Študijné materiály

Základy štúdia fluidných inklúzií v mineráloch
Huraiová, M., Hurai, V., Slobodník, M.
Masarykova Univerzita v Brně, 120 s., 2002

Skriptá prinášajú prvé ucelené informácie o metódach výskumu fluidných inklúzií publikované v slovenskom jazyku. Drobné, voľným okom takmer neviditeľné čiastočky fluíd – fluidné inklúzie, zachytávané počas rastu alebo rekryštalizácie minerálov sú jedinečným zdrojom informácií o genéze a zasluhujú si našu pozornosť. Štúdium fluidných inklúzií v mineráloch a horninách je v súčasnosti neoddeliteľnou súčasťou moderného geologického výskumu. Skriptá sú určené predovšetkým mineralógom, petrológom a ložiskovým geológom, ktorí sa chcú oboznámiť s výskumom a metódami štúdia fluidných inklúzií. Vydanie skrípt umožnila finančná podpora Katedry geológie a paleontológie PřF MU v Brně, Katedry mineralógie a petrológie PriF UK v Bratislave a grantu GAČR 205/00/0365.

Geofluids – Development in Microthermometry, Spectroscopy, Thermodynamics, and Stable Isotopes
Hurai, V., Huraiová, M., Slobodník, M., Thomas R.
ELSEVIER, Amsterdam, 489 pp. 2015, ISBN: 978-0-12-803241-1

Monografia bola napísaná s cieľom zhrnúť priame aj nepriame metódy štúdia fluíd a využiť ich pre získanie informácií o pôvode minerálov a hornín. Základná metóda výskumu fluidných inklúzií – optická mikrotermometria, je doplnená nepriamymi metódami zahŕňajúcimi chemickú, termodynamickú a izotopovú rovnováhu medzi minerálmi a fluidami. Text je doplnený praktickými riešenými príkladmi z reálnej geologickej praxe. Obsahuje tiež rozsiahly súbor príloh s údajmi potrebnými pre interpretáciu analytických údajov súvisiacich s výskumom fluid. Text monografie bol dokončený pri príležitosti 25. výročia „Nežnej revolúcie“ z roku 1989, ktorá priniesla zmenu politického režimu v bývalom Československu a pád „Železnej opony“. Prípravu textu finančne podporil VEGA grant 02/0069/13 a projekt Centra excelencie pre integrovaný výskum geosféry ITMS-26220120064. Monografia sa nachádza vo viac ako 500 univerzitných a inštitucionálnych knižniciach 50 krajín sveta.

Petrológia magmatických hornín
Huraiová, M., Ondrejka, M.
Vydavateľstvo UK, Bratislava, 356 s., 2016

Skriptá prinášajú najnovšie výsledky štúdia magmatických hornín vychádzajúce z teórie platňovej tektoniky. Opisujú jednotlivé geotektonické prostredia vzniku magmatických hornín, ich zloženie, geochemickú a izotopovú charakteristiku. Určené sú študentom magisterského stupňa. Skriptá sprostredkujú študentom najdôležitejšie princípy, s ktorými pracuje petrológia magmatických hornín, doplnené riešenými petrologickými prepočtami a príkladmi. V texte sa nachádza aj najnovšia klasifikácia magmatických hornín a na konci index pre ľahšie vyhľadávanie termínov a pojmov. Magmatická petrológia je dynamická vedná disciplína, ktorá využíva výskumný aparát mineralógie, termodynamiky, fázovej petrológie a fyzikálnej chémie a určite stojí za to, aby sa s ňou študenti bližšie oboznámili. Skriptá sa rozsahom a obsahom blížia vysokoškolskej učebnici. Boli finančne podporené Kultúrnou a grantovou agentúrou KEGA v rámci projektu „Moderná škola magmatickej petrológie“ 014UK-4/2013.

Izotopová geológia I. Stabilné izotopy
Hurai, V., Huraiová, M.
Vydavateľstvo UK, Bratislava, 78 s., 2016

Skriptá určené študentom magisterského stupňa v odbore mineralógia, petrológia, ložisková geológa, všeobecná geológia a paleontológia boli napísané s cieľom uľahčiť študentom chápanie problematiky frakcionácie stabilných izotopov v prírode. Na precvičenie základných teoretických poznatkov sú doplnené aj praktickými príkladmi. Niektoré kapitoly poskytujú aj viac detailnejších, najmä interpretačných výsledkov, a preto môžu slúžiť aj študentom doktorandského stupňa ako metodický návod. Vydanie skrípt bolo financované z prostriedkov projektu KEGA (014UK-4/2013) „Moderná škola magmatickej petrológie“.

Vulkanológia
Konečný V., Huraiová, M.
Vydavateľstvo UK, Bratislava, 340 s., 2020

Cieľom vysokoškolskej učebnice je sprostredkovať študentom prírodovedného zamerania na jednom mieste informácie týkajúce sa vulkanizmu a súvisiacich geologických procesov. S termínmi z vulkanológie sa študenti stretávajú v mnohých predmetoch, no ucelený študijný materiál nebol doposiaľ v slovenskom jazyku k dispozícii. Ambíciou učebnice je vzbudiť záujem o štúdium vulkanológie a poukázať na to, že vulkanológia je pri súčasnom stave poznania veľmi komplexná s dynamická vedná disciplína. Učebnica prináša aj podrobnú charakteristiku stavby vulkanických pohorí na Slovensku. Je vhodná pre odbornú ale aj laickú verejnosť, ktorá sa chce zoznámiť s takým atraktívnym prírodným fenoménom, akým vulkanizmus nepochybne je. Učebnica obsahuje veľké množstvo autorských kresieb Vlastimila Konečného, ktorý v nich skĺbil svoju lásku k výtvarnému umeniu a geológii. Preto je učebnica zároveň aj spomienkou na neopakovateľný odborný a kresliarsky štýl človeka, ktorý bol celý život zapáleným vulkanológom a zaslúžil sa o rozvoj vulkanológie na Slovensku. Na obálke učebnice je fúzia jesennej fotografie a jedného z jeho mnohých obrazov znázorňujúcich dominantu Banskej Štiavnice, ktorá ho inšpirovala po geologickej aj umeleckej stránke.