Mgr. Daniel Ozdín, PhD

ozícia:vedecký pracovník IIa
miestnosť:G-324
telefón:+421 2 9014 9366
e-mail:daniel.ozdin@uniba.sk
publikáciezoznam publikácií
Oddelenie mineralógie

Vedecký profil

 • Systematická mineralógia
 • Topografická mineralógia
 • Mineralógia rudných ložísk
 • Meteoritika
 • Elektrónovo-optické a analytické metódy
 • Muzeológia
 • Environmentálna mineralógia
 • Kryštalochémia
 • Mineroarcheológia
 • Genetická mineralógia Ochrana a propagácia lokalít minerálov a neživých prírodnín

Pedagogická činnosť

Zameriava sa hlavne na výuku mineralógie, kryštalochémie, laboratórnych metód v mineralógii, genetickej mineralógie a muzeológie.

Výuka v predmetoch na Bc. stupni

 • Mineralógia (1)
 • Mineralógia (2)
 • Laboratórne metódy v geológii
 • Terénne cvičenie z mineralógie a petrológie
 • Odrazová mikroskopia
 • Muzeológia a ochrana neživých prírodnín

Výuka v predmetoch na Mgr. stupni

 • Kryštalochémia nesilikátov
 • Laboratórne metódy v mineralógii a petrológii
 • Textúry rúd
 • Genetická mineralógia prírodných zdrojov
 • Minerály Slovenska
 • Minerály sveta

Výuka v predmetoch na PhD. stupni

 • Kryštalochémia nesilikátových minerálov
 • Laboratórne metódy v mineralógii

Vybrané najvýznamnejšie publikácie

 • Farsang Š., Pekker P., Lampronti G. I., Molnár Z., Milovský R., Pósfai M., Ozdín D., Raub T. D., Redfern S. A. T., 2022: Inclusions in calcite phantom crystals suggest role of clay minerals in dolomite formation. American Mineralogist (in press) DOI: 10.2138/am-2020-7483
 • Račko M., Ozdín D., Kučerová G., Jurkovič Ľ., Vaculovič M., 2021: Occurrence and uptake of heavy metals by selected terrestrial orchids in extreme conditions of initial soils on previous mining sites. Biologia 76, 7, 2113-2122.
 • Gargulák M., Ozdín D., Povinec P., Strekopytov S., Jull A. J. T., Sýkora I., Porubčan V., Farsang S., 2020: Mineralogy, geochemistry and classification of the new smolenice iron meteorite from Slovakia. Geologica Carpathica 71, 3, 221-232.
 • Böhmer M., Ozdín D., Račko M., Lichvár M., Budiš J., Szemes T., 2020: Identification of Bacterial and Fungal Communities in the Roots of Orchids and Surrounding Soil in Heavy Metal Contaminated Area of Mining Heaps. Applied sciences 10, 20, 7367.
 • Kiefer S., Števko M., Vojtko R., Ozdín D., Gerdes A., Creaser R. A., Szczerba M., Majzlan J., 2020: Geochronological constraints on the carbonate-sulfarsenide veins in Dobšiná, Slovakia: U/Pb ages of hydrothermal carbonates, Re/Os age of gersdorffite, and K/Ar ages of fuchsite. Journal of Geosciences 65, 4, 229-247.
 • Bačík P., Uher P., Kozáková P., Števko M., Ozdín D., Vaculovič T., 2018: Vanadian and chromian garnet- and epidote-supergroup minerals in metamorphosed Paleozoic black shales from Cierna Lehota, Strazovske vrchy Mountains, Slovakia: crystal chemistry and evolution. Mineralogical Magazine 82, 4, 889-911.
 • Fridrichová J., Bačík P., Bizovská V., Libowitzky E., Škoda R., Uher P., Ozdín D., Števko M., 2016: Spectroscopic and bond-topological investigation of interstitial volatiles in beryl from Slovakia. Physics and Chemistry Minerals 43, 419-437.
 • Ozdín D. & Krejsek Š., 2016: Famous Mineral Localities: Banská Štiavnica (Schemnitz, Selmecbánya), Slovak Republic. The Mineralogical Record 47, 3, 254-318.
 • Ozdín D., Plavčan J., Horňáčková M., Uher P., Porubčan V., Veis P., Rakovský J., Tóth J., Konečný P., Svoreň J., 2015: Mineralogy, petrography, geochemistry, and classification of the Košice meteorite. Meteoritics & Planetary Science 50, 5, 864-879.
 • Horňáčková M., Plavčan J., Rakovský J., Porubčan V., Ozdín D., Veis P., 2014: Calibration-free laser induced breakdown spectroscopy as an alternative method for found meteorite fragments analysis. European Physical Journal – Applied Physics 66, 1, Art. No. 10702, 1-10.
 • Bačík P., Cempírek J., Uher P., Ozdín D., Filip J., Novák M., Škoda R., Breiter K., Klementová M., Ďuďa R., Groat L., 2013: Oxy-schorl, Na(Fe2+2Al)Al6Si6O18(BO3)3(OH)3O, a new mineral species from Zlatá Idka, Slovak Republic: Description and crystal structure. American Mineralogist 98, 485-492.
 • Topa D., Sejkora J., Makovicky J., Pršek J., Ozdín D., Putz H., Dittrich H., Karup-Møller S., 2012: Chovanite, Pb15-2xSb14+2xS36Ox (x ~ 0.2), a new sulfosalt species from the Low Tatra Mountains, Western Carpathians, Slovakia. European Journal of Mineralogy 24, 4, 727-740.
 • Ďuďa R. & Ozdín D., 2012: Minerály Slovenska. Granit, Praha, 480 s.
 • Bačík P., Ozdín D., Miglierini B., Kardošová P., Pentrák M. & Haloda J., 2011: Crystallochemical effects of heat treatment on Fe-dominant tourmalines from Dolní Bory (Czech Republic) and Vlachovo (Slovakia). Physics and Chemistry of Minerals 38, 599-611.
 • Uher P., Giulliani G., Szakáll S., Strunga V., Vaculovič T., Ozdín D., Gregáňová M., 2011: Sapphires related to alkali basalts from the Cerová Highlands, Western Carpathians (southern Slovakia): composition and origin. Geologica Carpathica 63, 1, 71-82.
 • Sejkora J., Ozdín D., Ďuďa R., 2010: The supergene mineral association with brandholzite from Pernek, Malé Karpaty Mountains, Slovak Republic. Journal of Geosciences 55, 2, 149-160.
 • Frost R. L., Čejka J., Sejkora J., Ozdín D., Bahfenne S., Keeffe E. C., 2009: Raman spectroscopic study of the antimonate mineral brandholzite Mg[Sb2(OH)12]·6H2O. Journal of Raman Spectroscopy 40, 12, 1907-1910.
 • Uher P., Kováčik M., Kubiš M., Shtukenberg A., Ozdín D., 2008: Metamorphic vanadian-chromian silicate mineralization in carbon-rich amphibole schists from the Male Karpaty Mountains, Western Carpathians, Slovakia. American Mineralogist 93, 1, 63-73.
 • Sejkora J., Ozdín D., Vitáloš J., Tuček P., Čejka J., Ďuďa R., 2007: Schafarzikite from the type locality Pernek (Male Karpaty Mountains, Slovak Republic) revisited. European Journal of Mineralogy 19, 3, 419-427.
 • Ondrejka M., Uher P., Pršek J., Ozdín D. (2007) Arsenian monazite-(Ce) and xenotime-(Y), REE arsenates and carbonates from the Tisovec-Rejkovo rhyolite, Western Carpathians, Slovakia: Composition and substitutionsin the (REE,Y)XO4 system (X = P, As, Si, Nb, S). Lithos 95, 1-2, 116-129.
 • Hurai V., Harčová E., Huraiová M., Ozdín D., Prochaska W., Wiegerová V., 2002: Origin of siderite veins in the Western Carpathians I. P-T-X-*13C-*18O relations in the ore-forming brines of the Rudňany deposits. Ore Geology Reviews 21, 1-2, 67-101.
 • Ozdín D. & Uher P., 2002: Slovenské názvy minerálov. Minerály schválené Medzinárodnou mineralogickou asociáciou do konca roku 2001. ŠGÚDŠ, Bratislava, 203 s.

Aktuálne riešené projekty

APVV-19-0065 – člen riešiteľského kolektívu (2020-2023, hlavný riešiteľ M. Putiš). Petrologicko-geochronologický záznam riftogenézy a kôrovo- plášťovej recyklácie v orogénnej prizme Západných Karpát.

APVV-18-0065člen riešiteľského kolektívu (2019-2023, hlavný riešiteľ P. Bačík). Ľahké litofilné prvky (Li, Be, B) vo vybraných mineráloch: od kryštálovej štruktúry ku geologickým procesom.

VEGA 1/0467/20 – člen riešiteľského kolektívu (2020-2022, hlavný riešiteľ M. Ondrejka). Remobilizácia a frakcionácia vzácnych litofilných prvkov v hydrotermálnych a supergénnych podmienkach.

VEGA-1/0151/19 – člen riešiteľského kolektívu (2019-2021, hlavný riešiteľ M. Putiš). Petrológia a geochronológia kôrových a plášťových dajkových systémov v kriedovej akrečnej prizme Západných Karpát a východného okraja austroalpinika.

Členstvá a funkce

 • člen Medzirezortnej komisie Siete geoparkov Slovenskej republiky (za Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR; 2015 –)
 • Predseda Komisie pre nomenklatúru a terminológiu v mineralógii pri SMS SAV (2001 – doteraz; do konca r. 2011 bola komisia pri Slovenskej geologickej spoločnosti)
 • predseda Bratislavského mineralogického klubu (BMK; 2002-2003, 2007); v r. (1997-2003, 2007-2008, 2012-2013 člen predsedníctva BMK)
 • senátor Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave (člen rozpočtovej komisie r. 2007-2010, 2015 – doteraz ; člen právnej komisie r. 2011 – 2014)
 • člen Komisie životného prostredia pri MÚ Devínska Nová Ves (2010 – 2014)
 • člen Komisie športu a kultúry pri MÚ Devínska Nová Ves (2018 – 2022)
 • člen Mediálnej rady PRIF UK (2015 – )
 • zástupca vedúceho katedry mineralógie a petrológie PRIF UK (2009 –2021)
 • kurátor mineralogických zbierok
 • predseda Komisie na vypracovanie štatútu Slávikovej medaily SGS
 • člen štátnicových komisií pre bakalárske a magisterské štúdium na PRIF UK
 • člen komisie pre prijímacie skúšky na doktorandské štúdium
 • člen komisií pre obhajobu dizertačných prác

Ostatné

Súdny znalec v odbore „Ťažba nerastov, minerály“ (6 rokov)

2013: Cena Literárneho fondu udelená Sekciou pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy cena – Prémia za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2012, v kategórii prírodné a technické vedy, za dielo Minerály Slovenska.

2009: Cena Slovenskej geologickej spoločnosti za najvýznamnejšiu geologickú prácu za roky 2007-2008. (Ondrejka M., Uher P., Pršek J., Ozdín D. 2007: Arsenian monazite-(Ce) and xenotime-(Y), REE arsenates and carbonates from the Tisovec-Rejkovo rhyolite, Western Carpathians, Slovakia: Composition and substitutions in the (REE,Y)XO4 system (X = P, As, Si, Nb, S). Lithos95,  116-129.

Editor: Mineralia Slovaca (6 čísiel), Minerál (6 čísiel) a Mineralogia Polonica – Special Papers (1 číslo)

Člen redakčných rád: Bulletin Mineralogie Petrologie, Mineralia Slovaca (do r. 2012), Esemestník (do r. 2021 predseda redakčnej rady), Naturae tutela, Minerál