doc. Marek Osacký, PhD.

pozícia:docent
miestnosť:G-419
telefón:+421 2 9014 9274
e-mail:marek.osacky@uniba.sk
publikáciezoznam publikácií
Oddelenie ložiskovej geológie

Vedecký profil

 • Charakterizácia ložísk nerudných nerastných surovín (mineralógia, chemizmus a povrchové vlastnosti)
 • Metódy výskumu nerastných surovín (XRD, QXRD, FTIR, ICP, XRF, SEM-EDX, HRTEM, BET, TG/DTG/DTA, Mössbauer, CEC, a iné)
 • Výskum ílov, ílových minerálov a zeolitov
 • Íly v ropných pieskoch a ich vplyv na extrakciu bitumenu
 • Syntéza zeolitov z ťažobných odpadov a ich environmentálne aplikácie

Pedagogická činnosť

Zameriava sa hlavne na výuku v oblasti nerudných nerastných surovín.

Výuka v predmetoch na Bc. stupni

 • Deposits of fossil fuels and energy raw materials
 • Mineralogy and crystal chemistry of natural nanomaterials

Výuka v predmetoch na Mgr. stupni

 • Špeciálne metódy výskumu nerúd
 • Obnoviteľné a neobnoviteľné zdroje energie pre trvalo udržateľný rozvoj

Výuka v predmetoch na PhD. stupni

 • Modelling of conditions and processes in mineral deposits and environmental applications
 • Modelovanie podmienok a procesov v ložiskách nerastných surovín a environmentálne aplikácie
 • Pokročilé metódy výskum v ložiskovej geológii
 • Mineralogické , geochemické a ďalšie metódy výskum v ložiskovej geológii

Vybrané najvýznamnejšie publikácie

 • Azzi, A. A., Osacký, M., Uhlík, P., Čaplovičová, M., Zanardo, A., Madejová, J. (2016): Characterization of clays from the Corumbatai formation used as raw material for ceramic industry in the Santa Gertrudes district, Sao Paulo, Brazil. Applied Clay Science, 132-133, 232-242.
 • Osacký, M., Geramian, M., Ivey, D. G., Liu, Q., Etsell, T. H. (2015): Influence of nonswelling clay minerals (illite, kaolinite, and chlorite) on nonaqueous solvent extraction of bitumen. Energy & Fuels, 29, 7, 4150-4159.
 • Osacký, M., Geramian, M., Ivey, Douglas G., Liu, Q., Etsell, Thomas H. (2013): Mineralogical and chemical composition of petrologic end members of Alberta oil sands. Fuel, 113, 148-157.
 • Osacký, M., Šucha, V., Miglierini, M., Madejová, J. (2012): Reaction of bentonites with pyrite concentrate after wetting and drying cycles at 80 degrees C: relevance to radioactive waste (Radwaste) storage. Clay Minerals, 47, 4, 465-479.
 • Osacký, M., Šucha, V., Czímerová, A., Madejová, J. (2010): Reaction of smectites with iron in a nitrogen atmosphere at 75 degrees C. Applied Clay Science, 50, 2, 237-244.

Najnovšie publikácie

 • Hudcová, B., Osacký, M., Vítková, M., Mitzia, A., Komárek, M. (2021): Investigation of zinc binding properties onto natural and synthetic zeolites: Implications for soil remediation. Microporous and Mesoporous Materials, 317, Article number 111022.
 • Osacký, M., Pálková, H., Hudec, P., Czímerová, A., Galusková, D., Vítková, M. (2020): Effect of alkaline synthesis conditions on mineralogy, chemistry and surface properties of phillipsite, P and X zeolitic materials prepared from fine powdered perlite by-product. Microporous and Mesoporous Material, 294, Article number 109852.

Aktuálne riešené projekty

VEGA 1/0196/19 – principal investigator (2019-2022) „Vplyv minerálneho zloženia, chemizmu a povrchových vlastností technologických typov perlitu na kvalitu expandovaných perlitov a redukcia akumulácie jemnozrnného perlitového materiálu (vedľajšieho produktu po spracovaní perlitu) jeho transformáciou na zeolity a potencionálne environmentálne využitie syntetizovaných zeolitov“. Klikni pre podrobnosti o projekte

Projekt sa zaoberá najmä štúdiom rôznych technologických typov perlitu a jemnozrnného perlitového materiálu, ktorý vzniká ako vedľajší produkt pri spracovaní perlitu (v súčasnosti s minimálnym využitím). Cieľom je pochopiť vplyv mineralógie, chemizmu a povrchových vlastností technologických typov perlitu na kvalitu finálnych komerčných produktov – expandovaných perlitov a minimalizovať akumuláciu jemnozrnného perlitového materiálu jeho transformáciou na zeolity a zhodnotiť potencionálne environmentálne využitie syntetizovaných zeolitov. Výstupy projektu sú využiteľné v praxi, kde môžu prispieť k lepšej predúprave perlitových technologických typov a optimalizácii expandačného procesu tak, že výsledkom bude kvalitnejší produkt (expandovaný perlit) pri nižších vstupných nákadoch, v porovnaní so súčasnou technológiou. Transformácia perlitového materiálu na zeolity prispeje k zníženiu akumulácie jemného perlitového materiálu a environmentálne využitie zeolitov prispeje k zlepšeniu životného prostredia.

APVV-20-0175 – člen riešiteľského kolektívu (2021 – 2025, zodpovedný riešiteľ Doc., Mgr., Peter Uhlík, PhD.) „Bentonit: strategická surovina Slovenska – inovatívne hodnotenie zdrojov a ich kvality pre jej efektívne využívanie“Click for project annotation

Bentonit je významná nerudná surovina, ktorej celosvetová ťažba neustále rastie. Vďaka vysokému obsahu ílových minerálov zo skupiny smektitov, má bentonit výnimočné vlastnosti ako napr. vysokú katiónovú výmennú kapacitu, schopnosť napučiavať, vysoký špecifický merný povrch, nízku hydraulickú vodivosť. Vďaka týmto vlastnostiam má bentonit mnoho aplikácií v rôznych odvetviach hospodárstva. Slovenská republika (SR) patrí medzi významných producentov bentonitu vo svete. Bentonit patrí k strategickým nerastným surovinám SR a jeho výskum má u nás dlhodobú tradíciu. Za posledných 10-15 rokov sa v SR otvorilo viacero ložísk bentonitu, z ktorých väčšina nebola podrobne študovaná. Aj to má za následok, že potenciál slovenských bentonitov sa nevyužíva v plnej miere. Jedným z cieľov projektu, je preto detailná charakterizácia novo-otvorených resp. do ťažby pripravovaných ložísk bentonitu, z pohľadu ich minerálneho, chemického zloženia, ich fyzikálnochemických, geotechnických a reologických vlastností. Nové výsledky tiež prispejú k lepšiemu pochopeniu genézy bentonitových ložísk, čo môže viesť k objaveniu nových ekonomicky zaujímavých akumulácií bentonitov. Inovatívnosť a využiteľnosť projektu je predovšetkým v racionálnom a efektívnom využívaní nerastných surovinových zdrojov SR, k čomu smeruje ďalší cieľ projektu. Tým je nájdenie optimálneho využitia pre rôzne kvalitatívne typy bentonitov zo študovaných ložísk, podporené aj ekonomickou analýzou. K naplneniu tohto ambiciózneho cieľa prispejú aplikačné výstupy projektu ako napr. pasporty optimálneho využitia rôznych technologických typov bentonitu a 3D model kvality ťaženej suroviny a geologický model vybraného bentonitového ložiska. Predkladaný projekt chce, celkovo, prispieť ku komplexnému riešeniu dlhodobej udržateľnosti ťažby bentonitov na Slovensku. Dôležitými predpokladmi k jeho úspešnému riešeniu sú aj kvalitný multidisciplinárny tím odborníkov a spolupráca s významným ťažiarom bentonitu v SR, spoločnosťou REGOS, s.r.o..