doc. Peter Šottník, PhD.

pozícia:docent
miestnosť:G-426A
tel.:+421 2 9014 9277
e-mail:peter.sottnik@uniba.sk
Publikáciezoznam publikácií
Sekcia ložiskovej geológie

Vedecký profil

 • Vplyv banskej činnosti na životné prostredie, geologický prieskum a analýza rizika environmentálnych záťaží, sanačné technológie, úprava banských a technologických vôd, prieskum a ťažba nerastných surovín, environmentálne nerastné suroviny a ich využitie, mineralogická a geochemická charakteristika ťažobných odpadov.

Pedagogická činnosť

Zameriava sa hlavne na výuku predmetov zameraných na rudné ložiská, vplyv ťažby na životné prostredie a problematiku environmentálnych záťaží.

Výuka v predmetoch na Bc. stupni

 • PriF.KLG/N-bGXX-001/15 – Základy geologického prieskumu a baníctva
 • PriF.KLG/N-bGCH-004/15 – Nerastné suroviny
 • PriF.KLG/N-bGZL-003-3/3634/00 – Ložiská rudných surovín

Výuka v predmetoch na Mgr. stupni

 • PriF.KLG/N-mGZL-020/15 – Rudné suroviny Slovenska
 • PriF.KLG/N-mGZL-005/15 – Environemntálna legislatíva a technológie ako nástroj trvalo udržateľného rozvoja
 • PriF.KLG/N-mGZL-100/15 – Vplyv ťažby a úpravy nerastných surovín na životné prostredie
 • PriF.KLG/N-mGZL-002/15 – Vyhľadávanie, prieskum a výpočet zásob ložísk nerastných surovín
 • PriF.KLG/N-mGZL-112/15 – Aplikácia ložiskovej a environmentálnej ložiskovej geologii v regionálnom rozvoji
 • PriF.KGCh/N-mEEG-135/15 – Riziková analýza znečistených území a environmentálnych záťaží
 • PriF.KMP/N-mGMP-004/15 Environmentálna mineralógia
 • PriF.KLG/N-mGLG-103/15 – Seminár z ložiskovej geológie
 • PriF.KLG/N-mGZL-003/15 – Kurz banského geologického mapovania a prieskum ložiskových a environmentálnych metód
 • PriF.KGCh/N-mEEG-136/15 – Terénny kurz prieskumných a sanačných metód environmentálnych záťaží

Výuka v predmetoch na PhD. stupni

 • PriF.KLG/N-DGLG-003/15 – V Mineralogické , geochemické a ďaľšie  metódy výskum v ložiskovej geológii

Vybrané najvýznamnejšie publikácie

Šottník, Peter – Jurkovič, Ľubomír – Hiller, Edgar – Kordík, Jozef – Slaninka, Igor: Environmentálne záťaže. – 1. vyd. – Banská Bystrica : Slovenská agentúra životného prostredia, 2015. – 301 s. [23 AH]

Frankovská, Jana – Kordík, Jozef – Slaninka, Igor – Jurkovič, Ľubomír – Greif, Vladimír – Šottník, Peter – Dananaj, Ivan – Mikita, Slavomír – Dercová, Katarína – Jánová, Vlasta: Atlas sanačných metód environmentálnych záťaží. – 1. vyd. – Bratislava : Štátny geologický ústav D. Štúra, 2010. – 360 s. [45 AH]

Hiller, Edgar – Lalinská-Voleková, Bronislava – Chovan, Martin – Jurkovič, Ľubomír – Klimko, Tomáš – Jankulár, Michal – Hovorič, Róbert – Šottník, Peter – Fľaková, Renáta – Ženišová, Zlatica – Ondrejková, Ivana: Arsenic and antimony contamination of waters, stream sediments and soils in the vicinity of abandoned antimony mines inthe Western Carpathians, Slovakia, Applied Geochemistry. – Vol. 27, No. 3 (2012), s. 598-614

Hiller, Edgar – Petrák, Marián – Tóth, Roman – Lalinská-Voleková, Bronislava – Jurkovič, Ľubomír – Kučerová, Gabriela – Radková, Anežka – Šottník, Peter – Vozár, Jaroslav: Geochemical and mineralogical characterization of a neutral, low-sulfide/high-carbonate tailings impoundment, Markušovce, eastern Slovakia, Environmental Science and Pollution Research. – Vol. 20, No. 11 (2013), s. 7627-7642

Hiller, Edgar – Tóth, Roman – Kučerová, Gabriela – Jurkovič, Ľubomír – Šottník, Peter – Lalinská-Voleková, Bronislava – Vozár, Jaroslav: Geochemistry of Mine Tailings from Processing of Siderite-Cu Ores and Mobility of Selected Metals and Metalloids Evaluated by a Pot Leaching Experiment at the Slovinky Impoundment, Eastern Slovakia, Mine Water and the Environment. – Vol. 35, No. 4 (2016), s. 447-461

Sekula, Peter – Hiller, Edgar – Šottník, Peter – Jurkovič, Ľubomír – Klimko, Tomáš – Vozár, Jaroslav: Removal of antimony and arsenic from circum-neutral mine drainage in Poproc, Slovakia: a field treatment system using low-cost iron-based material. Environmental Earth Sciences. – Roč. 77, č. 13 (2018), s. [1-14], Art. No. 518

Šottník, Peter – Lalinská-Voleková, Bronislava – Brčeková, Jana – Koděra, Peter – Jurkovič, Ľubomír: Characterization and environmental risk assessment of potential miningwaste from Detva – Biely vrch deposit

Aktuálne riešené projekty

APVV-17-0317 Antimón – kritický prvok a nebezpečný kontaminant ovplyvňujúci biodiverzitu na lokalitách s ťažobnými odpadmi. (spoluriešiteľ, vedúci projektu. Prof. RNDr. E. Hiller, PhD.) Click to Expand

V roku 2010 bola publikovaná prvá analýza kritických surovín. V tomto zozname bolo identifikovaných 14 kritických surovín medzi nimi aj antimón. Kritické suroviny majú vysoký hospodársky význam pre Európsku úniu v kombinácii s vysokým rizikom spojených s ich ponukou. V súčasnosti neexistuje žiadny primárny zdroj produkcie antimón v EÚ. Celkovo možno povedať, že EÚ je čistým dovozcom antimónovej rudy a koncentrátov. Antimón však zároveň predstavuje významný toxický kontaminant vyskytujúci sa na Slovensku vo všetkých zložkách životného prostredia. Na Slovensku bolo niekoľko významných nálezísk antimónových rúd. Vyskytovali sa predovšetkým v 3 metalo-genetických oblastiach: jadrové pohoria (Malé Karpaty, Nízke Tatry), Spišsko – gemerské rudohorie, Stredoslovenské a Východoslovenské neovulkanity. Hlavným cieľom predkladaného projektu je zhodnotenie potenciálu ťažobných odpadov na opustených ložiskách Slovenska z pohľadu možnej ťažby antimónu ako kritickej suroviny pre Európsku úniu. Ďalším dôležitým cieľom projektu je však aj definovanie environmentálnych a zdravotných rizík spojených s využitím ťažobných odpadov ako surovín pre získavanie Sb a návrh opatrení, ktoré by mali zamedziť negatívnym dopadom na životné prostredie v prípade využitia ťažobných odpadov. Významným cieľom projektu je aj mikrobiologická štúdia úložísk ťažobných odpadov a zhodnotenie potenciálu mikrobiologických metód (biomining) pri extrakcii Sb. Jedným z cieľov projektu je aj určiť vplyv kontaminácie na biodiverzitu v oblastiach opustených Sb ložísk. V rámci molekulárno-genetického štúdia budú získané informácie o DNA vyšších organizmov, ako aj mikroorganizmov (metóda NGS). V každej skúmanej nebiologickej, biologickej a referenčnej vzorke bude stanovený obsah PTSP. Projekt definuje transfér PTSP z kontaminovaného prostredia do vybraných skupín organizmov (huby, článkonožce, ryby) ako potenciálnych zdrojov intoxikácie človeka.

Ukončené projekty (výber):

APVV-0344-11  Pilotná realizácia sanácie banských vôd na vybranom opustenom Sb ložisku (zodpovedný riešiteľ)

APVV-VMSP-P-0115-09  Metodický postup pre komplexný audit odkalísk obsahujúcich odpad po ťažbe nerastných surovín, APVV (zodpovedný riešiteľ za PRIF UK – RNDr. Ľ. Jurkovič, PhD.)

APVV-VVCE-0033-07 Výskumno – vzdelávacie centrum excelentnosti pre výskum pevnej fázy so zameraním na nanomateriály, environmentálnu mineralógiu a materiálovú technológiu (spoluriešiteľ, vedúci projektu. Prof. RNDr. M. Chovan, CSc.)

APVV-0268-06  Zhodnotenie vplyvu banskej činnosti na okolie opustených Sb ložísk Slovenska s návrhmi na remediáciu, (spoluriešiteľ, vedúci projektu. Prof. RNDr. M. Chovan, CSc.)

Project PA n° 42 A JRC Project in Association with Central and Eastern European Countries of the Pre-Accession „Inventory, Regulations and Environmental Risks of Toxic Mining Wastes in Pre-Accession Countries“ (2002-2003) (vedúci: Giovani Bidoglio, JRC Ispra)

Spoločný SR-US projekt: „Passive treatment of the acid mine drainage at Smolnik Mine, Slovakia“ (1999-2000), financovaný EcoLinks and Knight Piésold Denver (vedúci: prof.Šucha)

Slovenský koordinátor slovensko-nemecko-vietnamského projektu: „Environmental impact of industrial waste in Nam Dinh county, Vietnam“ (2000-2003) (vedúci: Dr. Jorn Kasbohm, University Greifsvald)

JPD 3 2005/1-052: Zvyšovanie kvality odbornej prípravy v oblasti environmentálneho rizika odpadov ťažobného priemyslu (projektový manažér)

PS 2009/15  Preparation and conducting of Study tour on learning from the Slovak experience in environmental management and remediation of priority mine sites (vedúci projektu.)

2013/18/RFP – Protected areas in EU accession context – Slovak experience (spoluriešiteľ)

Osobná spôsobilosť

 • Držiteľ preukazu o odbornej spôsobilosti geologický prieskum životného prostredia a geologický výskum
 • Certifikát o úspešnom absolvovaní kurzu Analýza rizika znečisteného územia (2012, 2015, 2019)
 • Člen Komisie pre schvaľovanie zásob nerastov (KKZ) MŽP SR.
 • odborný hodnotiteľ na MŽP pre hodnotenie žiadostí o NP v rámci OP ŽP
 • Člen pracovnej skupiny MŽP SR návrhu zákona 514 zo 4. novembra 2008 o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov  (2006-2008)
 • člen Slovenská asociácia geochemikov (SAGCH)
 • Člen redakčnej rady časopisu AGEOS a GeoScience Engineering

Člen organizačného výboru konferencií:

 • Sanační technologie (hlavný organizátor Vodní zdroje  Ekomonitor spol. s r. o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim)
 • Inovativní snační technologie ve výskumu a praxi (hlavný organizátor Vodní zdroje  Ekomonitor spol. s r. o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim)
 • Ťežba a její dopady na životný prostředí (hlavný organizátor Vodní zdroje  Ekomonitor spol. s r. o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim)
 • Geochémia (hlavný organizátor Slovenská asociácia geochemikov)
 • Cambelove dni (hlavný organizátor Slovenská asociácia geochemikov)