Prof. RNDr. Otília Lintnerová CSc.

pozícia:profesor
miestnosť:G-420
telefón:+421 2 9014 9495
e-mail:otilia.lintnerova@uniba.sk
publikáciezoznam publikácií
Oddelenie ložiskovej a environmentálnej geológie

Vedecký profil

 • Chemostratigrafický výskum mezozoických  karbonátových platforiem Západných Karpát.
 • Globálny uhlíkový cyklu, distribúcia a akumulácia organickej hmoty v sedimentárnych horninách, tvorba fosílnych palív.
 • Uhlíková izotopová  stratigrafia  hraničných triasovo/jurských a jursko-kriedových súvrství  (analýzy z minerálov a z organickej hmoty).
  Paleoekologická, paleogeografická a paloeklimatická interpretácia geochemických dát  a korelácia chemických a izotopových „eventov“ v sedimentárnych sekvenciách.
 • Environmentálne riziká ťažby a úpravy nerastných surovín.
 • Monitorovanie a interpretácia rizík tvorby kyslých banských vôd v opustených banských oblastiach,  prognózy vývoja, návrhy riešení.
 • Výskum vlastností minerálov a minerálnych odpadov pre  environmentálne technológie a využitie územia.

Pedagogická činnosť

Výuka v predmetoch na Bc. stupni

 • Ložiská fosílnych palív a energetických surovín,
 • Základy environmentálnej geológie,
 • Land Use planning and management

Výuka v predmetoch na Mgr. stupni

 • Vplyv ťažby nerastných surovín na životné prostredie
 • Nerudné suroviny Slovenska a susedných oblasti (časť fosílne palivá) 
 • Ložiská sveta (fosílne palivá) 
 • Obnoviteľné a neobnoviteľné zdroje energie
 • Seminár z ložiskovej geológie
 • Diplomový seminár

Výuka v predmetoch na PhD. stupni

 • Pokročilá ložisková geológia

Vybrané najvýznamnejšie publikácie

 • Michalík, J. – Lintnerová, O. – Gażdzicki, A. – Soták, J., 2007: Record of environmental changes in the Triassis-Jurassic boundary interval in the Zliechov Basin, Western Carpathians,  Palaeogeography, palaeoclimatology, palaeoecology. – Vol. 244, No. 1-4, s. 71-88.
 • Lintnerová, O. – Michalík J.  – Uhlík, P. – Soták, J. – Weissová, Z. (2013): Latest Triassic climate humidification and kaolinite formation (Western Carpathians, Tatric Unit of the Tatra Mts. Geological Quarterly. – Vol. 57, No. 5,  s. 701-728.
  Fekete, K.  – Soták, J. – Boorová, D. – Lintnerová, O. – Michalík, J. – Grabowski, J. 2017 :  An Albian demise of the carbonate platform in the Manin Unit (Western Carpathians,) Slovakia, Geologica Carpathica. – Vol. 68, No. 5,  s. 385-402.
 • Vďačný M., Michalík J., Lintnerová O., 2019:  Tectonic discrimination of siliciclastic sedimentary record of the northern Tethyan margin at the end of the Triassic. Geological Quarterly. -Vol. . 63, No.. 1 , s. 30-38.
 • Michalík J. Grabowski J.,  Lintnerová O.- Reháková D., Kdýr Š., Snabl P., 2021: Jurassic-Cretaceous boundaray record in the Carpathian  sedimentary sequences. Cretaceous research, Vol. 118, s. 1-19.

Aktuálne riešené projekty

VEGA 2/0013/20 – člen riešiteľského kolektívu (2020-2024, hlavný riešiteľ J. Soták, Ústav Vied o zemi SAV) „Chronológia globálnych udalostí v tethýdnych a paratethýdnych panvách Západných Karpát  na základe evolučného vývoja a životných podmienok fosílnych planktonických organizmov Klikni pre podrobnosti o projekte

Planktonické organizmy sú najcitlivejšou zložkou morských a oceánskych ekosystémov v súčasnosti i v geologickej minulosti. Preto patria medzi hlavné zonálne mikrofosílie, na základe ktorých je zostavená časová geologická škála. Bioeventy v evolúcii jednotlivých skupín planktónu (foraminifera, vápnitý nanoplanktón, tintinidy, a i.) sú globálne korelovateľné s časovými rozhraniami útvarov (J/K, K/T), oddelení (P/E, O/M), stupňov  (apt/alb, cenoman/turón, lutét/bartón), biozón, magnetozón, izotopovými krivkami, orbitálnymi cyklami, a i. Okrem  určujúceho významu pre stratigrafiu je planktón aj citlivým indikátorom klímy, obsahu CO2, bioproduktivity, eustatickej úrovne, kyslíkovej bilancie, cirkulácie, izolácie a ďalších zmien paleoprostredia. Cieľom projektu bude identifikácia planktonických bioeventov na referenčných profiloch Západných Karpát, ich korelácia s fylogenetickými znakmi, medzinárodnými časovými štandardmi GSSP a globálnymi zmenami paleoprostredia v tethýdnych a paratethýdnych panvách.

VEGA 1/0196/19 – člen riešiteľského kolektívu (2019-2022, hlavný riešiteľ M. Osacký) „Vplyv minerálneho zloženia, chemizmu a povrchových vlastností technologických typov perlitu na kvalitu expandovaných perlitov a redukcia akumulácie jemnozrnného perlitového materiálu (vedľajšieho produktu po spracovaní perlitu) jeho transformáciou na zeolity a potencionálne environmentálne využitie syntetizovaných zeolitov Klikni pre podrobnosti o projekte

Projekt sa zaoberá najmä štúdiom rôznych technologických typov perlitu a jemnozrnného perlitového materiálu, ktorý vzniká ako vedľajší produkt pri spracovaní perlitu (v súčasnosti s minimálnym využitím). Cieľom je pochopiť vplyv mineralógie, chemizmu a povrchových vlastností technologických typov perlitu na kvalitu finálnych komerčných produktov – expandovaných perlitov a minimalizovať akumuláciu jemnozrnného perlitového materiálu jeho transformáciou na zeolity a zhodnotiť potencionálne environmentálne využitie syntetizovaných zeolitov. Výstupy projektu sú využiteľné v praxi, kde môžu prispieť k lepšej -úprave perlitových technologických typov a optimalizácii expandačného procesu tak, že výsledkom bude kvalitnejší produkt (expandovaný perlit) pri nižších vstupných nákadoch, v porovnaní so súčasnou technológiou. Transformácia perlitového materiálu na zeolity prispeje k zníženiu akumulácie jemného perlitového materiálu a environmentálne využitie zeolitov prispeje k zlepšeniu životného prostredia.