Prof. RNDr. Marián Putiš, DrSc.

pozícia:profesor
miestnosť:G-326
telefón:+421 2 9014 9609
e-mail:marian.putis@uniba.sk
publikáciezoznam publikácií
Oddelenie petrológie

Vedecký profil

 • Petrológia, mineralógia a geochémia metamorfovaných a magmatických hornín kôry a plášťa, petrotektonika, geodynamika a paleotektonika, izotopová geochronológia (užívateľ metód U/Pb SIMS/SHRIMP, LA-ICP-MS, 40Ar-39Ar, FT, U-Th/He) v oblasti Západných Karpát, Východných Álp, sčasti Egypta a Turecka a Bosny a Hercegoviny.

Pedagogická činnosť

Výuka v predmetoch na Bc. stupni

 • Petrografia metamorfovaných hornín
 • Endogénne geologické procesy
 • Mikroskopia hornín

Výuka v predmetoch na Mgr. stupni

 • Petrológia metamorfovaných hornín
 • Termodynamika a fázové rovnováhy
 • Petrotektonika
 • Genetická mineralógia horninových systémov
 • Geodynamický vývoj paleozoických komplexov Západných Karpát
 • Diplomový seminár
 • Mikroskopická petrológia

Výuka v predmetoch na PhD. stupni

 • Doktorandský seminár
 • Metamorfná petrológia
 • Štruktúrna petrológia

Vybrané najvýznamnejšie publikácie

 • Abdelfadil K.M., Gharib M.E., Uher P., Putiš M., 2022: Petrogenesis of post-orogenic Pan-African rare-element granitic pegmatites in the western Arabian-Nubian Shield, Aswan area, southern Egypt. Journal of Asian Earth Sciences, 224, 105003.
 • Putiš M., Nemec O., Danišík M., Jourdan F., Soták J., Tomek Č., Ružička P., Molnárová A., 2021: Formation of a Composite Albian–Eocene Orogenic Wedge in the Inner Western Carpathians: P–T Estimates and 40Ar/39Ar Geochronology from Structural Units. Minerals, 11, 988.
 • Ondrejka M., Uher P., Putiš M., Kohút M., Broska I., Larionov A., Bojar A.-V., Sobocký T., 2021: Permian A-type granites of the Western Carpathians and Transdanubian regions: products of the Pangea supercontinent breakup. International Journal of Earth Sciences, 110, 21–33.
 • Nemec O., Putiš M., Bačík P., Ružička P., Németh Z., 2020: Metamorphic Conditions of Neotethyan Meliatic Accretionary Wedge Estimated by Thermodynamic Modelling and Geothermobarometry (Inner Western Carpathians). Minerals, 10, 1094.
 • Putiš M., Soták J., Li Q.-L., Ondrejka M., Li X.-H., Hu Z., Ling X., Nemec O., Németh Z., Ružička P. 2019: Origin and Age Determination of the Neotethys Meliata Basin Ophiolite Fragments in the Late Jurassic–Early Cretaceous Accretionary Wedge Mélange (Inner Western Carpathians, Slovakia). Minerals, 9, 652.
 • Putiš M., Li X.-H., Yang Y.-H., Li Q.-L., Nemec O., Ling X., Koller F., Balen D., 2018: Permian pyroxenite dykes in harzburgite with signatures of the mantle, subduction channel and accretionary wedge evolution (Austroalpine Unit, Eastern Alps). Lithos, 314–315, 165186.
 • Putiš M., Yang Y.-H., Vaculovič T., Koppa M., Li X.-H., Uher P., 2016: Perovskite, reaction product of a harzburgite with Jurassic-Cretaceous accretionary wedge fluids (Western Carpathians, Slovakia): evidence from the whole-rock and mineral trace element data. Geologica Carpathica, 67, 133–146.
 • Ondrejka M., Putiš M., Uher P., Schmiedt I., Pukančík L., Konečný P., 2016: Fluid-driven destabilization of REE-bearing accessory minerals in the granitic orthogneisses of North Veporic basement (Western Carpathians, Slovakia). Mineralogy and Petrology, 110, 561–580.
 • Putiš M., Danišík M., Ružička P., Schmiedt I., 2014: Constraining exhumation pathway in an accretionary wedge by (U-Th)/He thermochronology–Case study on Meliatic nappes in the Western Carpathians. Journal of Geodynamics, 81, 80–90.
 • Li X.-H., Putiš M.*, Yang Y.-H., Koppa M., Dyda M., 2014: Accretionary wedge harzburgite serpentinization and rodingitization constrained by perovskite U/Pb SIMS age, trace elements and Sm/Nd isotopes: Case study from the Western Carpathians, Slovakia. Lithos, 205, 1–14.

Aktuálne riešené projekty

APVV-19-0065 – hlavný riešiteľ (2020-2023) „Petrologicko-geochronologický záznam riftogenézy a kôrovo- plášťovej recyklácie v orogénnej prizme Západných Karpát” Klikni pre podrobnosti o projekte

Predmetom výskumu sú špecifické skupiny kôrových a plášťových hornín a ich minerálov ako indikátorov riftogénnych zón a to aj napriek tomu, že často majú znaky mladšieho tektono-termálneho prepracovania v dôsledku ich začlenenia do orogenetických zón. Používame mineralogicko-petrologické (EPMA, micro-Raman, LA-ICP-MS, XRF, ICP-MS), izotopovo-geochemické (LA-MC-ICP-MS, TIMS) a geochronologické (U-Pb SIMS, LA-ICP-MS, Ar-Ar, K-Ar) metódy na určenie chemizmu minerálov a hornín, vrátane vybraných rádiogénnych izotopov (U-Pb, Pb-Pb, Sm-Nd, Rb-Sr, Zr-Hf, Re-Os) na určenie ich veku a genézy.

Financované projekty (-2015-2021-):

VEGA 1/0151/19 – hlavný riešiteľ (2019-2021) „Petrochnonológia plášťových a kôrových dajkových systémov v kriedovej akrečnej prizme Západných Karpát a východnom okraji austroalpinika” Klikni pre podrobnosti o projekte

Kriedová akrečná prizma orogénu Vnútorných Západných Karpát a austroalpinika Álp obsahuje dajky kôrových a plášťových hornín. Ich magmatický vývoj je indikátorom permsko-triasovej, alebo jursko-kriedovej extenzie a otvárania oceánov neotetýdy a atlantickej tetýdy. Ich metamorfóza odráža paleotektonické prostredie, ale aj geodynamický vývoj Karpát a Álp po uzavretí týchto oceánov. Minerálne zloženie (EMPA, LA-ICP-MS) a celohorninový chemizmus (ICP-MS) budú využité na definíciu ich magmatického pôvodu pôvodu. Izotopické zloženie (Rb/Sr, Lu/Hf, Sm/Nd, U/Pb) poskytne informáciu o ich plášťovom či kôrovom zdroji. Izotopické datovanie (U-Pb SIMS, nano-SIMS, LA-MC-ICP-MS, K-Ar) umožní vytvorenie geodynamického modelu vývoja dajkových systémov v akrečných komplexoch. P-T podmienky magmatickej a metamorfnej etapy budú modelované najnovšími termodynamickými softvérmi (Melts, Perple_X, Thermocalc). Posúdi sa ich ekonomický potenciál.

2012-2015 Bilateral Japan – Slovak Project “The role of meta-ultramafics on the mechanism of crust-mantle interaction in subduction zones” between the Kyoto University, Geological Institute of Slovak Academy of Sciences and Comenius University in Bratislava, funded by the JSPS Agency in Japan (coordinators: Prof. Dr. T. Hirajima; Dr. P. Siman, GÚSAV and Prof. Dr. M. Putiš, UK Bratislava).

2015-2018: Project VEGA-1/0079/15 “Metaperidotites, serpentinites and rodingites from accretionary complexes of the Inner Western Carpathians and eastern Austroalpine margin: petrology and genetic aspects” (principal investigator M. Putiš).

2016-2019: Project APVV-15-0050 “Fluid-rock interaction in orogenic crust-mantle wedges of the Western Carpathians, eastern Alps and northern Turkey; correlation and thermodynamic modelling P-T-X parameters” (principal investigator M. Putiš).

2017-2020: Project 2016YFE0203000 “Cooperative research of microbeam analytical techniques of rock and minerals” funded by Strategic international cooperation for technology Innovation of National Key Research and Development Plan. The China Ministry of Science and Technology Project between the Institute of Geology and Geophysics of the Chinese Academy of Sciences in Beijing and Comenius University in Bratislava, Slovakia. Principal investigator: Prof. Dr. Qiu-Li Li; Principal investigator of Slovak cooperating team: Prof. Dr. Marián Putiš.

2015-2022: Project “Excellent scientific teams of Slovak Republik (MPT-Mineralogical-Petrological team of Comenius University in Bratislava)” funded by the Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic (team leader M. Putiš).

2019-2021: Project VEGA-1/0151/19 “Petrology and geochronology of the crustal and mantle dyke systems in Cretaceous accretionary wedge of the Inner Western Carpathians and eastern Austro-Alpine margin” (principal investigator M. Putiš).

2020-2023: Project APVV-19-0065 “Petrological-geochronological record of riftogenesis and crust-mantle recycling in the Western Carpathians orogenic wedge“ (principal investigator M. Putiš).

2021-2023: EU SASPRO 2 Project “The heterogeneous multidimensional relational model for mineralogical data analysis“ Dr. Liubomyr Gavryliv (from National University of Kyiv, Ukraine) and Prof.Dr. M. Putiš (supervisor) at the Comenius University in Bratislava, Slovakia.

Ocenenia

Bronzová medaila Univerzity Komenského – za pedagogickú a vedeckú činnosť, udelil rektor UK v Bratislave v r. 2013.

Medaila Jána Slávika – za mimoriadny prínos k poznaniu geológie Západných Karpát a dlhoročný prínos pre činnosť Slovenskej geologickej spoločnosti, udelila SGS v roku 2013.

Strieborná medaila Univerzity Komenského – za Mineralogicko-petrologický špičkový tím, udelil rektor UK v Bratislave v r. 2016.

Srieborná medaila Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra – za významný prínos k vedeckému poznaniu geologickej stavby Západných Karpát, udelil ŠGÚDŠ v r 2019.

Cena Jána Pettka – za vedecký prínos, publikačno-citačný impakt a šírenie dobrého mena slovenskej geológie v zahraničí, udelil Národný geologický komitét Slovenskej Republiky v r. 2020.

Členstvá

člen SGS, člen SMS, člen VR PriFUK, člen Stálej komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác (DrSc.) pre vedy o Zemi a environmentálne vedy (2002-2021), člen RR časopisu Mineralia Slovaca

Životopis