Mineralogical responses to subsolidus alteration of granitic rocks by oxidizing As-bearing fluids: REE arsenates and As-rich silicates from the Zinnwald granite, Eastern Erzgebirge, Germany. Canadian Mineralogist 49, 4, 913-930.
 • Ondrejka M., Uher P., Putiš P., Broska I., Bačík P., Konečný P., Schmiedt I. (2012) Two-stage breakdown of monazite by post-magmatic and metamorphic fluids: An example from the Veporic orthogneiss, Western Carpathians, Slovakia. Lithos 142–143, 245–255.
 • Uher P.,  Ondrejka M., Bačík P., Broska I., Konečný P. 2015: Britholite, monazite, REE carbonates, and calcite: Products of hydrothermal alteration of allanite andapatite in A-type granite from Stupne, Western Carpathians, Slovakia. Lithos 236, 212–225.
 • Ondrejka M., Putiš M., Uher P., Schmiedt I., Pukančík L., Konečný P. 2016 Fluid-driven destabilization of REE-bearing accessoryminerals in the granitic orthogneisses of North Veporic basement (Western Carpathians, Slovakia). Mineralogy and Petrology, 110, 561–580.
 • Ondrejka M., Bačík P., Sobocký T., Uher P., Škoda R., Mikuš T., Luptáková J., Konečný P. 2018: Minerals of the rhabdophane group and the alunite supergroup in microgranite: products of low-temperature alteration in a highly acidic environment from the Velence Hills, Hungary. Mineralogical Magazine, 82, 1277–1300.
 • Ondrejka M., Li, X.-H., Vojtko R., Putiš M., Uher P., Sobocký T. 2018: Permian A-type rhyolites of the Muráň Nappe, Inner Western Carpathians, Slovakia: in-situ zircon U-Pb SIMS ages and tectonic setting. Geologica Carpathica, 69, 187–198.
 • Ondrejka M., Bačík P., Putiš M., Uher P., Mikuš T., Luptáková J., Ferenc Š., Smirnov A. 2020: Carbonate-bearing phosphohedyphane–hydroxylphosphohedyphane and cerussite: Supergene products of galena alteration in Permian aplite (Western Carpathians, Slovakia). Canadian Mineralogist, 58, 347–365.
 • Ondrejka M., Uher P., Putiš M., Kohút M., Broska I., Larionov A., Bojar A.-V., Sobocký T. 2021: Permian A‑type granites of the Western Carpathians and Transdanubian regions: products of the Pangea supercontinent breakup. International Journal of Earth Sciences, 110, 6, 2133–2155.
 • Abdelfadil K.M., Mahdy N.M., Ondrejka M., Putiš M. 2022: Mineral chemistry and monazite chemical Th–U–total Pb dating of the Wadi Muweilha muscovite pegmatite, Central Eastern Desert of Egypt: constraints on its origin and geodynamic evolution relative to the Arabian Nubian Shield. International Journal of Earth Sciences, 111, 3, 823–860.
 • Ondrejka M., Vojtko R., Putiš M., Chew D.M., Olšavský M., Uher P., Nemec O., Drakou F., Molnárová A., Spišiak J. 2022: Permian A-type rhyolites of the Drienok Nappe, Inner Western Carpathians, Slovakia: Tectonic setting from in-situ zircon U–Pb LA–ICP–MS dating. Geologica Carpathica, 73, 2, 123–136.
 • Ondrejka M., Molnárová A., Putiš M., Bačík P., Uher P., Voleková B., Milovská S., Mikuš T., Pukančík L. 2022: Hellandite-(Y)-hingganite-(Y)-fluorapatite retrograde coronae: A novel type of fluid-induced dissolution-reprecipitation breakdown of xenotime-(Y) in the metagranites of Fabova Hoľa, Western Carpathians, Slovakia. Mineralogical Magazine, 86, 4, 586–605.

Aktuálne riešené projekty

APVV-19-0065 – člen riešiteľského kolektívu (2020-2023, hlavný riešiteľ M. Putiš) „Petrologicko-geochronologický záznam riftogenézy a kôrovo- plášťovej recyklácie v orogénnej prizme Západných Karpát” Klikni pre podrobnosti o projekte

Predmetom výskumu sú špecifické skupiny kôrových a plášťových hornín a ich minerálov ako indikátorov riftogénnych zón a to aj napriek tomu, že často majú znaky mladšieho tektono-termálneho prepracovania v dôsledku ich začlenenia do orogenetických zón. Používame mineralogicko-petrologické (EPMA, micro-Raman, LA-ICP-MS, XRF, ICP-MS), izotopovo-geochemické (LA-MC-ICP-MS, TIMS) a geochronologické (U-Pb SIMS, LA-ICP-MS, Ar-Ar, K-Ar) metódy na určenie chemizmu minerálov a hornín, vrátane vybraných rádiogénnych izotopov (U-Pb, Pb-Pb, Sm-Nd, Rb-Sr, Zr-Hf, Re-Os) na určenie ich veku a genézy.

APVV-18-0065 – člen riešiteľského kolektívu (2019-2023, hlavný riešiteľ P. Bačík) „Ľahké litofilné prvky (Li, Be, B) vo vybraných mineráloch: od kryštálovej štruktúry ku geologickým procesom”

VEGA 1/0467/20 hlavný riešiteľ (2020-2022) „Remobilizácia a frakcionácia vzácnych litofilných prvkov v hydrotermálnych a supergénnych podmienkach”

Ocenenia

Cena Slovenskej geologickej spoločnosti za najvýznamnejšiu geologickú prácu za roky 2007-2008, kategória II. – Vedecké práce autorov do 35 rokov. Dátum udelenia: 30 Sept. 2009.

Ocenená publikácia: Ondrejka M., Uher P., Pršek J., Ozdín D. 2007: Arsenian monazite-(Ce) and xenotime-(Y), REE arsenates and carbonates from the Tisovec-Rejkovo rhyolite, Western Carpathians, Slovakia: Composition and substitutions in the (REE,Y)XO4 system (X = P, As, Si, Nb, S), Lithos, 95, 1, 116-129.