Prof. Mgr. Peter Koděra, PhD.

pozícia:profesor
miestnosť:G-423
telefón:+421 2 9014 9279
e-mail:peter.kodera@uniba.sk
publikáciezoznam publikácií
Oddelenie ložiskovej geológie

Vedecký profil

 • geochémia, genéza a modelovanie ložísk nerastných surovín
 • prognózovanie zdrojov nerastných surovín
 • genéza ložísk magnezitu, bentonitu, perlitu
 • mineralogické metódy výskumu (elektrónová mikroanalýza, fluidné inklúzie, stabilné izotopy,  LA ICPMS,  minerálne geotermometre, ramanova spektroskopia,)

Pedagogická činnosť

Zameriava sa hlavne na výuku v oblasti rudných ložísk nerastných surovín

Výuka v predmetoch na Bc. stupni

 • Nerastné suroviny
 • Ložiská rudných surovín
 • Ložiská fosílných palív a energetických surovín

Výuka v predmetoch na Mgr. stupni

 • Rudné suroviny Slovenska
 • Aplikácia GIS na problematiku ložiskovej geológie a environmentálnej ložiskovej geológie
 • Ložiská sveta
 • Hydrotermálne procesy a hydrotermálne premeny
 • Genetická mineralógia prírodných zdrojov
 • Textúry rúd
 • Aktuálne trendy a výsledky v oblasti nerastných surovín
 • Terénne cvičenie z mineralógie, petrológie, ložiskovej a environmentálnej geológie

Výuka v predmetoch na PhD. stupni

 • Mineralogické, geochemické a ďaľšie metódy výskum v ložiskovej geológii
 • Pokročilé metódy výskum v ložiskovej geológii
 • Modelovanie podmienok a procesov v ložiskách nerastných surovín a environmentálne aplikácie

Vybrané najvýznamnejšie publikácie

 • Koděra, P., Majzlan, J., Pollok, Kilian, K., Stefan, Šimko, F., Scholtzová, E., Luptáková, J., Cawthorn, G. (2021): Ferrous hydroxychlorides hibbingite (γ-Fe2(OH)3Cl) and parahibbingite (β-Fe2(OH)3Cl) as a concealed sink of Cl and H2O in ultrabasic and granitic systems. American Mineralogist DOI: 10.2138/am-2022-8011
 • Koděra, P. (2020): Ložiská rudných surovín a ich genéza. 1. vyd., Univerzita Komenského v Bratislave,  176 s.
 • Koděra, P. (2020): Príklady rudných ložísk sveta. 1. vyd., Univerzita Komenského v Bratislave, 86 s.
 • Rottier, B., Audétat, A. Koděra, P., Lexa, J. (2020): Magmatic evolution of the mineralized Stiavnica volcano (Central Slovakia) evidence from thermobarometry, melt inclusions, and sulfide inclusions. Journal of Volcanology and Geothermal Research, 401, 1-23. Impakt faktor 2,617
 • Rottier, B., Audétat, A., Koděra, P., Lexa, J. (2020): Origin and Evolution of Magmas in the Porphyry Au-mineralized Javorie Volcano (Central Slovakia): Evidence from Thermobarometry, Melt Inclusions and Sulfide Inclusions. Journal of Petrology, 60, 2449-2482. Impakt faktor 3,451
 • Grishina, S., Koděra, P., Goryainov, S., Oreshonkov, A., Seryotkin Y., Šimko, F., Polozov, A.G. (2020): Application of Raman spectroscopy for identification of rinneite (K3NaFeCl6) in inclusions in minerals. Journal of Raman Spectroscopy, DOI: 10.1002/jrs.6005. Impakt faktor 2,809
 • Radková, P., Mikuš, T., Bakos, F., Koděra, P., – Luptáková, J. (2019): A new type of carbonate-hosted Au mineralization at Dúbrava near Rochovce, Western Carpathians. Acta Geologica Slovaca. 11, 103-118
 • Koděra, P., Kozák, J., Brčeková, J., Chovan, M., Lexa, J., Jánošík, M., Biroň, A., Uhlík, P., Bakos, F. (2018): Distribution and composition of gold in porphyry gold systems: example from the Biely Vrch deposit Slovakia. Mineralium Deposita, 53, 1193-1212. Impakt faktor 3,40.
 • Kubač, A., Chovan, M. Koděra, P., Kyle, R.J., Lexa, J., Vojtko, R. (2018): Mineralogy of the epithermal precious and base metal deposit Banská Hodruša at the Rozália Mine (Slovakia). Mineralogy and Petrology, 112, 705-731. Impakt faktor 1,573
 • Grishina, S., Koděra, P., Uriarte, L. M. , Dubessy, J., Oreshonkov, A., Goryainov, S., Šimko, F., Yakovlev, I., Roginskii, E. M. (2018): Identification of anhydrous CaCl2 and KCaCl3 in natural inclusions by Raman spectroscopy. Chemical Geology, 493, 532-543. Impakt faktor 3,57.
 • Majzlan, J., Berkh, K., Kiefer, S., Koděra, P., Fallick, A.E., Chovan, M. Bakos, F., Biroň A., Ferenc, Š., Lexa, J. (2018): Mineralogy, alteration patterns, geochemistry, and fluid properties of the Ag-Au epithermal deposit Nová Baňa, Slovakia. Mineralogy and Petrology, 112, 1-23. Impakt faktor 1,573
 • Koděra, P., Takács, Á., Racek, M., Šimko, F., Luptáková, J., Váczi, T., Antal, P. (2017) Javorieite, KFeCl3: a new mineral hosted by salt melt inclusions in porphyry gold systems. European Journal of Mineralogy, 29, 995-1004. Impakt faktor 1,36.
 • Bilohuščin, V., Uher, P., Koděra, P., Milovská, S., Mikuš, T., Bačík, P. (2017): Evolution of borate minerals from contact metamorphic to hydrothermal stages: Ludwigite-groupminerals and szaibélyite from the Vysoká – Zlatno skarn, Slovakia. Mineralogy and Petrology, 111, 643-658. Impakt faktor 1,664.
 • Kozák, J., Koděra, P., Lexa, J., Bakos, F., Molnár, L., Wälle, M. (2017): Porphyry gold system of Beluj in the mantle of the Štiavnica stratovolcano (Slovakia). Acta Geologica Slovaca, 9, 45–61.
 • Gaál, Ľ, Németh, Z., Bella, P., Koděra, P. (2017): Caves in magnesite – a rare phenomenon of karstification: The case study from Slovakia. Mineralia Slovaca, 49, 157-168.
 • Šottník, P., Lalinská-Voleková, B., Brčeková, J., Koděra, P., Jurkovič, Ľ. (2016): Characterization and environmental risk assessment of potential mining waste from Detva – Biely vrch deposit. Acta Geologica Slovaca, 8, 217-227.
 • Koděra, P., Bakos, F., Kubač, A., Lexa, J., Sýkora M. (2016): Epithermal Au-Ag mineralisation at the locality Prochot – Lazy in the mantle of the Štiavnica Stratovolcano. Acta Geologica Slovaca, v. 8, 149-163.
 • Majzlan, J., Berkh, K., Koděra, P., Števko, M., Bakos, F., Milovský, R. (2016): A mineralogical, fluid inclusion, and isotopic study of selected epithermal Ag-Au occurrences in the Banská Štiavnica–Hodruša-Hámre ore district, Western Carpathians. Acta Geologica Slovaca, v. 8, 133-147.
 • Bella, P., Gaál, Ľ, Šucha, V, Koděra, P., Milovský, R. (2016): Hydrothermal speleogenesis in carbonates and metasomatic silicites induced by subvolcanic intrusions: a case study from the Štiavnické vrchy Mountains, Slovakia. International Journal of Speleology, 45, 11-25 (in press). Impakt faktor 1.66
 • Bačík P., Koděra P., Uher P., Ozdín D., Jánošík M. (2015): Chlorine-enriched tourmalines in hydrothermally altered diorite porphyry from the Detva, Biely Vrch porphyry gold deposit (Slovakia). Can. Mineral., in press. Impakt faktor 1.18
 • Uher P., Milovská S., Milovský, R., Koděra, P., Bačík, P., Bilohuščin, V. (2015): Kerimasite, {Ca3}[Zr2](SiFe3+2 )O12 garnet from the Vysoká -Zlatno skarn, Štiavnica stratovolcano, Slovakia. Mineralogical Magazine, 79, 715-733. Impakt faktor 2.03
 • Koděra, P., Heinrich, Ch. A., Wälle, M. & Lexa, J. (2014): Magmatic salt melt and vapour: Extreme fluids forming porphyry gold deposits in shallow volcanic settings. Geology. 42, no. 6; p. 495–498. Impakt faktor 4.64
 • Koděra, P., Lexa, J., Fallick, A.E., Wälle, M., Biroň, A. (2014): Hydrothermal fluids in epithermal and porphyry Au deposits in the Central Slovakia Volcanic Field. In: Garofalo, P. S. & Ridley, J. R. (eds) Gold-Transporting Hydrothermal Fluids in the Earth’s Crust. Geological Society, London, Special Publications, 402, p. 177-206. Impakt faktor 2.58
 • Žitňan, J., Uher, P., Koděra, P., Bačík, P. (2014): Advanced argillic alteration at the Au-porphyry deposit Detva – Biely vrch in Javorie stratovolcano (central Slovakia). Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 22, 1, 87-98. (in Slovak)
 • Jáger, V., Molnár, F., Buchs, D., Koděra, P. (2012): The connection between iron ore formations and “mud-shrimp” colonizations around sunken wood debris and hydrothermal sediments in a Lower Cretaceous continental rift basin, Mecsek Mts., Hungary. Earth-Science Reviews, 114, 250-278. Impakt faktor 7.34
 • Uher, P., Koděra, P., Ozdín, D. (2012): Kerimasite Ca3Zr2(Fe3+2Si)O12 – a rare garnet from the Ca-Mg skarn-porphyry deposit Vysoká-Zlatno, Štiavnica stratovolcano (central Slovakia). Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha),1, 59-62. (in Slovak)
 • Hurai, V., Huraiová, M., Koděra, P., Prochaska, W, Vozárová, A., Dianiška I. (2011): Fluid inclusion and stable C-O isotope constraints on the origin of metasomatic magnesite deposits of the Western Carpathians, Slovakia. Russian Geology and Geophysics, 52, 1283-1299. Impakt faktor 0.89
 • Hurai, V., Huraiová, M., Koděra, P., Prochaska, W, Vozárová, A., Dianiška I. (2011): Fluid inclusion and stable C-O isotope constraints on the origin of metasomatic magnesite deposits of the Western Carpathians, Slovakia. Russian Geology and Geophysics, 52, 1283-1299. Impact Factor: 0.89
 • Koděra, P., Lexa, J. & Fallick, A.E. (2010): Formation of the Vysoká–Zlatno Cu–Au skarn–porphyry deposit, Slovakia. Mineralium Deposita, 45, 817-843. Impakt faktor 2.15
 • Radvanec, M., Bajtoš, P., Németh, Z., Koděra, P., Prochaska, W., Roda, Š., Tréger, M., Baláž, P., Grecula, P., Cicmanová, S., Kráľ, J., Žák, K. (2010): Magnesite and talk in Slovakia – genetic and geoenvironmental model. State Geological Institute of D. Štúr, Bratislava, 189 p. ISBN 978-80-89343-31-7.
 • Koděra, P., Lexa, J., Biroň, A., Žitňan, J. (2010) : Gold mineralization and associated alteration zones of the Biely vrch Au-porphyry deposit, Slovakia. Mineralia Slovaca, 42, 33-56.
 • Koděra, P., Uher, P., Ozdín, D., Kollárová, V., Lexa, J. (2009): Monticellite, clintonite nda hydroxylellestadite-fluorellestadite: Rare skarn minerals of the Vysoká-Zlatno Cu-Au porphyry-skarn deposit (Štiavnica stratovolcano, Slovakia). Mineralia Slovaca, 41, 169-178. (in Slovak)
 • Lexa, J., Hurai, V., Chovan, M., Koděra, P., Petro, M., Rojkovič, I., Tréger, M. (2007): Explanations to metallogenetic map of Slovak Republic 1 : 500 000. State Geological Institute of D. Štúr, Bratislava, 157 p. ISBN 978-80-89225-11-8
 • Koděra, P., Lexa, J., Rankin, A.H. & Fallick, A.E. (2005): Epithermal gold veins in a caldera setting: Banská Hodruša, Slovakia. Mineralium Deposita, 39, 921-943. Impact Factor: 2.15
 • Koděra, P., Lexa, J., Rankin, A.H. & Fallick, A.E. (2004): Fluid evolution in a subvolcanic granodiorite pluton related to Fe and Pb-Zn mineralization, Banská Štiavnica ore district, Slovakia. Economic Geology,  99, 1745-1770. Impact Factor: 2.49
 • Radvanec, M., Koděra, P. and Prochaska, W. (2004) Mg replacement at the Gemerská Poloma talc-magnesite deposit, Western Carpathians, Slovakia. Acta Petrologica Sinica, 20, 773-790. Impact Factor: 1.12
 • Radvanec, M., Koděra, P. and Prochaska, W. (2004) Mineralogy, fluid inclusion and C, O, Sr isotope study of the Košice-Medvedia magnesite deposit, Western Carpathians, Slovakia. Acta Petrologica Sinica, 20, 837-854. Impact Factor: 1.12
 • Németh, Z., Prochaska, W., Radvanec, M., Kováčik, M., Madaras, J., Koděra, P. and Hraško, L. (2004): Magnesite and talc origin in the sequence of geodynamic events in Veporicum, Inner Western Carpathians, Slovakia. Acta Petrologica Sinica, 20, 837-854. Impact Factor: 1.12
 • Koděra, P., Murphy, P.J. & Rankin, A.H. (2003): Retrograde daughter mineral reactions in saline inclusions: the transformation ferropyrosmalite-clinopyroxene. American Mineralogist, 88, 151-158. Impact Factor: 2.20
 • Koděra, P., Radvanec, M. (2002): Comparative mineralogical and fluid inclusion study of the Hnúšťa-Mútnik talc-magnesite and Miková-Jedľovec magnesite deposit (Western Carpathians, Slovakia). Boletim Paranaense de Geociências, 50, 131-150.
 • Koděra, P., Rankin, A. H. & Lexa, J., (1998): Evolution of fluids responsible for iron skarn mineralisation: An example from the Vyhne-Klokoč deposit (Western Carpathians, Slovakia). Mineralogy and Petrology, 64, 119-147. Impact Factor: 1.68
 • Koděra, P., Rankin, A.H., Roberts, S. (1998): In situ identification of ferropyrosmalite daughter mineral from the Vyhne-Klokoč deposit. Mineralia Slovaca, 30, 479-482.
 • Koděra, P. (1994): Fe – bearing skarns. in “ Ore textures in the Western Carpathians“, Chovan, M., Háber, M., Jeleň, S., Rojkovič I., eds. Slovak Academic Press, Bratislava, 83 – 90.
 • Koděra, P. & Chovan, M. (1994): Mineralogical and paragenetical relations of the skarn deposit Vyhne-Klokoč. Mineralia Slovaca, 26, 38 – 49 (in Slovak).

Aktuálne riešené projekty

VEGA 1/0313/20 – zodpovedný riešiteľ projektu (2020-2023) „Genéza drahokovových epitermálnych a porfýrových mineralizácií v stratovulkánoch Javorie a Štiavnica” Klikni pre podrobnosti o projekte

Projekt sa zaoberá podmienkami a zákonitosťami vzniku dvoch najvýznamnejších typov drahokovovej mineralizácie na Slovensku, ktoré majú aj reálny ekonomický význam. Doplnenie úrovne ich poznania z hľadiska genézy môže významne pomôcť pri vyhľadávaní tejto suroviny. Epitermálne žilné Au-Ag-Pb-Zb-Cu ložisko Banská Hodruša na Rozália bani je jediné ťažené rudné ložisko na Slovensku. Doriešenie genézy vývoja drahokovovej epitermálnej mineralizácie v širšom okolí bane je potrebné pre jej ďalšie efektívne vyhľadávanie. Au-porfýrová mineralizácia, vrátane ložiska Biely Vrch, je neobvyklým ložiskovým typom, kde zlato bolo prinášané soľnými taveninami. Dopracovanie jeho genetického modelu má potenciál aj zo svetového hľadiska významne prispieť k poznaniu týchto magmaticko-hydrotermálnych systémov, ktoré je vzhľadom na ich zriedkavý výskyt zatiaľ na pomerne nízkej úrovni.

APVV-20-0175 – člen riešiteľského kolektívu (2021-2024, zodpovedný riešiteľ P. Uhlík) „Bentonit: strategická surovina Slovenska – inovatívne hodnotenie zdrojov a ich kvality pre jej efektívne využívanie”  Klikni pre podrobnosti o projekte

Bentonit je významná nerudná surovina, ktorej celosvetová ťažba neustále rastie. Vďaka vysokému obsahu ílových minerálov zo skupiny smektitov, má bentonit výnimočné vlastnosti ako napr. vysokú katiónovú výmennú kapacitu, schopnosť napučiavať, vysoký špecifický merný povrch, nízku hydraulickú vodivosť. Vďaka týmto vlastnostiam má bentonit mnoho aplikácií v rôznych odvetviach hospodárstva. Slovenská republika (SR) patrí medzi významných producentov bentonitu vo svete. Bentonit patrí k strategickým nerastným surovinám SR a jeho výskum má u nás dlhodobú tradíciu. Za posledných 10-15 rokov sa v SR otvorilo viacero ložísk bentonitu, z ktorých väčšina nebola podrobne študovaná. Aj to má za následok, že potenciál slovenských bentonitov sa nevyužíva v plnej miere. Jedným z cieľov projektu, je preto detailná charakterizácia novo-otvorených resp. do ťažby pripravovaných ložísk bentonitu, z pohľadu ich minerálneho, chemického zloženia, ich fyzikálnochemických, geotechnických a reologických vlastností. Nové výsledky tiež prispejú k lepšiemu pochopeniu genézy bentonitových ložísk, čo môže viesť k objaveniu nových ekonomicky zaujímavých akumulácií bentonitov. Inovatívnosť a využiteľnosť projektu je predovšetkým v racionálnom a efektívnom využívaní nerastných surovinových zdrojov SR, k čomu smeruje ďalší cieľ projektu. Tým je nájdenie optimálneho využitia pre rôzne kvalitatívne typy bentonitov zo študovaných ložísk, podporené aj ekonomickou analýzou. K naplneniu tohto ambiciózneho cieľa prispejú aplikačné výstupy projektu ako napr. pasporty optimálneho využitia rôznych technologických typov bentonitu a 3D model kvality ťaženej suroviny a geologický model vybraného bentonitového ložiska. Predkladaný projekt chce, celkovo, prispieť ku komplexnému riešeniu dlhodobej udržateľnosti ťažby bentonitov na Slovensku. Dôležitými predpokladmi k jeho úspešnému riešeniu sú aj kvalitný multidisciplinárny tím odborníkov a spolupráca s významným ťažiarom bentonitu v SR, spoločnosťou REGOS, s.r.o.