Prof. Pavel Uher, PhD.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
pozícia:professor
miestnosť:G-318
telefón:+421 2 9014 9295
e-mail:pavel.uher@uniba.sk
publikácielist of publications
Oddelenie petrológie

Vedecký profil

 • Akcesorické minerály
 • Minerály vzácnych litofilných prvkov (REE, Nb-Ta, Zr-Hf, Be atď.)
 • Minerály magmatických a metamorfovaných hornín
 • Chemické zloženie minerálov
 • Granitové pegmatity
 • Datovanie akcesorických minerálov

Pedagogická činnosť

Zameriava sa hlavne na výuku systematickej a genetickej mineralógie, akcesorických (ťažkých) minerálov, ako aj extraterestrických materiálov a vzťahu geológie a vinárstav (enológie).

Výuka v predmetoch na Bc. stupni

 • Mineralógia (2)
 • Ťažké minerály

Výuka v predmetoch na Mgr. stupni

 • Genetická mineralógia prírodných zdrojov
 • Kozmogénna geológia
 • Geológia a vinárstvo
 • Terénne cvičenie z mineralógie, petrológie, ložiskovej a enviromentálnej geológie

Výuka v predmetoch na PhD. stupni

 • Mineralógia hornín
 • Genetická mineralógia
 • Kryštalochémia silikátových minerálov

Vybrané najvýznamnejšie publikácie

 • Ondrejka M., Uher P., Putiš M., Kohút M., Broska I., Larionov A., Bojar A.-V., Sobocký T. 2021: Permian A‑type granites of the Western Carpathians and Transdanubian regions: products of the Pangea supercontinent breakup. International Journal of Earth Sciences, 110, 2133-2155.
 • Uher P., Broska I., Krzeminska E., Ondrejka M., Mikuš T., Vaculovič T., 2019: Titanite composition and SHRIMP U-Pb dating as indicators of post-magmatic tectono-thermal activity: Variscan I-type tonalities to granodiorites, the Western Carpathians. Geologica Carpathica, 70, 449-470.
 • Bačík P., Uher P., Kozáková P., Števko M., Ozdín D., Vaculovič T., 2018: Vanadian and chromian garnet- and epidote-supergroup minerals in metamorphosed Paleozoic black shales from Čierna Lehota, Strážovské vrchy Mountains, Slovakia: crystal chemistry and evolution. Mineralogical Magazine, 82, 889-911.
 • Breiter K., Korbelová Z., Chládek Š., Uher P., Knésl I., Rambousek P., Honig S., Šešulka V., 2017: Diversity of Ti-Sn-W-Nb-Ta minerals in the classic granite-related magmatic-hydrothermal Cínovec/Zinnwald Sn-W-Li deposit (Czech Republic). European Journal of Mineralogy, 29, 727-738.
 • Aubrecht R., Sýkora M., Uher P., Li X. H., Yang Y. H., Putiš M., Plašienka D., 2017: Provenance of the Lunz Formation (Carnian) in the Western Carpathians, Slovakia: Heavy mineral study and in situ LA-ICP-MS detrital zircon dating. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 471, 233-253.
 • Uher P.,  Ondrejka M., Bačík P., Broska I., Konečný P., 2015: Britholite, monazite, REE carbonates, and calcite: Products of hydrothermal alteration of allanite and apatite in A-type granite from Stupné, Western Carpathians, Slovakia. Lithos, 236, 212-225.
 • Henry D.J., Novák M., Hawthorne F. C., Ertl A., Dutrow B. L., Uher P., Pezzotta F., 2011: Nomenclature of the tourmaline supergroup minerals. American Mineralogist, 96, 895-913.
 • Uher P., Ondrejka M., Konečný P., 2009: Magmatic and post-magmatic Y-REE-Th phosphate, silicate and Nb-Ta-Y-REE oxide minerals in A-type metagranite: an example from the Turčok massif, the Western Carpathians, Slovakia. Mineralogical Magazine, 73, 1009-1025.
 • Breiter K., Škoda R., Uher P. 2007: Nb-Ta-Ti-W-Sn-oxide minerals asd indicators of a peraluminous P- and F-rich granitic system evolution: Podlesí, Czech Republic. Mineralogy and Petrology, 91, 225-248.
 • Broska I., Williams C. T., Uher P., Konečný P., Leichmann J., 2004: The geochemistry of phosphorus in different granite suites of the Western Carpathians, Slovakia: the role of apatite and P-bearing feldspar. Chemical Geology, 205, 1-15.
 • Broska I., Uher P. 2001: Whole-rock chemistry and genetic typology of the West-Carpathian Variscan granites. Geologica Carpathica, 52, 79-90.
 • Uher P., Broska I. 1996: Post-orogenic Permian granitic rocks in the Western Carpathian-Pannonian area: Geochemistry, mineralogy and evolution. Geologica Carpathica, 47, 311-321.

Aktuálne riešené projekty

APVV-19-0065 – člen riešiteľského kolektívu (2020-2023, hlavný riešiteľ M. Putiš) „Petrologicko-geochronologický záznam riftogenézy a kôrovo- plášťovej recyklácie v orogénnej prizme Západných Karpát” Klikni pre podrobnosti o projekte

Predmetom výskumu sú špecifické skupiny kôrových a plášťových hornín a ich minerálov ako indikátorov riftogénnych zón a to aj napriek tomu, že často majú znaky mladšieho tektono-termálneho prepracovania v dôsledku ich začlenenia do orogenetických zón. Používame mineralogicko-petrologické (EPMA, micro-Raman, LA-ICP-MS, XRF, ICP-MS), izotopovo-geochemické (LA-MC-ICP-MS, TIMS) a geochronologické (U-Pb SIMS, LA-ICP-MS, Ar-Ar, K-Ar) metódy na určenie chemizmu minerálov a hornín, vrátane vybraných rádiogénnych izotopov (U-Pb, Pb-Pb, Sm-Nd, Rb-Sr, Zr-Hf, Re-Os) na určenie ich veku a genézy.

APVV-18-0065 – člen riešiteľského kolektívu (2018-2023, hlavný riešiteľ P. Bačík) „Ľahké litofilné prvky (Li, Be, B) vo vybraných mineráloch: od kryštálovej štruktúry ku geologickým procesom“ Klikni pre podrobnosti o projekte

V rámci projektu sú skúmané mineralogické a kryštalochemické štúdium minerálov, ktoré obsahujú vo svojej štruktúre ľahké katióny druhej periódy periodickej sústavy – lítium, berýlium a bór. Výskum sa teda orientuje na dve oblasti a budú skúmané dva typy minerálov. Prvá oblasť výskumu sa sústreďuje na kryštalochemické zákonitosti až na subatomárnej úrovni pomocou najmodernejších analytických metód. Druhá oblasť bude orientovaná na správanie týchto prvkov v minerálnom a horninovom prostredí. Z minerálov sú študované tie, ktoré obsahujú Be, B a Li ako prvky obsiahnuté priamo v ich kryštalochemickom vzorci, teda tieto prvky sú dominantné minimálne v jednej štruktúrnej pozícii. Patria sem najmä silikáty (turmalínová superskupina, gadolinitová superskupina, berylová a kordieritová skupina, Li sľudy, spodumen, bertrandit, fenakit), boráty (celá trieda), fosfáty (herderitová skupina) a oxidy (chryzoberyl). Skúmané však budú aj minerály, v ktorých Be, B a Li substituujú ostatné katióny, ale nie sú dominantné, sú minoritné až stopové. V rámci toho sa bude študovať distribúcia študovaných prvkov v rôznych mineráloch vo variabilných horninových prostrediach.

VEGA-1/0137/20 – člen riešiteľského kolektívu (2020-2022, hlavný riešiteľ P. Bačík) „Experimentálne štúdium fyzikálno-chemických vlastností vybraných minerálov (oxidov, fosfátov a silikátov)“ Klikni pre podrobnosti o projekte

Experimentálny výskum minerálov je vhodný na detailné kryštalochemické štúdium vlastností a procesov v rámci štruktúry a jej stability, ale aj na úpravu vlastností drahých kameňov v rámci gemológie. Niektoré z týchto experimentov nie sú dostatočne opísané a nie je známy mechanizmus spôsobujúci zmenu farby, ani procesy vedúce k rozpadu štruktúry minerálov. Pomocou tepelných, tepelno-tlakových a radiačných experimentov budú študované kryštalochemické procesy vo vybraných mineráloch (oxidoch, fosfátoch a silikátoch), pričom ide najmä o oxidáciu alebo redukciu katiónov, vznik alebo zánik farebných centier a štruktúrnych defektov. Pri experimentálnych podmienkach budú študované aj procesy rozpadu štruktúry minerálov a produkty vzniku nových fáz.

VEGA-1/0467/20 – člen riešiteľského kolektívu (2020-2022, hlavný riešiteľ M. Ondrejka) „Remobilizácia a frakcionácia vzácnych litofilných prvkov v hydrotermálnych a supergénnych podmienkach“ Klikni pre podrobnosti o projekte

Členstvá a ocenenia

 • Predseda Slovenskej mineralogickej spoločnosti (2012-2016), podpredseda Slovenskej mineralogickej spoločnosti (od 2017)
 • Medaila D. Andrusova udelená Prírodovedeckou fakultou UK za vedeckú činnosť (2013)
 • Národný reprezentant Komisie pre nové minerály a nomenklatúru Medzinárodnej mineralogickej asociácie (CNMNC IMA; 1998-2010)
 • Post-doktoriálny študijný pobyt: University of Manitoba, Winnipeg, Kanada (1994-1996)