doc. Mgr. Peter Bačík, PhD.

pozícia docent
miestnosť G-348
tel: +421 2 9014 9294
e-mail: peter.bacik@uniba.sk
publikáciezoznam publikácií
Oddelenie mineralógie a kryštalografie

Vedecký profil

 • silikátová mineralógia
 • kryštalochémia
 • štruktúrna topológia
 • kryštalografia
 • difraktometrické a spektroskopické analytické metódy
 • experimentálna mineralógia
 • environmentálna mineralógia
 • gemológia

Pedagogická činnosť

Zameriava sa hlavne na výuku mineralógie, kryštalografie, kryštalochémie a analytických metód v mineralógii.

Výuka v predmetoch na Bc. stupni

 • Mineralógia 1
 • Morfologická a štruktúrna kryštalografia
 • Laboratórne metódy v geológii

Výuka v predmetoch na Mgr. stupni

 • Kryštalochémia silikátov
 • Rtg. difraktometria
 • Kryštalochemické prepočty
 • Laboratórne metódy v mineralógii a petrológii
 • Kozmogénna geológia
 • Environmentálna mineralógia
 • Kryštalochemický seminár
 • Mineralógia prachových častíc v atmosfére

Výuka v predmetoch na PhD. stupni

 • Kryštalochémia silikátových minerálov
 • Kryštalochémia nesilikátových minerálov
 • Mineralógia hornín
 • Laboratórne metódy výskumu minerálov
 • Mineralógia životného prostredia

Vybrané najvýznamnejšie publikácie

 • Bačík P., Miyawaki R., Atencio D., Cámara F., Fridrichová J., 2017: Nomenclature of gadolinite supergroup. European Journal of Mineralogy, 29, 1067-1082
 • Bačík P., Cempírek J., Uher P., Ozdín D., Filip J., Novák M., Škoda R., Breiter K., Klementová M., Ďuďa R., Groat L., 2013: Oxy-schorl, Na(Fe2+2Al)Al6Si6O18(BO3)3(OH)3O, a new mineral species from Zlatá Idka, Slovak Republic: Description and crystal structure. American Mineralogist, 98, 485-492.
 • Bačík P., Uher P., Ertl A., Jonsson E., Nysten P., Kanický V. & Vaculovič T., 2012: Zoned REE-enriched dravite from a granitic pegmatite in Forshammar, Bergslagen province, Sweden: An EMPA, XRD and LA-ICP-MS study. Canadian Mineralogist, 50, 825-841.
 • Bačík P., Ozdín D., Miglierini B., Kardošová P., Pentrák M. & Haloda J., 2011: Crystallochemical effects of heat treatment on Fe-dominant tourmalines from Dolní Bory (Czech Republic) and Vlachovo (Slovakia). Physics and Chemistry of Minerals, 38, 599-611.
 • Bačík P., Uher P., Sýkora M. & Lipka J., 2008: Low-Al tourmalines of the schorl-dravite – povondraite series in redeposited tourmalinites from the Western Carpathians, Slovakia. Canadian Mineralogist, 46, 1117-1129.

Najnovšie publikácie

 • Malíčková I., Bačík P., Fridrichová J., Hanus R., Illášová Ľ., Štubňa J., Milovská S., Furka D., Furka S., Škoda R., 2021: Optical and luminescence spectroscopy of varicolored gem spinel from Lục Yên, Vietnam and Mogok, Myanmar. Minerals, 11 (2), 169
 • Nemec O., Putiš M., Bačík P., Ružička P., Németh Z., 2020: Metamorphic Conditions of Neotethyan Meliatic Accretionary Wedge Estimated by Thermodynamic Modelling and Geothermobarometry (Inner Western Carpathians). Minerals, 10(12), 1094
 • Bačík P., Fridrichová J., Bancík T., Štubňa J., Illášová Ľ, Pálková H., Škoda R., Vaculovič T., Sečkár P., 2020: The REE-induced absorption and luminescence in yellow hydroxylapatite from Muránska Dlhá Lúka, Slovakia. Minerals, 10(11), 100
 • Ertl A., Bačík P., 2020: Considerations About Bi and Pb in the Crystal Structure of Cu-Bearing Tourmaline. Minerals, 10(8), 706
 • Štubňa J., Pulišová Z., Fridrichová J., Bačík P., 2020: Properties of Green Fluorite from England Showing Daylight Fluorescence. The Journal of Gemmology, 37, 128-130
 • Aubrecht R., Bačík P., Mikuš T., Bellová S., 2020: Detritic poikiloblastic tourmaline grains in the Cretaceous exotic flysches of the Western Carpathians: do they indicate a source from HP/UHP rocks, or from hydrothermal veins? Lithos, 362, 1-14
 • Ondrejka M., Mikuš T., Luptáková J., Bačík P., Putiš M., Uher P., Ferenc Š., 2020: Carbonate-bearing phosphohedyphane–“hydroxylphosphohedyphane” and cerussite: supergene products of galena alteration in Permian aplite (Western Carpathians, Slovakia). Can. Mineral., 58, 347-365
 • Fridrichová J., Bačík P., Štubňa J., Illášová Ľ., 2020: Sphalerite from Slovakia. The Journal of Gemmology, 37, 12-13

Aktuálne riešené projekty

APVV-18-0065 – hlavný riešiteľ (2018-2023) „Ľahké litofilné prvky (Li, Be, B) vo vybraných mineráloch: od kryštálovej štruktúry ku geologickým procesom”(Klikni pre podrobnosti o projekte)

V rámci projektu sú skúmané mineralogické a kryštalochemické štúdium minerálov, ktoré obsahujú vo svojej štruktúre ľahké katióny druhej periódy periodickej sústavy – lítium, berýlium a bór. Výskum sa teda orientuje na dve oblasti a budú skúmané dva typy minerálov. Prvá oblasť výskumu sa sústreďuje na kryštalochemické zákonitosti až na subatomárnej úrovni pomocou najmodernejších analytických metód. Druhá oblasť bude orientovaná na správanie týchto prvkov v minerálnom a horninovom prostredí. Z minerálov sú študované tie, ktoré obsahujú Be, B a Li ako prvky obsiahnuté priamo v ich kryštalochemickom vzorci, teda tieto prvky sú dominantné minimálne v jednej štruktúrnej pozícii. Patria sem najmä silikáty (turmalínová superskupina, gadolinitová superskupina, berylová a kordieritová skupina, Li sľudy, spodumen, bertrandit, fenakit), boráty (celá trieda), fosfáty (herderitová skupina) a oxidy (chryzoberyl). Skúmané však budú aj minerály, v ktorých Be, B a Li substituujú ostatné katióny, ale nie sú dominantné, sú minoritné až stopové. V rámci toho sa bude študovať distribúcia študovaných prvkov v rôznych mineráloch vo variabilných horninových prostrediach.

VEGA 1/0137/20 – hlavný riešiteľ (2020-2022) „Experimentálne štúdium fyzikálno-chemických vlastností vybraných minerálov (oxidov, fosfátov a silikátov)” (Klikni pre podrobnosti o projekte)

Experimentálny výskum minerálov je vhodný na detailné kryštalochemické štúdium vlastností a procesov v rámci štruktúry a jej stability, ale aj na úpravu vlastností drahých kameňov v rámci gemológie. Niektoré z týchto experimentov nie sú dostatočne opísané a nie je známy mechanizmus spôsobujúci zmenu farby, ani procesy vedúce k rozpadu štruktúry minerálov. Pomocou tepelných, tepelno-tlakových a radiačných experimentov budú študované kryštalochemické procesy vo vybraných mineráloch (oxidoch, fosfátoch a silikátoch), pričom ide najmä o oxidáciu alebo redukciu katiónov, vznik alebo zánik farebných centier a štruktúrnych defektov. Pri experimentálnych podmienkach budú študované aj procesy rozpadu štruktúry minerálov a produkty vzniku nových fáz.

VEGA-1/0151/19 – člen riešiteľského kolektívu (2019-2021, hlavný riešiteľ prof. M. Putiš) „Petrológia a geochronológia kôrových a plášťových dajkových systémov v kriedovej akrečnej prizme Západných Karpát a východného okraja austroalpinik” (Klikni pre podrobnosti o projekte)

Kriedová akrečná prizma orogénu Vnútorných Západných Karpát a austroalpinika Álp obsahuje dajky kôrových a plášťových hornín. Ich magmatický vývoj je indikátorom permsko-triasovej, alebo jursko-kriedovej extenzie a otvárania oceánov neotetýdy a atlantickej tetýdy. Ich metamorfóza odráža paleotektonické prostredie, ale aj geodynamický vývoj Karpát a Álp po uzavretí týchto oceánov. Minerálne zloženie (EMPA, LA-ICP-MS) a celohorninový chemizmus (ICP-MS) budú využité na definíciu ich magmatického pôvodu pôvodu. Izotopické zloženie (Rb/Sr, Lu/Hf, Sm/Nd, U/Pb) poskytne informáciu o ich plášťovom či kôrovom zdroji. Izotopické datovanie (U-Pb SIMS, nano-SIMS, LA-MC-ICP-MS, K-Ar) umožní vytvorenie geodynamického modelu vývoja dajkových systémov v akrečných komplexoch. P-T podmienky magmatickej a metamorfnej etapy budú modelované najnovšími termodynamickými softvérmi (Melts, Perple_X, Thermocalc). Posúdi sa ich ekonomický potenciál. Využijeme možnosti medzinárodnej spolupráce pre izotopovú geochronológiu.