doc. Mgr. Peter Uhlík, PhD.

pozícia:docent
miestnosť:G-422
telefón:+421 2 9014 9270
e-mail:peter.uhlik@uniba.sk
publikáciezoznam publikácií
Oddelenie ložiskovej geológie

Vedecký profil

 • Charakteristika priemyselných nerastov – vlastnosti a využitie (bentonit, íly, diatomit, kaolín, magnezit, perlit, talk, zeolit a iné)
 • Ílové minerály ako indikátor geologických procesov (napr. ílové minerály ako produkt hydrotermálnych premien – jeden z nástrojov pri prieskume rúd; ílové minerály v sedimentoch a pôdach ako indikátor paleoprostredia; ílové minerály ako paleotermometer)
 • Podložie a pôda – súčasť vínneho terroiru
 • Analytické metódy výskumu: röntgenová kvantitatívna difrakčná analýza; distribúcia veľkosti častíc pomocou XRD a HRTEM; kryštalinita illitu a expandabilita zmiešanovrstevnatého illitu-smektitu ako paleotermometer

Pedagogická činnosť

Moja pedagogická činnosť je zameraná najmä na oblasť nerudných nerastných surovín a ílových nerastov, čiastočne na ekonomiku surovín a surovinovú politiku.

Výuka v predmetoch na Bc. stupni

 • Nerastné suroviny
 • Ložiská nerudných surovín
 • Mineralógia a kryštalochemia prírodných nanomateriálov
 • Aplikovaná mineralógia a petrológia

Výuka v predmetoch na Mgr. stupni

 • Nerudné suroviny a fosílne palivá Slovenska a susedných oblastí
 • Terénne cvičenie z mineralógie, petrológie, ložiskovej a environmentálnej geológie
 • Ekonomika nerastných surovín
 • Špeciálne metódy výskumu nerúd
 • Geomateriály
 • Financovanie výskumu a management projektov
 • Íly ako indikátory geologických procesov

Výuka v predmetoch na PhD. stupni

 • Ložisková geológia
 • Mineralogické, geochemické a ďaľšie metódy výskumu v ložiskovej geológii
 • Pokročilé metódy výskumu v ložiskovej geológii

Vybrané najvýznamnejšie publikácie

 • Uhlík P., Šucha V., Eberl D. D., Puškelová Ľ. & Čaplovičová M., 2000: Evolution of pyrophyllite particle sizes during dry grinding. Clay Minerals, 35, 423-432.
 • Uhlík P., Šucha V., Elsass F. & Čaplovičová M., 2000: HRTEM of mixed-layer clays dispersed in PVP-10: a new technique to distinguish detrital and authigenic illitic material.Clay Minerals, 35, 781-789.
 • Honty M., Uhlík P., Šucha V., Čaplovičová M., Franců J., Clauer N. and Biroň A., 2004: Smectite-to-illite alteration in salt-bearing bentonites (The East Slovak basin).Clays and Clay Minerals, 52, 5, 533-551.
 • Hooshiar, A ., Uhlík, P., Ivey, DG.,  Liu, Q ., Etsell, TH.,2012: Clay minerals in nonaqueous extraction of bitumen from Alberta oil sands Part 2. Characterization of clay minerals. FUEL PROCESSING TECHNOLOGY  Volume: 96   Pages: 183-194.
 • Bolanz, RM, Wierzbicka-Wieczorek, M., Čaplovičová, M., Uhlik, P.,  Gottlicher, J., Steininger, R; Majzlan, J., 2013: Structural Incorporation of As5+ into HematiteENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY, Volume: 47, Issue: 16, 9140-9147.
 • Lexa, J., Varga, P., Uhlík, P., Koděra, P., Biroň, A., Rajnoha, M.. 2021: Perlite deposits of the Central Slovakia Volcanic Field (Western Carpathians): Geology and properties. Geologica Carpathica, 2021, 72(3), pp. 253–281
 • Pospíšilová, L., Uhlik, P., Menšík, L.,  Hlisnikovský, L., Eichmer, A., Horáková, E.(…); Vlček, V., 2020: Clay mineralogical composition and chemical properties of Haplic Luvisol developed on loess in the protected landscape area Litovelske Pomoravi. EUROPEAN JOURNAL OF SOIL SCIENCE 72 (3), pp.1128-1142
 • Pálková Helena, Kureková Valéria, Madejová Jana, Netriová Zuzana, Uhlík, Peter, Varga Peter, Hronský Viktor, Lexa Jaroslav, 2020: Determination of water content in raw perlites combination of NIR spectroscopy and thermoanalytical methods. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 240, 15 October 2020, 118517    
 • Varga, P., Uhlík, P., Lexa, J.,  Šurka, J., Bizovská, V., Hudec P., Pálková, H., 2019: The influence of porosity on the release of water from perliteglass by thermal treatment. Monatshefte für Chemie, 150, 6, 1025-1040  
 • Osacký, M., Binčík, T., Paľo, T., Uhlík, P., Madejová, J., Czímerová, A., 2019: Mineralogical and physico-chemical properties of bentonites from the Jastraba Formation (Kremnicke vrchy Mts., Western Carpathians). Geologica Carpathica, 70, 5, 433-445.                                        
 • Andrezza de Almeida Azzia,, Peter Uhlík, Marek Osacký, Antenor Zanardo, Helena Palková, 2018: Changes in technological properties and microstructure of clayey raw materials from the Corumbataí Formation upon drying: Relevance to dry route tilemaking process. Applied Clay Science, 157, 92-101.                                                                                
 • Martin Pentrák, Viktor Hronský, Helena Pálková, Peter Uhlík, Peter Komadel, Jana Madejová, 2018: Alteration of fine fraction of bentonite from Kopernica (Slovakia) under acid treatment: A combined XRD, FTIR, MAS NMR and AES study. Applied Clay Science, 163, 204-213.
 • Koděra, P., Kozák, J. Brčeková, J., Chovan, M., Lexa, J. Jánošík, M., Biroň, A., Uhlík, P., Bakoš, F.: 2018: Distribution and composition of gold in porphyry gold systems: example from the Biely Vrch deposit, Slovakia. Mineralium Deposita, 53, 8, 1193-1212.
 • Vlček, V., Pospíšilová, L., Uhlík, P., 2018: Mineralogy and chemical composition of cryosols and andosols in Antarctica. Air, Soil and Water Research, 13, 2, 61-73

Aktuálne riešené projekty

VEGA 1/0313/20 – člen riešiteľského kolektívu (2020-2023, zodpovedný riešiteľ projektu P. Koděra) „Genéza drahokovových epitermálnych a porfýrových mineralizácií v stratovulkánoch Javorie a Štiavnica” Klikni pre podrobnosti o projekte

Projekt sa zaoberá podmienkami a zákonitosťami vzniku dvoch najvýznamnejších typov drahokovovej mineralizácie na Slovensku, ktoré majú aj reálny ekonomický význam. Doplnenie úrovne ich poznania z hľadiska genézy môže významne pomôcť pri vyhľadávaní tejto suroviny. Epitermálne žilné Au-Ag-Pb-Zb-Cu ložisko Banská Hodruša na Rozália bani je jediné ťažené rudné ložisko na Slovensku. Doriešenie genézy vývoja drahokovovej epitermálnej mineralizácie v širšom okolí bane je potrebné pre jej ďalšie efektívne vyhľadávanie. Au-porfýrová mineralizácia, vrátane ložiska Biely Vrch, je neobvyklým ložiskovým typom, kde zlato bolo prinášané soľnými taveninami. Dopracovanie jeho genetického modelu má potenciál aj zo svetového hľadiska významne prispieť k poznaniu týchto magmaticko-hydrotermálnych systémov, ktoré je vzhľadom na ich zriedkavý výskyt zatiaľ na pomerne nízkej úrovni.

APVV-20-0175 – zodpovedný riešiteľ (2021-2025) „Bentonit: strategická surovina Slovenska – inovatívne hodnotenie zdrojov a ich kvality pre jej efektívne využívanie”  Klikni pre podrobnosti o projekte

Bentonit je významná nerudná surovina, ktorej celosvetová ťažba neustále rastie. Vďaka vysokému obsahu ílových minerálov zo skupiny smektitov, má bentonit výnimočné vlastnosti ako napr. vysokú katiónovú výmennú kapacitu, schopnosť napučiavať, vysoký špecifický merný povrch, nízku hydraulickú vodivosť. Vďaka týmto vlastnostiam má bentonit mnoho aplikácií v rôznych odvetviach hospodárstva. Slovenská republika (SR) patrí medzi významných producentov bentonitu vo svete. Bentonit patrí k strategickým nerastným surovinám SR a jeho výskum má u nás dlhodobú tradíciu. Za posledných 10-15 rokov sa v SR otvorilo viacero ložísk bentonitu, z ktorých väčšina nebola podrobne študovaná. Aj to má za následok, že potenciál slovenských bentonitov sa nevyužíva v plnej miere. Jedným z cieľov projektu, je preto detailná charakterizácia novo-otvorených resp. do ťažby pripravovaných ložísk bentonitu, z pohľadu ich minerálneho, chemického zloženia, ich fyzikálnochemických, geotechnických a reologických vlastností. Nové výsledky tiež prispejú k lepšiemu pochopeniu genézy bentonitových ložísk, čo môže viesť k objaveniu nových ekonomicky zaujímavých akumulácií bentonitov. Inovatívnosť a využiteľnosť projektu je predovšetkým v racionálnom a efektívnom využívaní nerastných surovinových zdrojov SR, k čomu smeruje ďalší cieľ projektu. Tým je nájdenie optimálneho využitia pre rôzne kvalitatívne typy bentonitov zo študovaných ložísk, podporené aj ekonomickou analýzou. K naplneniu tohto ambiciózneho cieľa prispejú aplikačné výstupy projektu ako napr. pasporty optimálneho využitia rôznych technologických typov bentonitu a 3D model kvality ťaženej suroviny a geologický model vybraného bentonitového ložiska. Predkladaný projekt chce, celkovo, prispieť ku komplexnému riešeniu dlhodobej udržateľnosti ťažby bentonitov na Slovensku. Dôležitými predpokladmi k jeho úspešnému riešeniu sú aj kvalitný multidisciplinárny tím odborníkov, partnermi projektu sú Ústav vied o Zemi SAV, Ústav anorganickej chémie SAV a Stavebná fakulta STU v Bratislave, a spolupráca s významným ťažiarom bentonitu v SR, spoločnosťou REGOS, s.r.o.       

VEGA 1/0196/19 – člen riešiteľského kolektívu (2019-2022, zodpovedný riešiteľ projektu M. Osacký)  „Vplyv minerálneho zloženia, chemizmu a povrchových vlastností technologických typov perlitu na kvalitu expandovaných perlitov a redukcia akumulácie jemnozrnného perlitového materiálu (vedľajšieho produktu po spracovaní perlitu) jeho transformáciou na zeolity a potencionálne environmentálne využitie syntetizovaných zeolitov.” Klikni pre podrobnosti o projekte

Projekt sa zaoberá najmä štúdiom rôznych technologických typov perlitu a jemnozrnného perlitového materiálu, ktorý vzniká ako vedľajší produkt pri spracovaní perlitu (v súčasnosti s minimálnym využitím). Cieľom je pochopiť vplyv mineralógie, chemizmu a povrchových vlastností technologických typov perlitu na kvalitu finálnych komerčných produktov – expandovaných perlitov a minimalizovať akumuláciu jemnozrnného perlitového materiálu jeho transformáciou na zeolity a zhodnotiť potencionálne environmentálne využitie syntetizovaných zeolitov. Výstupy projektu sú využiteľné v praxi, kde môžu prispieť k lepšej predúprave perlitových technologických typov a optimalizácii expandačného procesu tak, že výsledkom bude kvalitnejší produkt (expandovaný perlit) pri nižších vstupných nákadoch, v porovnaní so súčasnou technológiou. Transformácia perlitového materiálu na zeolity prispeje k zníženiu akumulácie jemného perlitového materiálu a environmentálne využitie zeolitov prispeje k zlepšeniu životného prostredia.

APVV-20-0358 – člen riešiteľského kolektívu (2021-2025, zodpovedný riešiteľ projektu P. Bitušík, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Prírodovedecká fakulta) “Čítanie v prírodných archívoch: tisíce rokov dlhá história prostredia a klimatických zmien zaznamenaná v alpínskych jazerách Ukrajinských Karpát” Klikni pre podrobnosti o projekte

Alpínske jazerá situované v drsných klimatických podmienkach nad hornou hranicou lesa reagujú veľmi citlivo na prirodzené, ako aj človekom vyvolané vplyvy. Chemické vlastnosti vody a vodnej bioty sa menia signifikantne už pri malých výkyvoch environmentálnych premenných, čo nám poskytuje okamžitú informáciu o meniacom sa prostredí. Okrem toho, sedimenty alpínskych jazier archivujú záznam o zmenách prostredia od konca pleistocénu, čo z nich robí obzvlášť vhodné objekty pre paleolimnologický výskum. V rámci projektu chceme využiť fyzikálne, chemické a biologické informácie uchované v sedimentoch alpínskych jazier v Ukrajinských Karpatoch a kombinovať ich so súčasnými údajmi o vegetácii a biote aby sme poskytli detailné informácie o klíme a environmentálnych zmenách počas holocénu v tejto horskej oblasti. Konkrétne bude výskum zameraný na tieto témy:

1) rekonštrukcia trendu priemerných júlových teplôt počas holocénu

2) identifikácia časového rámca a rozsahu dlhodobých ľudských vplyvov na jazerá a alpínske prostredie

3) identifikácia časovania a intenzity stresorov, ktoré ovplyvňujú jazerá počas posledného storočia (acidifikácia, eutrofizácia).   

Projektovými partnermi, okrem UMB v BB, Prírodovedecká fakulta a UK v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, sú aj TU vo Zvolene, Fakutla ekológie a environmentalistiky a Ústav vied o Zemi, SAV. Projektový tím a téma nadväzjujú na predošlý projekt “Deglaciácia a postglaciálny klimatický vývoj Vysokých Tatier zaznamenaný v jazerných sedimentoch” (APVV-15-0292) na projekt v zátvorke daj prosím Ťa odkaz na http://www.geo.sav.sk/en/depovyt-apvv-15-0292/